Instal·lació Openbravo POS

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Què és Openbravo POS?

Openbravo POS és una aplicació Punt de Venda (Point of Sale, POS) dissenyada per a pantalles tàctils, suporta impressores de tiquets ESC/POS i escànners de codis de barra. És multiusuari i proporciona formularis d'entrada de productes, informes i gràfics.

Instal.lació

Des de la pàgina web d'Openbravo hi ha diferents opcions per baixar-se Openbravo POS. Escullo:

 • System Integrator (Build a consulting practice around it)

Puc escollir entre avaluar o implementar. Escullo:

 • Implementation: Install the application in a POS terminal
 • Escullo Linux Debian.

Ens descarreguem el paquet openbravopos_2.20-1_i386.deb. Són 14MB

Documentació rellevant (La documentació està a la wiki):

sudo dpkg -i openbravopos_2.20-1_i386.deb

i de fet el que fa és crear la carpeta /opt/openbravopos i configurar-se

cat README

Es necessita tenir el Java instal.lat, i per executar senzillament start.sh. La primera vegada detecta que no hi ha cap base de dades instal.lada i aleshores crea tota l'estructura per començar a treballar.

per tal de poder executar com a usuari normal.

sudo chmod 755 start.sh 
./start.sh

Sembla ser que ja funciona. Com que no sé què ha fet, entro com a administrador, vaig a la part de configuració, i veig la següent informació:

 • Driver de base de dades: org.hsqldb.jdbcDriver
 • cadena de connexió: jdbc:hsqldb:file:/home/joan/openbravopos-db;shutdown=true
 • usuari: sa

En el fitxer openbravopos-db.log ja veig la pista de què ha passat, efectivament s'han creat les taules de la base de dades

INSERT INTO PLACES...
CREATE TABLE RESERVATIONS...
CREATE TABLE RESERVATION_CUSTOMERS...
CREATE TABLE THIRDPARTIES...
...
$ cat openbravopos-db.properties 
#HSQL Database Engine 1.8.0.10
#Fri Dec 05 22:36:01 CET 2008
hsqldb.script_format=0
runtime.gc_interval=0
sql.enforce_strict_size=false
hsqldb.cache_size_scale=8
readonly=false
hsqldb.nio_data_file=true
hsqldb.cache_scale=14
version=1.8.0
hsqldb.default_table_type=memory
hsqldb.cache_file_scale=1
hsqldb.log_size=200
modified=yes
hsqldb.cache_version=1.7.0
hsqldb.original_version=1.8.0
hsqldb.compatible_version=1.8.0

Mirant la documentació de la instal.lació (http://wiki.openbravo.com/wikidev/OpenbravoPOS_Installation#Installer_2) ja veig què ha passat:

Per defecte, Openbravo POS instal.la el motor HSQLDB, que ve incorporat amb el paquet i té l'avantatge de què no s'ha de configurar. Ara bé, per motius de rendiment, és usual instal.lar POS amb MySQL, PostgreSQL o Oracle. Anem a instal.lar-ho sobre Postgres.

si no tinguéssim Postgres instal.lat faríem

sudo apt-get install postgresql-8.2 libpg-java

però com que ja el tenim només instal.lem les llibreries de Java per a Postgres:

sudo apt-get install libpg-java

Si volem l'entorn gràfic d'administració podem instal.lar el pgAdmin:

sudo apt-get install pgadmin3

El driver-llibreria JDBC està a/usr/share/java/postgresql.jar. Podem copiar-lo o fer un link al directori del Openbravo POS, per defecte /opt/openbravopos.

sudo cp /usr/share/java/postgresql.jar /opt/openbravopos/

Després de la instal.lació hem de crear una base de dades buida i un usuari de la base de dades amb privilegis per connectar-se a la base de dades (utilitzarem el mateix usuari tad que ja existeix).

$ psql -h localhost -p 5432 -U postgres
postgres>CREATE DATABASE openbravopos WITH ENCODING='UTF8' OWNER=tad;

i ara tornem a l'aplicació Openbravo POS i configurem per tal que la base de dades sigui Postgres:

Driver library: /opt/openbravopos/postgresql.jar
Driver class: org.postgresql.Driver
URL: jdbc:postgresql://localhost:5432/openbravopos
User: tad
Password: tad

i s'ha de reiniciar l'aplicació. Ara sí que es creen les taules sobre la base de dades de Postgres openbravopos, i podem veure quines són les taules que es creen:

$ psql -h localhost -p 5432 -U tad openbravopos
openbravopos=# \dt
       Listado de relaciones
 Schema |    Nombre     | Tipo | Dueño 
--------+-----------------------+-------+-------
 public | applications     | tabla | tad
 public | categories      | tabla | tad
 public | closedcash      | tabla | tad
 public | customers       | tabla | tad
 public | floors        | tabla | tad
 public | locations       | tabla | tad
 public | payments       | tabla | tad
 public | people        | tabla | tad
 public | places        | tabla | tad
 public | products       | tabla | tad
 public | products_cat     | tabla | tad
 public | products_com     | tabla | tad
 public | receipts       | tabla | tad
 public | reservation_customers | tabla | tad
 public | reservations     | tabla | tad
 public | resources       | tabla | tad
 public | roles         | tabla | tad
 public | sharedtickets     | tabla | tad
 public | stockcurrent     | tabla | tad
 public | stockdiary      | tabla | tad
 public | taxcategories     | tabla | tad
 public | taxcustcategories   | tabla | tad
 public | taxes         | tabla | tad
 public | taxlines       | tabla | tad
 public | thirdparties     | tabla | tad
 public | ticketlines      | tabla | tad
 public | tickets        | tabla | tad
(27 filas)

Openbravopos.png

Instal.lació abril 2010

En comptes de Linux Debian escullo Linux a seques, i en comptes de descarregar un paquet .deb descarrego un fitxer .bin: openbravopos-2.30-linux-installer.bin

$ sudo chmod a+x openbravopos-2.30-linux-installer.bin
$ sudo ./openbravopos-2.30-linux-installer.bin

ho instal.lo a /opt/openbravopos-2.30

$ cd /opt/openbravopos-2.30
$ joe README
$ sudo chmod a+x start.sh
$ ./start.sh
Cannot connect to database, driver not found

I és que encara hem de configurar la connexió a la base de dades.

Hem d'instal.lar el driver JDBC del PostgreSQL. Ho podem fer com està explicat més amunt, o bé fer-ho d'aquesta manera.

Després de la instal.lació hem de crear una base de dades buida i un usuari de la base de dades amb privilegis per connectar-se a la base de dades (utilitzarem el mateix usuari tad que ja existeix).

$ psql -h localhost -p 5432 -U postgres
postgres>CREATE DATABASE openbravopos WITH ENCODING='UTF8' OWNER=tad;

Em descarrego la última versió del driver JDBC de PostgreSQL, a:

Em descarrego el JDBC4 Postgresql Driver, Version 8.4-701 (postgresql-8.4-701.jdbc4.jar)

$ sudo cp postgresql-8.4-701.jdbc4.jar /opt/openbravopos-2.30/

i ara tornem a l'aplicació Openbravo POS i configurem per tal que la base de dades sigui Postgres:

Driver library: /opt/openbravopos-2.30/postgresql-8.4-701.jdbc4.jar
Driver class: org.postgresql.Driver
URL: jdbc:postgresql://localhost:5432/openbravopos
User: tad
Password: tad

Nota: molt de compte no generar espais en blanc al final de les línies

En el cas de què no hi ha manera de configurar el driver JDBC, el problema és que m'he d'assegurar que les variables d'entorn estan ben establertes. Com a root:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
export PATH=/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin:$PATH

És una bona idea ficar aquestes comandes dins el fitxer start.sh (sense l'export)

Instal.lació a mysql

Em descarrego el driver mysql mysql-connector-java-5.1.12.tar.gz (o zip) de http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/

i copio mysql-connector-java-5.1.12-bin.jar a /opt/openbravopos-2.30/lib

mysql -u root -p 
mysql> CREATE DATABASE openbravopos;
mysql> show databases

Arrenquem openbravopos (./start.sh)

Driver library: /opt/openbravopos-2.30/lib/mysql-connector-java-5.1.12-bin.jar
Driver class: com.mysql.jdbc.Driver
URL: jdbc:mysql://localhost:3306/openbravopos
User: root (o el que sigui)
Password: yourpassw

Nota: molt de compte no generar espais en blanc al final de les línies

Instal.lació abril 2011

Openbravo POS només funciona amb el JAVA oficial de Sun (ara Oracle), no funciona amb el OpenJDK

$ sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ lucid partner"
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install sun-java6-jdk 
$ sudo apt-get install sun-java6-jre

$ sudo update-alternatives --config java
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

 Selecció  Camí                   Prioritat Estat
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java  1061   mode automàtic
 1      /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java  1061   mode manual
 2      /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java    63    mode manual

Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: 2
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java to provide /usr/bin/java (java) in mode manual.

 $ java -version
java version "1.6.0_24"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_24-b07)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 19.1-b02, mixed mode)

i ara ja funciona:

$ openbravopos