Sessió SSH dels alumnes

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Els alumnes poden iniciar sessió en el servidor SSH:

$ ssh asix2a01@192.168.0.10

Per crear els usuaris de forma automàtica tinc el script creacio_usuaris.sh:

#!/bin/bash

while [ 0 ]; do
  read LINE
  USER=`echo $LINE | cut -f 1 -d ,`
  FULLNAME=`echo $LINE | cut -f 2 -d ,`
  PASSWORD=`echo $LINE | cut -f 3 -d ,`
  GROUP1=`echo $LINE | cut -f 4 -d ,`

  if [ x"$USER" == x ]; then
    break;
  fi

echo $USER
echo $FULLNAME
echo $PASSWORD
echo $GROUP1

  adduser --home /var/www/alumnes/$USER --shell /bin/bash --disabled-password --gecos "$FULLNAME,,," --ingroup $GROUP1 $USER
  usermod -p `mkpasswd $PASSWORD` $USER
  chmod 755 /var/www/alumnes/$USER
  chown $USER /var/www/alumnes/$USER

done

i en el fitxer usuaris.txt tinc tota la informació dels alumnes:

asix2a01,Jaume Compte,asix,alumnes,
asix2a02,Pere Roure,asix,alumnes,
...

i per executar el script:

$ sudo ./creacio_usuaris.sh < usuaris.txt

El directori personal dels alumnes es crea a /var/www/alumnes/.

Amb l'opció -k (--skel SKEL_DIR) de la comanda useradd es defineix el directori esquelet que conté tots els fitxers i directoris que es copiaran en el directori personal de l'usuari que s'està creant. L'esquelet per defecte es troba a /etc/skel, i a mi m'interessa el fitxer /etc/skel/.bashrc que és el script que s'executarà en l'inici de sessió.

Així doncs, per exemple, si vull que els meus alumnes tinguin la configuració de l'Oracle correcta (per estalviar-se executar el script oraenv), posaré les següents línies al final de /etc/skel/.bashrc:

export ORACLE_SID=BBDD
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.1.0/bbdd
export PATH="$PATH:/u01/app/oracle/product/11.1.0/bbdd/bin" 
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle

i a més a més, per solucionar el tema dels accents i caràcters especials, establiré la variable d'entorn NLS_LANG:

export NLS_LANG=SPANISH_SPAIN.AL32UTF8

creat per Joan Quintana Compte, setembre 2009