Instal·lar la traducció al català a partir de la del castellà

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Nota: encara no funciona

Segueixo les instruccions de http://wiki.openbravo.com/wiki/Translating_Openbravo

Parteixo de la carpeta /lang/es_ES, on hi ha els fitxers de traducció del castellà.

Creo la carpeta /lang/ca_ES, i copio els fitxers de es_ES a ca_ES, i els fitxers els renombro es_ES per ca_ES

Em centro en el fitxer C_COUNTRY_TRL_ca_ES.xml (que conté els noms dels països) i el AD_MENU_TRL_lg_CT.xml (que conté el menú principal de l'esquerre)

La segona línia també l'he de canviar (això ho he de fer en tots els fitxers):

<compiereTrl language="ca_ES" table="C_COUNTRY" version="2.40">

Si ens fixem, es fa referència a la taula C_COUNTRY

També canvio

<row id="101" trl="Y">

per

<row id="101" trl="N">

en totes les files. trl ve de translation, i si fico N vol dir que en el procés de compilació es farà la traducció, mentre que si ho deixo com a Y crec que passarà per sobre i no li farà cas. Crec que és així...

Cada fila, en aquest cas la id=101, es correspon a la fila en la taula C_COUNTRY o AD_MENU.

Si faig select name,regionname from c_country;, veig que efectivament aquesta taula conté els noms dels països en anglès

Faig el procés d'importació d'un idioma, tal com s'explica a la wiki. Després de fer la importació al català, comprovar que la select anterior m'apareix els noms dels països en català.

openbravo=# select * from c_country_trl where ad_language = 'ca_ES'; 
     106 | ca_ES    |      0 |     0 | Y    | 2009-01-29 00:47:58.500784 |     0 | 2009-02-02 10:33:54.070898 |     0 | Y      | Espanya                         | Espanya                         | Província | E-@P@ @C@
     107 | ca_ES    |      0 |     0 | Y    | 2009-01-29 00:47:58.500784

Interessant fer aquesta traducció: AD_MENU_TRL_lg_CT.xml: Translations for AD_Menu table. Here can be found the menu tree that appears on the left side of the application.

Segueixo el procés de compilació i deployment (és interessant sembre eliminar el fitxer openbravo.war i la carpeta openbravo que penja del tomcat), i si tot ha anat bé, ja tinc disponible l'idioma català.