Curs edX: Animation and CGI Motion (ColumbiaX: CSMM.104x)

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Referències

CGI: Computer Generated Imagery

Enllaç del curs:

Llibreria Eigen

Eigen is a C++ template library for linear algebra: matrices, vectors, numerical solvers, and related algorithms.

$ sudo apt-cache search eigen
liblapack-dev - Library of linear algebra routines 3 - static version
liblapack3 - Library of linear algebra routines 3 - shared version
libeigen3-dev - lightweight C++ template library for linear algebr

Primer exemple bàsic per comprovar que tenim la llibreria ben instal·lada:

//https://eigen.tuxfamily.org/dox/GettingStarted.html
//g++ -I /usr/include/eigen3/ prova.cpp -o prova 
//g++ prova.cpp -o prova 

#include <iostream>
#include <Eigen/Dense>
using Eigen::MatrixXd;
int main()
{
 MatrixXd m(2,2);
 m(0,0) = 3;
 m(1,0) = 2.5;
 m(0,1) = -1;
 m(1,1) = m(1,0) + m(0,1);
 std::cout << m << std::endl;
}

Per tal de poder compilar sense fer referència a la localització de la llibreria, hem de ser conscients que la llibreria ha quedat instal·lada a:

/usr/include/eigen3/

i espera trobar-la a:

/usr/local/include

i aleshores farem:

cd /usr/local/include
$ sudo ln -sf ../../include/eigen3/ .

$ ls -la
total 428
drwxr-xr-x  7 root root  4096 oct 9 18:25 .
lrwxrwxrwx  1 root root   21 oct 9 18:25 Eigen -> ../../include/eigen3/Eigen/

Tutorial llibreria Eigen

Treballar amb matrius i vectors, i resoldre sistemes d'equacions linials. Bàsicament tot el codi (780 línies) és fer els exemples d'aquests tutorials:

El codi amb tots els exemples:


creat per Joan Quintana Compte, octubre 2018