50 ways... Etherwave Theremin

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Moog Music Etherwave Theremin, a.k.a. Electronic Musician 96 theremin, a.k.a. Big Briar Etherwave

Aquest és el dissseny que Robert Moog va publicar el febrer de 1996 en la revista Electronic Musician. L'empresa Moog continua venent Etherwaves Theremin i els kits per construir-los basats bàsicament en aquest disseny.

This is a truly professional theremin, designed by Robert Moog. It's sold by Moog Music (Formerly Big Briar) so it's obvious that you can only use this diagram for personal use. The Etherwave is sold as a kit as well. Includes with the kit are a full description of the circuit, and lots of tips for modifying (or hot rodding) the circuitry. Dr. Moog wrote a DIY article in Electronic Musician in Feb. 96, the theremin described there is basically the Etherwave.

schematic amb bona resolució:

L'avantatge d'aquest dissseny és que és molt modular i es poden testejar les diferents parts per separat, sobretot amb l'ajuda d'un oscil.loscopi.

És un disseny equivalent a l de l'article de Robert Moog, en què es donen explicacions més aclaridores sobre els circutis oscil.ladors:

Altres referències de gent que ha muntat el Etherwave, per aprendre i depurar possibles errors:

Pot ser d'ajuda, a part de l'oscil.loscopi, un comptador de freqüència. Es pot fer de manera fàcil amb Arduino:

o bé comprar-lo directament:

Abstract

Abstract in English

Resum

Referències

Simulació amb LTSpice IV

Differential pair oscillator

El primer que hauríem de tenir present és que la configuració de fet NO és una configuració diferencial, sinó més aviat és una realimentació entre col.lector i base, que és el principi primordial pel qual hi ha oscil.lació: la realimentació. Per tant con confondre's, no té res a veure amb un amplificador diferencial.

En el disseny del Etherwave Theremin, per fer els oscil.ladors, s'utilitza un differential pair oscillators, amb el 2N3904.

circuit de pitch-tuning: impedància activa variable

Aquesta part és difícil d'entendre quin és el seu comportament. Les impedàncies actives, que s'implementen amb miralls de corrent, representa que idealment són fonts de corrent que s'utilitzen per a aconseguir guanys grans. El que diu l'article sobre aquesta part és:

Q5 and its associated components
constitute the pitch-tuning circuit. This
circuit presents a variable active im-
pedance that is used to make fine ad-
justments to the FPO frequency while
the instrument is being played. Front-
panel potentiometer P1 adjusts the cur-
rent through Q5, thereby changing its
active impedance.
Q6, Q7, and their 

Aquí deu ser un paper diferent. Com diu l'article, el paper és fixar un corrent sobre Q5 (que deu ser independent de tot el que penja a sota). Aquest corrent que entra en el FPO deu fer variar les condicions del circuit oscil.lant, i deu alterar la freqüència, aconseguint un tuning de precisió a través del potenciòmetre que està en el quadre (recordem que les inductàncies variables L5 i L6 s'ajusten en la construcció, no estan disponibles en el penell).

He fet una simulació amb LTSpice del FPO. Sense el circuit de pitch tuning apareix una ona senoidal perfecte. En canvi, quan simulo amb el pitch tunning, la forma d'ona ja no és ben bé senoidal (salvo error).

Es podria implementar el theremin sense aquesta part de pitch tuning, no passaria res, per la pròpia naturalesa de pitch variable que representa un theremin.

VCO Design

Desenvolupament

Objectius

Video

Enllaços

  • Wiki:
  • Blog:
  • YouTube:

creat per Joan Quintana Compte, juny 2012