Instal·lació Sugar CRM

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Seguim pas a pas, i funciona la instal.lació correctament: http://www.ubuntugeek.com/install-sugarcrm-community-edition-in-ubuntu-810-server.html

paquets necessaris

Necessitem els següents paquets

$ sudo apt-get install libapache2-mod-php5 libapache2-mod-perl2
$ sudo apt-get install php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-imap php5-ldap unzip
$ sudo apt-get install php5-mhash php5-mysql php5-odbc curl libwww-perl imagemagick

Creem la base de dades

$ mysql -u root -p
mysql> create database sugarcrm;
mysql> exit 

Instal.lem SugarCRM

anem al directori arrel del servidor Apache

cd /var/www

I ens descarreguem la SugarCRM community edition de [1]:

$ sudo wget http://www.sugarforge.org/frs/download.php/4742/SugarCE-5.1.0b.zip
$ unzip SugarCE-5.1.0b.zip
$ sudo mv SugarCE-Full-5.1.0b sugarcrm

Fem que el propietari dels fitxers de SugarCRM sigui l'usuari d'Apache (www-data):

$ sudo chown www-data -vR /var/www/sugarcrm

i donem permisos d'escriptura a alguns dels fitxers de SugarCRM:

$ cd /var/www/sugarcrm
$ sudo chmod 766 config.php
$ sudo chmod 766 custom
$ sudo chmod -R 766 data
$ sudo chmod -R 766 cache
$ sudo chmod -R 766 modules 

Configurem el fitxer php.ini:

$ sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

i canviem

*memory_limit = 50M
*upload_max_filesize = 10M 

Reiniciem l'apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

i ara ja hem d'accedir a http://serverip/sugarcrm/install.php

Configuració de sugarCRM

http://localhost/sugarcrm/install.php

Llegim i hem de tenir clar les dades que ens demanen. Hem de saber quin és l'administrador del sistema, la clau de l'usuari root del mysql, el nom de la base de dades, i donar un password a l'usuari admin de SugarCRM: ****

Com que ja existeix la base de dades ho detecta, i si hi haguessin dades i taules les esborraria. Això ens dóna la pista que hem de seguir si volem reinstal.lar l'aplicació.

per logar-se a sugar: admin/****

SugarCRM.png


creat per Joan Quintana Compte, desembre 2008