Implantació d'una ERP

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Fases d'Implantació d'una ERP

Divisió 1. 7 fases

Les etapes en les que es dividirà tota implantació d'una ERP són les següents:

Fase I. Presa de Requeriments Tècnics i Funcionals

L'objectiu d'aquesta fase és analitzar en detall totes i cadascuna de les funcionalitats a desenvolupar i a implantar en el projecte. S'estableix com a requisit de disseny que el sistema ha de ser altament escalable i gestionable per diferents administradors. Per tant, el projecte inclourà la planificació i desenvolupament de les eines necessàries per gestionar i mantenir l'aplicació de forma remota i senzilla per part dels agents implicats, havent de preveure les possibles ampliacions que poden haver-hi en el futur. Al final d'aquesta fase s'obté el Informe de Solució del Negoci que, com s'ha avançat, formarà part de la documentació contractual i regirà el desenvolupament de l¡aplicación. Qualsevol modificació sobre l'abast d'aquest document serà sotmès a revisió i aprovació per ambdues parts, podent donar lloc a una revisió econòminca del pressupost.

Fase II. Disseny i Desenvolupament

Durant aquesta fase es duran a terme les tasques necessàries de planificació tècnica i desenvolupament de solucions per acomplir els requisits del punt anterior. Les tasques que inclou aquesta fase són:

 • Definició de l'estructura de dades i model funcional dels desenvolupaments a realitzar,
 • Definició dels models de navegabilitat i disseny,
 • Programació i desenvolupament,
 • Revisió i aprovació per part del client dels mòduls desenvolupats

Fase III. Validació de Resultats

S'adopta una metodologia que estableix els següents tipus de validació interna:

 • Unitària, que contempla la validació de cadascun dels mòduls que es van desenvolupant. Per a la realització d'aquestes proves es definira prèviament un joc de proves per contemplar els possibles casos d'ús del client.
 • Global, on es realitzaran proves de cicle complet, establint jocs de proves que contemplin els diferents processos de negoci als que l'aplicació ha de donar supor.

Fase IV. Formació i Proves Assistides

Amb la finalitat d'obtebur un màxim d'aprofitament de l'aplicació, es planificaran sessions de formació als usuaris clau. S'entén per usuari clau aquells que tenen responsabilitat o coneixement sobre cadascun dels processos de negoci als que dóna suport l'aplicació. S'elaborarà un manual d'usuari.

Fase V. Validació dels Resultats per part del Cliente

Com a pas previ a l'entrega del desenvolupament final, s'arriba a la fase de validació per part del client i usuari final, on ell mateix comprovarà la validesa de la solució desenvolupada. Aquesta fase inclou una jornada de presentació per a la familiarització del cliente amb les eines d'administració.

Fase VI. Migració

S'haurà de migrar i importar, mitjançant processos automàtics, les dades vives i/o històriques. Prèviament s'haurà fet joc de proves per assesgurar la fiabilitat de les dades.

Fase VII. Explotació de l'aplicació

Un cop concloses les fases anteriors es passarà a l'explotació del sistema. Amb la finalitat de garantir la qualitat del servei, en un primer moment es donarà recolzament a la instal.lació a casa del client.

Fases d'implantació segons Openbravo: 5 fases

En la pàgina web d'Openbravo ells divideixen les fases d'implantació en 5 passos:

Consulting-methodology-en.png

http://www.openbravo.com/services/consulting/

Openbravo o Navision?

En aquest blog del conegut François Derbaix (TopRural), es comenta el dubte entre implantar Openbravo i Navision, i la discussió es posa interessant amb comentaris a favor i en contra, i també entra en consideració TinyERP (ara OpenERP).

http://francoisderbaix.com/tag/erp/

Llibre blanc sobre els ERP OpenSource

M'he descarregat de smile.fr el pdf del llibre blanc sobre Open Source ERPs, on es compara OpenBravo amb OpenERP i d'altres. Val la pena la lectura. Està a Fitxer:LivreBlancSmileERPopensource.pdf

Llista de material a facilitar per part del client en una implantació

 • llistar tots els processos de l'empresa i fer-ne un manual
 • còpia de tots els documents que utilitza l'empresa: model de factures, rebuts,...
 • el pla comptable
 • llistar tots els recursos tecnològics
 • llistar tot el personal IT amb el que es compta

Llibre La Gacela de Wirayut: la consultoria amb humor

Fitxer:Gacela de Wirayut.zip

Guia Pràctica SolMicro: Cómo seleccionar el Mejor ERP para su Empresa (sumari)

Fitxer:GuiaErp sumario ejecutivo.pdf