50 ways... Introduction and objectives to the project

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Abstract in English

The project 50 ways to play Una Plata d'Enciam wants to show topics about electronic music made with free software, and the possibilities to make and design electronic projects related with music. The idea is to produce videotutorials that serve for me like a presentation card, showing the state of the art of electronics and software with the idea to make music (or produce any sound). I want to display in these videos all the richness in the field of Electronic Music: design of interfaces, new instruments, ways to produce synthetic sound, MIDI standard, use of free hardware and software,... It's a compilation of different techniques that I'm interested in, like mixing computer programming with electronics and hardware projects,... with the idea to make experiences only available with a mixed knowledge in computer science, electronics and music.

This is a project about Electronic Music and Media Art. But don't expect to see performances like the ones you can see in the Sonar Festival... don't expect to see techno, dance, hip-hop, DJ related music... In the other hand, you can see theremins, music boxes, arduino controlled gadgets,... and a childish-little silly-simple-Catalan song, Una Plata d'Enciam, like a leiv-motiv of the whole project.

Objectius

L'objectiu del projecte 50 ways to play Una Plata d'Enciam és mostrar els coneixements adquirits sobre música electrònica amb software lliure i les possibilitats de realitzar projectes d'electrònica relacionats amb la música. Es tracta de fer uns videotutorials que han de servir com a targeta de presentació dels coneixements adquirits, i que mostrin tota la riquesa de possibilitats en el camp de la Música Electrònica, quant a disseny d'interfícies, nous instruments, utilització de hardware i software lliure,... És un recopilatori de tècniques que m'interessen, com ara barrejar informàtica i electrònica, projectes hardware amb codificació software,... per tal d'obtenir uns resultats només accessibles als tecnòlegs que tenen interès i coneixementes tant d'informàtica, com d'electrònica (i de música).

És un projecte de Música Electrònica i Art Multimèdia, però en una faceta ben diferent a la que poden esperar els visitants i fans d'un festival com el Sónar.

Video

Transcripció català

Hola, aquest es el projecte 50 maneres de tocar Una Plata d'Enciam. Una plata d'Enciam es una cançó infantil catalana que aprenen els nens a l'escola, i que és molt util: serveix per saber qui ha de parar quan es juga al 1, 2, 3 pica paret. Aquest projecte és bàsicament un projecte sobre musica electrònica, i anirem veient a través de videos demostratius diferents maneres de produir sons, tocar notes i fer música, sempre utilitzant software lliure sobre linux. Avui en dia, la disponibilitat de software musical en el món linux és molt ampla, i també hi ha molta documentació i fòrums on es pot aprendre molt de l'experiència d'altres usuaris i de la comunitat.

A més a més, estic interessat en el disseny d'interfícies per produir música, i en la construcció de nous intruments musicals. Per exemple, a través del projecte veurem instruments desenvolupats amb Arduino, una placa basada en microcontrolador amb un immens camp de possibilitats; veurem com utilitzar un telèfon mòbil com a controlador midi; com barrejar solucions de hardware i software per fer música,...

Podem començar amb el més senzill: la veu humana com a generadora de so, l'instrument perfecte per produir música; i un instrument clàssic, en aquest cas la meva última adquisició: una melòdica, un instrument amb un so dolç que m'agrada molt. Així doncs, en aquest video introductori, no hi ha res d'electrònica, ni ordinadors, ni software. Aquí tenim el so en el seu estat natural: en podríem dir música orgànica.

Així doncs us deixo conèixer aquesta increïble cançó: Una Plata d'Enciam.

Transcripció castellà

Hola, este es el proyecto 50 maneras de tocar Una Plata d'Enciam. Una plata d'Enciam es una canción infantil catalana que aprenden los niños en la escuela, y que es muy útil: sirve para saber qué niño tiene que parar cuando juegan al pilla, pilla. Este es básicamente un proyecto de música electrónica, e iremos viendo a través de vídeos demostrativos diferentes maneras de producir sonidos, tocar notas y hacer música, siempre utilizando software libre sobre linux. Hoy día, la disponibilidad de software musical en el mundo linux es muy amplia, y también hay mucha documentación y fórums donde se puede aprender mucho de la experiencia de otros usuarios y de la comunidad.

Además, estoy interesado en el diseño de interficies para producir música, y en la construcción de nuevos intrumentos musicales. Por ejemplo, a través del proyecto veremos instrumentos desarrollados con Arduino, una placa basada en microcontrolador con un inmenso campo de posibilidades; veremos cómo utilizar un teléfono móvil como controlador midi; cómo mezclar soluciones de hardware y software para hacer música,...

Podemos comenzar con lo más simple: la voz humana como generadora de sonido, el instrumento perfecto para producir música; y un instrumento clásico, en este caso mi última adquisición: una melódica, un instrument con un dulce sonido que me gusta mucho. Así pues, en este video introductorio, no hay nada de electrónica, ni ordenadores, ni software. Aquí tenemos el sonido en estado puro: le podemos llamar música orgánica.

Así pues os doy a conocer esta increible canción: Una Plata d'Enciam.

Transcripció anglès

Hello, this is the project 50 ways to play una plata denciam. Una Plata d'Enciam is a Catalan children song, learnt by boys at school. This project is basically a project about electronic music, and we will see across the demonstration videos several ways to produce sounds, play notes and make music, always using open source software and linux. Nowadays, we have a wide availability of free musical software in Linux boxes, and there is also a lot of documentation and forums where you can learn a lot, thanks the experience of other users and the community.

Furthermore, I'm interested in the design of interfaces to produce music and the constructions of new musical instruments. For instance, across this project we will see staff developed with arduino, a microcotroller board with a huge range of possibilities, how to use a smartphone like a midi controller, how to mix hardware and software solutions to produce original ways to play music,...

we can start with the basics: the human voice like a sound generator, the perfect instrument to produce music, and a classical instrument, in this case my last acquisition: a melodica, an instrument with a sweet sound that i like. So, in this introductory video, there are no electronics at all, no computers, no software. Here is the sound in the natural sense, that's organic music.

So now, I let you know this incredible song: Una Plata d'Enciam.

Notes tècniques

p1. portada p2. explicacio p3. tocant i cantant p4. contraportada

obtenim vídeos de la videocàmera

obtenim els trossos de video de la videocàmera i eliminem els extrems acidrip. A video no poso res al crop, i marco scale i poso 852x480.

$ ffmpeg -y -i 2009_07_18_09h22m_am.avi -s 852x480 -aspect 16:9 -r 25 -sameq p3.avi -ss 00:01:52.000 -t 00:01:20.000
$ ffmpeg -y -i 2010_01_22_01h30m_pm.avi -s 852x480 -aspect 16:9 -r 25 -sameq p2a.avi -ss 00:00:04.000 -t 00:01:12.500
$ ffmpeg -y -i 2010_01_22_01h30m_pm.avi -s 852x480 -aspect 16:9 -r 25 -sameq p2b.avi -ss 00:01:39.000 -t 00:00:33.000

$ avimerge -o p2.avi -i p2a.avi p2b.avi

portada

Anem a fer un fade de la portada i de la contraportada amb el video

$ ffmpeg -y -i p2.avi image%d.png

obtinc image1.png

$ dvd-slideshow -n p1a.avi -p -w -o /home/joan/50_ways/way1/video -w -f fade_inici.cfg

i obtinc p1a.avi.vob

ara faig acidrip per convertir p1a.avi.vob a p1.avi, amb les següents característiques:

  • track title: portada2
  • crop: desmarcat
  • scale: fico width 852 i marco lock aspect. A height no surt 480 però no faig cas. Compte! perque se'm torna a ficar sense voler 800 i he de tornar a ficar 852.

obtinc portada2.avi

Nota: Ara si barregés el video veuria que el tema del so queda ben lligat (no cal fer res amb audacity...)

$ avimerge -o totalprova.avi -i p1a.avi p2.avi

Si no em refio del video portada2.avi puc fer:

$ ffmpeg -y -i p1.avi -s 852x480 -aspect 16:9 -r 25 -sameq p1a.avi

(això ha sigut necessari en la contraportada)

contraportada

$ ffmpeg -y -i p3.avi -s 852x480 -aspect 16:9 -r 25 -sameq p3_trosfinal.avi -ss 00:01:19.000
$ ffmpeg -y -i p3_trosfinal.avi image2%d.png
$ dvd-slideshow -n p4a.avi -p -w -o /home/joan/50_ways/way1/video -w -f fade_final.cfg

fem acidrip de p4a.avi.vob tal com hem dit, i obtenim p4a.avi, que convertim a p4.avi

$ ffmpeg -y -i p4a.avi -s 852x480 -aspect 16:9 -r 25 -sameq p4.avi

ho ajuntem tot

$ avimerge -o way1.avi -i p1.avi p2.avi p3.avi p4.avi

ho pengem al YouTube

$ ffmpeg -i way1.avi -s 852x480 -pass 1 -passlogfile log-file -ar 44100 -sameq -y way1.flv

Ara pengem el video. www.youtube.com (JoanilloMediaArt/jq****)

  • Descripció del video: Project 50 ways to play Una Plata d'Enciam. This project is about electronic music, new instruments and new interfaces to play music and produce sounds. It is related with software and electronics engeineering, using free software and Linux, This is the videotutorial #1, where I introduce the project and I sing this simple and childish song.
  • Etiquetes: 50 ways to play Una Plata d'Enciam, electronic music, free software, Linux
  • Categoria: Ciència i Tecnologia

Etiquetes possibles en el projecte: 50 ways to play Una Plata d'Enciam, electronic music, free software, Linux, arduino, android, new instruments, interface design, sound synthesis, electronic engineeringcreat per Joan Quintana Compte, gener 2010