L'API de C de MySQL

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Exemple lenguatge C

$ sudo apt-get install libmysqlclient-dev

referència de les funcions:

$ gcc mysqltest.c -o mysqltest -lmysqlclient
//http://www.dscripts.net/2010/06/11/how-to-connect-to-mysql-database-using-ansi-c-language/
//gcc mysqltest.c -o mysqltest -lmysqlclient
//??? //paquets necessaris: libmysqlclient-dev,libmysqld-dev. I també libwrap0-dev

#include<stdio.h>
#include<mysql/mysql.h>
#include<stdlib.h>
 
int main(int argc, char *argv[])
{
  MYSQL *conn;
  MYSQL_RES *res;
  MYSQL_ROW row;
 
  char *server ="localhost";
  char *user = "root";
  char *password = "isistot09";
  char *database = "openbravopos";
 
  conn = mysql_init(NULL);
 
  // Connect to database
  if(!mysql_real_connect(conn, server, user, password, database, 0, NULL, 0))
  {
    fprintf(stderr, "%s\n", mysql_error(conn));
    exit(1);
  }
 
  // sql query
  if(mysql_query(conn, "select * from PEOPLE"))
  {
    fprintf(stderr, "%s\n", mysql_error(conn));
    exit(1);
  }
 
  res = mysql_use_result(conn);
 
  //output table name
  printf("Mysql Tables in mysql database: \n");
  while((row = mysql_fetch_row(res)) !=NULL)
    printf("%-3s%-30s%-30s\n", row[0], row[1], row[2]);

  //inserir una fila
  if(mysql_query(conn, "INSERT INTO PEOPLE(ID, NAME, ROLE) VALUES(4,'Joan',0)"))
  {
    fprintf(stderr, "%s\n", mysql_error(conn));
    exit(1);
  }

  // close connection
  mysql_free_result(res);
  mysql_close(conn);
  return 0;
}

Exemple llenguatge C++

g++ -o testMySqlAPI testMySqlAPI.cpp `mysql_config --cflags` `mysql_config --libs`
//http://www.yolinux.com/TUTORIALS/MySQL-Programming-C-API.html#INSERT_SELECT
//g++ -o testMySqlAPI testMySqlAPI.cpp `mysql_config --cflags` `mysql_config --libs`
/*
CREATE DATABASE bedrock;
USE bedrock;
CREATE TABLE employee (IDpk integer NOT NULL auto_increment,
            Employee_Name char(20),
            Dept char(20),
            JobTitle char(20),
            PRIMARY KEY (IDpk));
INSERT INTO employee (Employee_Name,Dept,JobTitle) VALUES ('Fred Flinstone','Worker','Rock Digger');
INSERT INTO employee (Employee_Name,Dept,JobTitle) VALUES ('Wilma Flinstone','Finance','Analyst');
INSERT into employee (Employee_Name,Dept,JobTitle) VALUES ('Barney Rubble','Sales','Neighbor');
*/

#include <stdio.h>
#include <mysql.h>
#include <string>

class FFError
{
public:
  std::string  Label;

  FFError( ) { Label = (char *)"Generic Error"; }
  FFError( char *message ) { Label = message; }
  ~FFError() { }
  inline const char*  GetMessage ( void )  { return Label.c_str(); }
};

using namespace std;

main()
{
  // --------------------------------------------------------------------
  // Connect to the database
  
  MYSQL   *MySQLConRet;
  MYSQL   *MySQLConnection = NULL;

  string hostName = "localhost";
  string userId  = "root";
  string password = "isistot09";
  string DB    = "bedrock";

  MySQLConnection = mysql_init( NULL );

  try
  {
    MySQLConRet = mysql_real_connect( MySQLConnection,
                     hostName.c_str(), 
                     userId.c_str(), 
                     password.c_str(), 
                     DB.c_str(), 
                     0, 
                     NULL,
                     0 );

    if ( MySQLConRet == NULL )
      throw FFError( (char*) mysql_error(MySQLConnection) );
  
    printf("MySQL Connection Info: %s \n", mysql_get_host_info(MySQLConnection));
    printf("MySQL Client Info: %s \n", mysql_get_client_info());
    printf("MySQL Server Info: %s \n", mysql_get_server_info(MySQLConnection));

  }
  catch ( FFError e )
  {
    printf("%s\n",e.Label.c_str());
    return 1;
  }
   
  int       mysqlStatus = 0;
  MYSQL_RES   *mysqlResult = NULL;

  // --------------------------------------------------------------------
  // This block of code would be performed if this insert were in a loop 
  // with changing data. Of course it is not necessary in this example.

  if(mysqlResult)
  {
    mysql_free_result(mysqlResult);
    mysqlResult = NULL;
  }

  // --------------------------------------------------------------------
  // Perform a SQL INSERT

  try
  {
    string sqlInsStatement = "INSERT INTO employee (Employee_Name,Dept,JobTitle) VALUES ('Betty Rubble','IT','Neighbor')";
    mysqlStatus = mysql_query( MySQLConnection, sqlInsStatement.c_str() );
    if (mysqlStatus)
    {
      throw FFError( (char*)mysql_error(MySQLConnection) );
    }
  }
  catch ( FFError e )
  {
    printf("%s\n",e.Label.c_str());
    mysql_close(MySQLConnection);
    return 1;
  }

  if(mysqlResult)
  {
    mysql_free_result(mysqlResult);
    mysqlResult = NULL;
  }
  
  // --------------------------------------------------------------------
  // Perform a SQL SELECT and retrieve data

  MYSQL_ROW    mysqlRow;
  MYSQL_FIELD  *mysqlFields;
  my_ulonglong  numRows;
  unsigned int  numFields;
  
  try
  {
    string sqlSelStatement = "SELECT * FROM employee";
    mysqlStatus = mysql_query( MySQLConnection, sqlSelStatement.c_str() );

    if (mysqlStatus)
      throw FFError( (char*)mysql_error(MySQLConnection) );
    else
      mysqlResult = mysql_store_result(MySQLConnection); // Get the Result Set

    if (mysqlResult) // there are rows
    {
      // # of rows in the result set
      numRows = mysql_num_rows(mysqlResult);

      // # of Columns (mFields) in the latest results set
      numFields = mysql_field_count(MySQLConnection);

      // Returns the number of columns in a result set specified
      numFields = mysql_num_fields(mysqlResult);

      printf("Number of rows=%u Number of fields=%u \n",numRows,numFields);
    }
    else
    {
      printf("Result set is empty");
    }
  
    // Print column headers

    mysqlFields = mysql_fetch_fields(mysqlResult);

    for(int jj=0; jj < numFields; jj++)
    {
      printf("%s\t",mysqlFields[jj].name);
    }
    printf("\n");
   
    // print query results

    while(mysqlRow = mysql_fetch_row(mysqlResult)) // row pointer in the result set
    {
      for(int ii=0; ii < numFields; ii++)
      {
        printf("%s\t", mysqlRow[ii] ? mysqlRow[ii] : "NULL"); // Not NULL then print
      }
      printf("\n");
    }

    if(mysqlResult)
    {
      mysql_free_result(mysqlResult);
      mysqlResult = NULL;
    }
  }
  catch ( FFError e )
  {
    printf("%s\n",e.Label.c_str());
    mysql_close(MySQLConnection);
    return 1;
  }

  // --------------------------------------------------------------------
  // Close datbase connection

  mysql_close(MySQLConnection);

  return 0;
}

Incloure el servidor MySQL en el programa C

Utilitzar un cursor navegable: endavant i endarrere

Això és el que he utilitzat en l'aplicatiu presentaciosdl d'arthropoda, per fer una mena de presentació powerpoint d'insectes que accedeix directament a la base de dades.


creat per Joan Quintana Compte, juny 2011