Docker: PostgreSQL

De wikijoan
La revisió el 18:17, 5 ago 2021 per Joan (discussió | contribucions) (Es crea la pàgina amb «__TOC__ =Referències= *https://hub.docker.com/_/postgres *https://dev.to/andre347/how-to-easily-create-a-postgres-database-in-docker-4moj =Imatge oficial de PostgreSQ...».)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Referències

Imatge oficial de PostgreSQL

Baixem la imatge oficial de postgres:

$ cd dockerprojects/
$ docker pull postgres
...
Status: Downloaded newer image for postgres:latest
docker.io/library/postgres:latest

$ docker image ls
...
postgres         latest  b2fcd079c1d4  2 weeks ago  315MB

The default postgres user and database are created in the entrypoint with initdb. Aquest entrypoint està en la imatge.

I ara ja podem arrencar la imatge:

$ docker run --name some-postgres -e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword -d postgres

$ docker ps -a
CONTAINER ID  IMAGE   COMMAND         CREATED     STATUS     PORTS   NAMES
6061e2acb18b  postgres  "docker-entrypoint.s…"  11 seconds ago  Up 9 seconds  5432/tcp  some-postgres

I ara, si volem entrar en el postgres:

$ docker exec -ti some-postgres psql -U postgres
psql (13.3 (Debian 13.3-1.pgdg100+1))
Type "help" for help.

postgres=#

Només tenim la base de dades postgres (i les altres dos per defecte). Però a partir d'aquí ja podem crear una base de dades, crear taules, etc.

Anem a esborrar tot el que hem fet. Primer, aturem i eliminem el contenidors:

$ docker stop 6061e2acb18b -> status: exited si fem ''ps -a''
$ docker rm 6061e2acb18b -> ja no apareix si fem ''ps -a''

I ara eliminem la imatge:

$ docker image rm b2fcd079c1d4
Untagged: postgres:latest
Untagged: postgres@sha256:6647385dd9ae11aa2216bf55c54d126b0a85637b3cf4039ef24e3234113588e3
Deleted: sha256:b2fcd079c1d403dc1dba5397ca1bca606f17ebcf99b03b66c59941929acff57c
Deleted: sha256:99eda903f9144cce86fd8420b7c8b4f149891a7526447b31fa75cbcf8319cffd
...

Modificació per treballar amb una base de dades pròpia

Ara el que volem és fer un dockerfile de manera que creem ja una base de dades per treballar.

En la primera referència, en l'apartat Initialization scripts, es comenta que hi ha la carpeta docker-entrypoint-initdb.d/, i que els scripts que conté s'executen en el moment del build (ja siguin .sh o .sql). Aquesta carpeta està en la imatge, no és un directori local.

Creem el script Dockerfile_postgres_

FROM postgres
ENV POSTGRES_PASSWORD docker
ENV POSTGRES_DB world
COPY world.sql /docker-entrypoint-initdb.d/

La primera línia equival al pull que hem fet abans. És la imatge oficial de PostgreSQL. Seguim amb les instruccions de donar unes variables d'entorn, i tot seguit copiar el script local world.sql a la carpeta docker-entrypoint-initdb.d/, que és allà on es mira en la post-instal·lació.

El script world.sql el trobem en la referència (https://dev.to/andre347/how-to-easily-create-a-postgres-database-in-docker-4moj) i conté la creació de les taules, les dades, i les relacions entre taules.

I ara fem el build a partir d'aquest dockerfile:

$ docker build -t my-postgres-db -f ./Dockerfile_postgres ./

...
Step 4/4 : COPY world.sql /docker-entrypoint-initdb.d/
 ---> 135f428bea67
Successfully built 135f428bea67
Successfully tagged my-postgres-db:latest
$ docker image ls
REPOSITORY        TAG    IMAGE ID    CREATED     SIZE
my-postgres-db      latest  135f428bea67  24 seconds ago  315MB

Ara ja el podem executar, per tal de crear el contenidor a partir de la imatge:

$ docker run -d --name my-postgresdb-container -p 5432:5432 my-postgres-db

$ docker ps -a
CONTAINER ID  IMAGE      COMMAND         CREATED     STATUS     PORTS          NAMES
8b4f4fefb380  my-postgres-db  "docker-entrypoint.s…"  6 seconds ago  Up 5 seconds  0.0.0.0:5432->5432/tcp  my-postgresdb-container

I ara ja podem executar el contenidor, i ja tindrem disponible la base de dades world:

$ docker exec -ti my-postgresdb-container psql -U postgres

psql (13.3 (Debian 13.3-1.pgdg100+1))
Type "help" for help.

postgres=# \l
                 List of databases
  Name  | Owner  | Encoding | Collate  |  Ctype  |  Access privileges  
-----------+----------+----------+------------+------------+-----------------------
...
 world   | postgres | UTF8   | en_US.utf8 | en_US.utf8 |

postgres=# \c world
You are now connected to database "world" as user "postgres".
postgres=# \dt
postgres=# select * from country limit 5;

creat per Joan Quintana Compte, agost 2021