Sessió 5 curs programació linux

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Sessió 5. 16-5-2008

Programació en xarxes

=====================

Mirar també la documentació sobre xarxes a la wiki del curs.

http://acacha.dyndns.org/mediawiki/index.php/Programació_en_xarxes


Per veure les connexions de xarxa: netstat

netstat --inet

compte! netstat -inet significaria netstat -i -n -e -t

quan un paràmetre és llarg, es fiquen dos guions


netstat --inet -n en comptes de noms de màquina, posa IP'S


Active Internet connections (w/o servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State

tcp 1 0 147.83.75.145:39601 147.83.194.33:80 CLOSE_WAITen el protocol http, cada petició obre una connexió, la processa i la tanca. Passa per tots els estats. Cada petició té un timeout.


watch netstat --inet -> executa la comanda cada 2 segons (paràmetre que es pot canviar)- Aleshores navego per Internet i veig com va canviatn la informació.


watch serveix per qualsevol comanda. Per ex, watch ifconfig va mirant estadístiques de paquets rebuts i enviats (entre d'altres coses), i així veig el tràfic.


En comptes de watch també es pot fer netstat -c (mode continu, també es va executant contínuament)


$sudo netstat -puta | more -> ara surten més connexions. Concretament, els servidors en estat LISTEN estan escoltant peticions que els pugui arribar, com el MySQL. També ens diu el PID (id del procés)


tcp 0 0 localhost:mysql *:* LISTEN 2427/mysqld

amb aquesta informació podria matar el procés: kill 2427 -> mato el procés mysqld

per tornar a obrir: /etc/init.d/mysql start


SOCKET (endoll). Estem endollant dues màquines

A través d'un canal de comunicació (unix, tcp,...) envio informació a través del canal.


socket linux. Per exemple:

$ ls -la /var/run/mysqld/mysqld.sock

srwxrwxrwx 1 mysql mysql 0 2007-05-10 07:42 /var/run/mysqld/mysqld.socksi estableixo la connexió del mysql amb un socket linux, de fet va molt més ràpid.


Socket d'Internet.

protocol (tcp, udp, raw ip)Berkeley sockets Application Programming

És una llibreria per desenvolupar aplicacions de xarxa amb C


man socket

socket() -> int socket(int domain, int type, int protocol);

per TCP i UDP el protocol és 0


socket a la wiki del curs: http://acacha.dyndns.org/mediawiki/index.php/Programació_en_xarxes#socket


bind() (lligar) -> hem de lligar el socket a una IP i a un port. De moment només tenim l'objecte socket (en terminologia POO). Ara falta fer alguna cosa amb ell.Codi d'exemple.

INADDR_ANY -> són totes les IP de la màquina client (una màquina pot tenir varies interfícies)

sin.sin_port = htons(port); -> converteix el port a hexadecimal (la manera com ho entén el sistema, veure la wiki)


listen() -> sockets orientats a connexió (UDP no l'utilitza)

S'ha de diferenciar el listen d'acceptar connexions.

accept: amb el bucle while(1) estic esperant connexions (per exemple, en el cas d'Apache). Esperem connexions dels clients

és així com es programen els dimonis, per exemple el dimoni de l'Apache.


ps aux | grep apache -> un apache de fet té molts processos oberts


recv -> receive

send

treballen amb un buffer


Exemple client-servidor. Servidor d'echos.Instal.lem Java + Eclipse + Subversion (seguir els passos de l'enllaç en la sessió 5)


modifiquem el client.c i li fiquem la IP del servidor. Compilem

aleshores:

./server -> el servidor es posa a l'espera

./client hola -> en el client es notifica, i en el servidor, que està a l'espera, també es notifica.


També es pot fer amb telnet:

em connecto al servidor de la companya:

$ telnet 147.83.75.144 8000 -> com que hi ha un procés, el servidor està escoltant. Escric, i em contesta el servidor.


nmap 147.83.75.144

sudo apt-get install nmap

-> fa un scanner de ports, i veig que el 8000 està obert


---

Faig telnet www.upc.edu 80

està a l'espera. escric index.html i em dóna la resposta

---


Canviem d'exemple: udp. Enviar missatges


Provem també el client i el servidor.

Experiència: mentre rebem els paquets, desconnectem físicament el cable de xarxa, i el tornet a connectar. Veurem que s'han perdut paquets, doncs el protocol udp és més ràpid, a costa de què no assegura la integritat de la informació (es perden paquets).

Ara ho fem funcionar pel port 6789

 // set using SOCK_DGRAM for UDP:
 if ((socket_descriptor = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1) {
   perror("Error obrint el socket\n");
   exit(1);
 }./receive: /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by ./receive) -> vol dir que li falta algun paquet per instal.lar:

sudo apt-get install libc6-dev

ln -al /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6

No s'instal.la bé. com es soluciona?

make clean -> esborra els executables

make -> torno a generar els executablesImportant!!

El procés de compilació en C

llegir a: http://atenea.upc.edu/moodle/mod/resource/view.php?id=288596  1. include <stdio.h> -> on està stdio.h? està a /lib

find /lib -name include -print

whereis stdio

stdio: /usr/include/stdio.h /usr/share/man/man3/stdio.3.gz


Important! Si a Ubuntu no es troba stdio.h i les altres llibreries, és perquè no està instal.lat:

$ sudo apt-get install libc6-dev

i ho solucionem


   if (iter >20) { -> canviem per un número més gros. Per ex, 50


fiquem en el receive.c la meva IP (147.83.75.145), i en el send.c la seva (147.83.75.144)

./receive -> es posa a escoltar

./send -> envia tota la iteració de paquets.

Per pantalla es veu:

Resposta del servidor:

paquet de dades amb l'identificador: 11 (de 1...50), que és el que m'ha enviat el send.c


Dimonis

======

programaciodimonislinux.pdf

Aplicació informàtica o procés que s'executa en segon pla.


echod.c

compilem i l'executem. S'hauria de veure en el monitor del sistema

(el codi de la solució no m'ha funcionat, l'altre sí)


ps aux | grep echod -> veig que s'executa, i també ho veig en el monitor

cursice 12852 0.0 0.0 1428 244 ? S 15:32 0:00 ./echod -> és aquest!

cursice 12923 0.0 0.1 2848 700 pts/1 R+ 15:34 0:00 grep echod


en el fitxer echod.c puc ficar sleep(10) (10 segons) abans del fork, i així controlar com es creen els fills (?. estudiar!)


per matar-lo, kill -9 12852

(o bé pidof echod)


En el monitor de processos, fico damunt(que sempre estigui en primer pla), veure tots els processos, i veure dependències (per veure quin és el pare i quin és el fill).


si surten caràcters extranys: reset.


per veure el pid del pare:

ps -elf