Configuració del postfix

De wikijoan
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Instal.lació

$ sudo apt-get install postfix

Al final del procés d'instal.lació hi ha la part de configuració. Jo, com que ho vull estudiar de forma ordenada, de moment fico que enviar-e el mail en la màquina local i que System mail name: joan-laptop (que és el nom de la màquina).

Em baso en el document http://www.postfix.org/STANDARD_CONFIGURATION_README.html, on s'explica com configurar el postfix per enviar mails dins la mateixa màquina, dins d'una xarxa local, o a una xarxa externa.

Per veure tots els paràmetres definits en l'arxiu de configuració mailn.cf:

/usr/sbin/postconf -n o més ràpid postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
config_directory = /etc/postfix
default_transport = error
inet_interfaces = loopback-only
mailbox_size_limit = 0
mydestination = joan-laptop, localhost.localdomain, localhost
myhostname = joan-laptop
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
relay_transport = error
relayhost = 
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtpd_use_tls = yes

Enviar i rebre mails dins la mateixa màquina

En principi postfix ve configurat per enviar i rebre mails dins la mateixa màquina sense problemes. Si tenim dos usuaris, ho podem comprovar fent: (recordem com funciona l'executable mail per enviar correus: després del subject hem d'escriure el body, i que per acabat, enter, punt i enter). L'aplicatiu mail s'instal.la en el paquet mailutils.

joan$ mail joan@localhost (o bé mail joan@joan-laptop)
joan$ cat /var/mail/joan (o cat /var/spool/mail/joan)

From joan@joan-laptop  Wed Mar 11 01:15:10 2009
Return-Path: <joan@joan-laptop>
X-Original-To: joan@localhost
Delivered-To: joan@localhost
Received: by joan-laptop (Postfix, from userid 1000)
	id C55A126174; Wed, 11 Mar 2009 01:15:10 +0100 (CET)
To: <joan@localhost>
Subject: hola
X-Mailer: mail (GNU Mailutils 1.2)
Message-Id: <20090311001510.C55A126174@joan-laptop>
Date: Wed, 11 Mar 2009 01:15:10 +0100 (CET)
From: joan@joan-laptop (joan)
això és una prova


joan$ mail rita@localhost
joan$ cat /var/mail/rita

Fixar-se en qui envia el mail (no té perquè aparèixer joan@localhost). Això es controla amb el paràmetre myhostname del fitxer main.cf:

myhostname=exemple.com
myorigin = $myhostname

Per actualitzar els canvis i comprovar que el canvi té efecte:

sudo /usr/sbin/postfix reload
/usr/sbin/postconf -n
...
myhostname = exemple.com
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
myorigin = $myhostname
...

Ara quan envio el mail a la Rita:

joan$ mail rita@localhost
joan$ cat /var/mail/rita
From joan@exemple.com  Wed Mar 11 01:31:53 2009
Return-Path: <joan@exemple.com>
X-Original-To: rita@localhost
Delivered-To: rita@localhost
Received: by exemple.com (Postfix, from userid 1000)
	id 9581D26175; Wed, 11 Mar 2009 01:31:53 +0100 (CET)
To: <rita@localhost>
Subject: hola2
X-Mailer: mail (GNU Mailutils 1.2)
Message-Id: <20090311003153.9581D26175@exemple.com>
Date: Wed, 11 Mar 2009 01:31:53 +0100 (CET)
From: joan@exemple.com (joan)
hola2

veig que qui l'envia és joan@exemple.com

Ara el que vull és enviar i rebre mails amb user@hostname.domini, és a dir, de la forma user@joan-laptop.exemple.com, que serà el requisit per al següent punt.

La configuració és:

$ posfconf -n
...
mydestination = $mydomain $myhostname.$mydomain
mydomain = exemple.com
myhostname = joan-laptop
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
myorigin = $myhostname.$mydomain
...

$ mail rita@joan-laptop.exemple.com
$ sudo cat /var/mail/rita

From joan@joan-laptop.exemple.com  Wed Mar 11 02:14:29 2009
Return-Path: <joan@joan-laptop.exemple.com>
X-Original-To: rita@joan-laptop.exemple.com
Delivered-To: rita@joan-laptop.exemple.com
Received: by joan-laptop (Postfix, from userid 1000)
	id 5CB0326177; Wed, 11 Mar 2009 02:14:29 +0100 (CET)
To: <rita@joan-laptop.exemple.com>
Subject: hola18
X-Mailer: mail (GNU Mailutils 1.2)
Message-Id: <20090311011429.5CB0326177@joan-laptop>
Date: Wed, 11 Mar 2009 02:14:29 +0100 (CET)
From: joan@joan-laptop.exemple.com (joan)

hola18

i també puc fer

$ mail rita@exemple.com
$ sudo cat /var/mail/rita
From joan@joan-laptop.exemple.com  Wed Mar 11 02:20:49 2009
Return-Path: <joan@joan-laptop.exemple.com>
X-Original-To: rita@exemple.com
Delivered-To: rita@exemple.com
Received: by joan-laptop (Postfix, from userid 1000)
	id E3E5826177; Wed, 11 Mar 2009 02:20:49 +0100 (CET)
To: <rita@exemple.com>
Subject: hola21
X-Mailer: mail (GNU Mailutils 1.2)
Message-Id: <20090311012049.E3E5826177@joan-laptop>
Date: Wed, 11 Mar 2009 02:20:49 +0100 (CET)
From: joan@joan-laptop.exemple.com (joan)

hola21

Veig que efectivament envio i rebo mails que estan ben formats: nom de la màquina i domini. Ara ja puc passar a l'apartat següent: enviaré mails entre diferents màquines.

Enviar i rebre mails en una xarxa local

Enviar i rebre mails a través d'un router, a una xarxa externa (sense firewall)