Instal·lació Tomcat+Alfresco+Openbravo

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

instal.lo el Java seguint

http://wikijoan.dyndns.org/wiki/index.php/Instal.laci%C3%B3_Java

per tal que les variables d'entorn siguin permanents, /etc/profile:

export JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun export PATH=$PATH:${JAVA_HOME}/bin

instal.lo la última versió disponible d'Alfresco: Labs (gener 2009):

alfresco-labs-tomcat-3c.tar.gz

quan reinicio veig que no hi ha el directori /opt/alfresco/tomacat/webapps/alfresco

això és perquè no s'ha enterat del JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre

fico aquesta informació en el fitxer alfresco.sh:

# Set any default JVM values
export JAVA_OPTS='-Xms128m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=128m -server'
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
export JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre

El script alfresco.sh (alfresco.sh start/stop) és el que fa arrencar el Tomcat (crida al tomcat/bin/startup.sh)

ara ja funciona el Tomcat (http://localhost:8080) però no funciona Alfresco (http://localhost:8080/alfresco)

miro catalina.out per saber que em dóna els errors

Cannot load JDBC driver class 'org.gjt.mm.mysql.Driver'

he d'instal.lar el driver jdbc.

http://download.softagency.net/MySQL/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-5.1.7.tar.gz

cp mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar /usr/share/java/

Cannot load JDBC driver class 'org.gjt.mm.mysql.Driver'

encara no funciona. M'havia oblidat fer

cd /opt/alfresco/tomcat/common/endorsed/ sudo rebuild-jar-repository /opt/alfresco/tomcat/common/endorsed mysql-connector-java-5.1.5-bin.jar

però com que això no funciona ho soluciono copiant el .jar en aquest directori:

cp mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar /usr/share/java/ /opt/alfresco/tomcat/common/endorsed


Instal.lació del Apache Ant: sense problemes

apache-ant-1.7.1-bin.tar.gz

descomprimim ant a /opt

export ANT_HOME=/opt/apache-ant-1.7.1
export PATH=${PATH}:${ANT_HOME}/bin

$ sudo echo 'ANT_HOME=/opt/apache-ant-1.7.1' >> /etc/environment 

en ppi no cal ficar a /etc/environment la resta de variables d'entorn (JAVA_HOME, CATALINA_HOME, CATALINA_BASE) perquè els scripts (alfresco.sh, tomcat/bin/startup.sh, catalina.sh ja se n'encarreguen)

Instal.lació Openbravo: sense problemes a partir de l'experiència acumulada.

Resumint: ja tinc una màquina amb el Alfresco i el Openbravo corrent en el mateix servidor d'aplicacions: el Tomcat