Instal·lació des del USB (no ha funcionat)

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=2210230

Em trobo moltes vegades que en cremar DVD d'instal.lació em dóna fallos. Una possibilitat és arrencar des del llapis USB

Nota: els fallos venien perquè utilitzava Internet Explorer!! Utilitzar Mozilla i les descàrregues són correctes. De tota manera, acostumar-se a comprovar el checksum abans de cremar un DVD

Informació del meu USB que tinc connectat:

/etc/fstab is a system configuration file and is used to tell the Linux kernel which partitions (file systems) to mount and where on the file system tree.

Nota: totes les operacions fer-les com a root (sudo bash)

$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  defaults    0    0
# /dev/sda1
UUID=c41bace3-1cec-41e3-b588-909c32ee11f0 /        ext3  defaults,errors=remount-ro 0    1
# /dev/sda5
UUID=5038c00d-464e-4567-9a05-a8cea212a1b1 none      swap  sw       0    0
/dev/scd0    /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto,exec 0    0
/dev/fd0    /media/floppy0 auto  rw,user,noauto,exec 0    0

això vol dir que es munta en l'arrencada el dcrom (scd0) i el floppy (fd0). Les línies que correspondrien a un USB (sd*) estan comentades.

Els USB són hotplug i es munten quan es connecten.

$ ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sdb /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb5 /dev/sdc /dev/sdc1

/dev/sdc és el dispositiu USB (LACIE) i /dev/sdc1 és la partició que conté. Com ho sé això?

$ cat /etc/mtab -> is an index of all mounted partitions/file systems.

/dev/sdb1 / ext3 rw,errors=remount-ro 0 0
proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
/sys /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
varrun /var/run tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755 0 0
varlock /var/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777 0 0
udev /dev tmpfs rw,mode=0755 0 0
devshm /dev/shm tmpfs rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0
lrm /lib/modules/2.6.22-14-generic/volatile tmpfs rw 0 0
securityfs /sys/kernel/security securityfs rw 0 0
/dev/sdc1 /media/LACIE vfat rw,nosuid,nodev,shortname=mixed,uid=1000,utf8,umask=077,usefree 0 0

veig que aquesta última línia associa el dispositiu /dev/sdc1 amb el punt de muntatge /media/LACIE, i dóna informació de com s'ha muntat:

sistema de fitxers: vfat opcions de muntatge: rw,nosuid,nodev,shortname=mixed,uid=1000,utf8,umask=077,usefree 0 0 (rw vol dir lectura i escriptura)

Si vaig a la icona del USB LACIE i miro propietats amb el botó dret, precisament en la pestanya volum veuré aquesta informació.

1. modifiquem la partició

utilitzant el cfdisk hi ha un problema del 'sí' amb accent, fico teclat anglès de la següent manera

$ LANG=en_EN.UTF-8
$ cfdisk /dev/sdc;
makeit bootable (boot flag), type 0E (FAT16 LBA) -> al final ho he formatat com a FAT12

2) Format it: mkdosfs -F 16 -v /dev/sdc1

fincatn -F 16 em diu: WARNING: Not enough clusters for a 16 bit FAT!mThe filesystem will be misinterpreted as having a 12 bit FAT without mount option "fat=16".

fico -F 32 i es formata

3) Mount the partition

$ sudo mount /dev/sdc1 /mnt

4) To setup Grub to boot from the USB drive, copy Grub's working files, namely, stage1, stage2 etc, to the partition

mkdir -p /mnt/boot/grub
cp -r /boot/grub/* /mnt/boot/grub

5) Edit /mnt/boot/grub/device.map and set:

(hd0) /dev/sdc (hd1) /dev/sda (hd2) /dev/sdb

6)

sudo grub-install --root-directory=/mnt --no-floppy '(hd0)'
Installation finished. No error reported.
This is the contents of the device map /mnt/boot/grub/device.map.
Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect,
fix it and re-run the script `grub-install'.

(hd0)  /dev/sdc
(hd1)  /dev/sda
(hd2)  /dev/sdb


7) edit /mnt/boot/grub/menu.lst and set:

default 0
timeout 5
color cyan/blue white/blue
title Ubuntu Installer in sdc1
root (hd0,0)
kernel /casper/vmlinuz boot=casper initrd=/casper/initrd.gz ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw quiet splash --
initrd /casper/initrd.gz
boot

8 ) Mount your Dapper iso (or just open it with file-roller) can copy the whole thing to the new bootable partition in the usb disk

sudo mount -o loop img.iso /media/iso (sudo mount -t iso9660 -o loop <FILENAME.iso> /media/cdrom)

el que he de fer és, partint del fitxer iso, muntar-lo en un dispositiu (/media/iso), i aleshores tot el contingut ficar-lo a dins de /boot

$ sudo mount -o loop home/joan/ubuntustudio-8.04.1-alternate-i386.iso /media/cdrom -> (fico /media/cdrom perquè aquest punt de muntatge ja existeix)

$ sudo cp -v -R /media/cdrom/* /mnt/boot/

9) Reboot your box, and in BIOS: ensure that your USB Boot is set to mode: USB-HDD ("Auto" mode worked for me too); reboot

Note: to install a new release: delete everthing in the bootable partition _except_ the "/boot" folder; hacer un Empty-Trash;

por ultimo copiar todo el contenido del nuevo iso en la particion.9) Reboot your box, and in BIOS: ensure that your USB Boot is set to mode: USB-HDD ("Auto" mode worked for me too); reboot

Note: to install a new release: delete everthing in the bootable partition _except_ the "/boot" folder; hacer un Empty-Trash;

por ultimo copiar todo el contenido del nuevo iso en la particion.

=> no ha funcionat

Un altre mètode

http://www.labrujulaverde.com/2006/10/08/instalar-ubuntu-linux-desde-una-memoria-o-disco-usb/

Ian Connor explicaba hace unos meses un método muy sencillo para poder instalarlo desde una memoria o disco USB. Necesitaremos un pc conectado a internet y con grabadora de cd. Vamos a ver que pasos hay que seguir.

  * En primer lugar debemos descargarnos la imagen de Ubuntu Linux, por supuesto, lo que podemos hacer desde el sitio web oficial de Ubuntu. Y la grabamos en un cd de la manera habitual.
  * Despues nos descargaremos la utilidad Syslinux para Windows.
  * Copiaremos el contenido del cd de Ubuntu Linux que hemos grabado a nuestra memoria o disco USB (no es necesario que estén vacios, sólo que haya espacio suficiente).
  * Descomprimimos Syslinux.zip y lo ejecutamos (desde una ventana de DOS) contra nuestro dispositivo USB desde el directorio donde tenemos Syslinux (si nuestro dispositivo USB es F: la instrucción sería syslinux.exe -f F:)
  * Copiamos estos archivos al directorio raíz de nuestro dispositivo USB:
   - vmlinuz (lo encontraremos en el directorio casper\vmlinuz)
   - initrd.gz (lo encontraremos en el directorio casper\initrd.gz)
   - syslinux.cfg (renombraremos el archivo isolinux\isolinux.cfg a syslinux.cfg y lo copiaremos al raiz del USB)
  * Editamos syslinux.cfg de manera que vmlinuz e initrd.gz apunten al directorio root del dispositivo USB:
   DEFAULT /casper/vmlinuz
   GFXBOOT bootlogo
   GFXBOOT-BACKGROUND 0xB6875A
   APPEND boot=casper initrd=/casper/initrd.gz ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram
   rw quiet splash –

   ….lo cambiaríamos por….

   DEFAULT vmlinuz
   GFXBOOT bootlogo
   GFXBOOT-BACKGROUND 0xB6875A
   APPEND boot=casper initrd=initrd.gz ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram
   rw quiet splash –
  * Expulsamos el dispositivo USB y lo conectamos al portátil. Lo arrancamos y pulsamos F2 para acceder a la BIOS y poder establecer nuestro dispositivo USB como predeterminado en el arranque.

Funciona, lo he comprobado y todo ha ido de maravilla.


creat per Joan Quintana Compte, setembre 2008