Resum configuració xarxa

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca
cd /etc/network
ls
cd interfaces
more interfaces
ifconfig
ifconfig eth0 192.168.0.9 netmask 255.255.255.0 -> els canvis no són permanents
ifconfig
man interfaces
route
ifconfig
route add default gw 192.168.0.1 eth0
route
ping www.xtec.cat

more /etc/resolv.conf

ifconfig 

ping www.xtec.cat


NAME
    /etc/network/interfaces - network interface configuration for ifup and ifdown

DESCRIPTION
    /etc/network/interfaces contains network interface configuration information for the ifup(8) and ifdown(8) commands. This is where you configure
    how your system is connected to the network


route: és per ficar la gateway
quan fas ifconfig es carrega la taula d'enrutament antiga

ifup eth0 -> activa la interfície, llegeis la configuració de interfaces
ifdown eth0

el network manager treballa amb uns altres fitxers

per fer una configuració fixa, s'ha de fer els canvis en el fitxer interfaces


wiki sergi tur how tos