Projecte: dictionary.xml

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Aquest és el mètode general per exportar la informació que hi ha en una base de dades a un fitxer xml, i la informació d'aquest passar-la al Android.

En l'exemple treballarem amb la base de dades del Langtrainer (MySQL), on agafarem la informació que ens interessa: una relació de les paraules angleses i les seves traduccions. S'ha de destacar que la relació és 1:M, com es pot veure en el fitxer XML: una paraula pot tenir diversos significats o apreciacions.

El mètode és general perquè em pot servir per importar al Android una llista de contactes , de telèfons, d'avisos, alarmes, ToDo, que es poden obtenir de les més diverses aplicacions (que utilitzin bases de dades).

Script php. Generar el fitxer XML

<?php
$dbName = "langtrainer";
$connection = mysql_connect("localhost", "root", "****") or die("Could not connect.");
$db = mysql_select_db($dbName);
$query = "SELECT W.ID_WORD,WORD,TRANSLATION FROM WORD W,TRANSLATION T WHERE W.id_word=T.id_word ORDER BY WORD";
//$query="SELECT * FROM WORD";
$result = mysql_query($query, $connection) or die("Could not complete database query");
$num = mysql_num_rows($result);
if ($num != 0) {
  $file= fopen("dictionary.xml", "w");
  $_xml ="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" ?>\r\n";
  $_xml .="<dictionary>\r\n";
  while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
   if ($row["ID_WORD"]) {
     if ($id_word!=$row["ID_WORD"]){
      if ($id_word>0) $_xml .="\t</entry>\r\n";
      $_xml .="\t<entry word=\"" . $row["WORD"] . "\">\r\n";
      $_xml .="\t\t<translation>" . $row["TRANSLATION"] . "</translation>\r\n";
      $id_word=$row["ID_WORD"];
     }
     else
     {
      $_xml .="\t\t<translation>" . $row["TRANSLATION"] . "</translation>\r\n";
     }
   } else {
     $_xml .="\t<entry word=\"Nothing Returned\">\r\n";
     $_xml .="\t\t<translation>-</translation>\r\n";
     $_xml .="\t</entry>\r\n";
   }
  }
 $_xml .="\t</entry>\r\n";
  $_xml .="</dictionary>";
  fwrite($file, $_xml);
  fclose($file);
  echo "dictionary.xml was generated";
} else {
  echo "no records";
}
?>

Es genera el fitxer dictionary.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dictionary>
	<entry word="deserve (to)">
		<translation>merèixer, ser digne de</translation>
	</entry>
	<entry word="dismiss (to)">
		<translation>acomiadar, destituir. Refusar</translation>
	</entry>
	<entry word="draw (to)">
		<translation>dibuixar</translation>
		<translation>Estirar (pull), treure, atraure</translation>
	</entry>
	<entry word="draw breath (to)">
		<translation>agafar aire</translation>
	</entry>
	<entry word="gills">
		<translation>branquies, agalles</translation>
	</entry>
	<entry word="hump">
		<translation>pujol, puig</translation>
	</entry>
	<entry word="lump">
		<translation>terròs, tros</translation>
	</entry>
	<entry word="shame">
		<translation>vergonya, llàstima</translation>
	</entry>
	<entry word="snout">
		<translation>morro, hocico</translation>
	</entry>
	<entry word="spit">
		<translation>escupinada, saliva</translation>
	</entry>
	<entry word="weird">
		<translation>rar, extrany</translation>
	</entry>
	<entry word="wound">
		<translation>ferir (pp, ferit)</translation>
		<translation>ferida</translation>
	</entry>
</dictionary>

Com es pot veure, el verb to draw té dos significats

Aplicació Diccionari

Partim del projecte ParsingXML vist anteriorment, i l'adaptem al nostre fitxer XML. Tot i que conceptualment és el mateix, he hagut de canviar coses. En el projecte ParsingXML només es llegia la última entrada XML, i ara s'han de llegir totes. A més, tota la informació de parsejar el fitxer XML s'ha d'acumular en una variable, i finalment volcar-la en el TextView.

Fitxer Diccionari.java:

package com.android.diccionari;

import java.net.URL;

import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;

import org.xml.sax.InputSource;
import org.xml.sax.XMLReader;

import android.app.Activity;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.TextView;

public class Diccionari extends Activity {
   
   private final String MY_DEBUG_TAG = "Diccionari";

   /** Called when the activity is first created. */
   @Override
   public void onCreate(Bundle icicle) {
     super.onCreate(icicle);

     /* Create a new TextView to display the parsingresult later. */
     TextView tv = new TextView(this);
     try {
        /* Create a URL we want to load some xml-data from. */
        //URL url = new URL("http://www.anddev.org/images/tut/basic/parsingxml/example.xml");
        URL url = new URL("http://wikijoan.dyndns.org/admin/dictionary.xml");
        
        /* Get a SAXParser from the SAXPArserFactory. */
        SAXParserFactory spf = SAXParserFactory.newInstance();
        SAXParser sp = spf.newSAXParser();

        /* Get the XMLReader of the SAXParser we created. */
        XMLReader xr = sp.getXMLReader();
        /* Create a new ContentHandler and apply it to the XML-Reader*/
       DiccionariHandler myDiccionariHandler = new DiccionariHandler();
       xr.setContentHandler(myDiccionariHandler);
        
        /* Parse the xml-data from our URL. */
       xr.parse(new InputSource(url.openStream()));
        /* Parsing has finished. */

        /* Our ExampleHandler now provides the parsed data to us. */
       ParsedDiccionariDataSet parsedDiccionariDataSet =
                       myDiccionariHandler.getParsedData();

        /* Set the result to be displayed in our GUI. */

       tv.setText(parsedDiccionariDataSet.toString());

     } catch (Exception e) {
        /* Display any Error to the GUI. */
        tv.setText("Error: " + e.getMessage());
        Log.e(MY_DEBUG_TAG, "DiccionariError", e);
     }
     /* Display the TextView. */
     this.setContentView(tv);
   }
}

Fitxer DiccionariHandler.java:

package com.android.diccionari;

import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;


public class DiccionariHandler extends DefaultHandler{

   // ===========================================================
   // Fields
   // ===========================================================
   
   private boolean in_dictionary = false;
   private boolean in_entry = false;
   private boolean in_translation = false;
   
   private ParsedDiccionariDataSet myParsedDiccionariDataSet = new ParsedDiccionariDataSet();

   // ===========================================================
   // Getter & Setter
   // ===========================================================

   public ParsedDiccionariDataSet getParsedData() {
     return this.myParsedDiccionariDataSet;
   }

   // ===========================================================
   // Methods
   // ===========================================================
   @Override
   public void startDocument() throws SAXException {
     this.myParsedDiccionariDataSet = new ParsedDiccionariDataSet();
   }

   @Override
   public void endDocument() throws SAXException {
     // Nothing to do
   }

   /** Gets be called on opening tags like:
   * <tag>
   * Can provide attribute(s), when xml was like:
   * <tag attribute="attributeValue">*/
   @Override
   public void startElement(String namespaceURI, String localName,
        String qName, Attributes atts) throws SAXException {
     if (localName.equals("dictionary")) {
        this.in_dictionary = true;
     }else if (localName.equals("entry")) {
        this.in_entry = true;
        // Extract an Attribute
        String attrValue = atts.getValue("word");
        myParsedDiccionariDataSet.setExtractedWord(attrValue);
     }else if (localName.equals("translation")) {
        this.in_translation = true;
     }
   }
   
   /** Gets be called on closing tags like:
   * </tag> */
   @Override
   public void endElement(String namespaceURI, String localName, String qName)
        throws SAXException {
     if (localName.equals("dictionary")) {
        this.in_dictionary = false;
     }else if (localName.equals("entry")) {
        this.in_entry = false;
     }else if (localName.equals("translation")) {
        this.in_translation = false;
     }
   }
   
   /** Gets be called on the following structure:
   * <tag>characters</tag> */
   @Override
  public void characters(char ch[], int start, int length) {
    if(this.in_translation){
     myParsedDiccionariDataSet.setExtractedTranslation(new String(ch, start, length));
   }
   }
}

Fitxer ParsedDictionaryDataSet.java:

package com.android.diccionari;

public class ParsedDiccionariDataSet {
  private String extractedWord=null;
  private String extractedTranslation=null;
  private String extractedAll = "Vocabulari\n==========";
 
  
  public String getExtractedWord() {
    return extractedWord;
  }
  public void setExtractedWord(String extractedWord) {
    this.extractedWord = extractedWord;
    extractedAll = extractedAll + "\n"+extractedWord+": ";
  }
  
  public String getExtractedTranslation() {
    return extractedTranslation;
  }
  public void setExtractedTranslation(String extractedTranslation) {
    this.extractedTranslation = extractedTranslation;
    extractedAll = extractedAll + extractedTranslation + ". ";
  }
  
  public String toString(){
    return extractedAll;
  }

}

Fitxer AndroidManifest.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   package="com.android.diccionari"
   android:versionCode="1"
   android:versionName="1.0.0">
  <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
    <activity android:name=".Diccionari"
         android:label="@string/app_name">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>
</manifest> 

creat per Joan Quintana Compte, febrer 2009