Groupion: Instal·lació i Administració

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Per a la instal.lació em baso en la documentació:

http://lib.groupion.com/index.php?site=install_en

Puc instal.lar-ho a partir d'un paquet Debian, o a partir de les fonts. Ho faig a partir del paquet Debian.

Puc instal.lar-ho al MySQL o al PostgreSQL. Ho faig al MySQL.

Groupion és un sistema basat en Apache2, PHP5 i MySQL/PostgreSQL (també Oracle i SQL Server)

Instal.lació del Apache + PHP5 + MysSQL + Postfix a partir dels paquets Debian al Ubuntu 8.04

El manual que segueixo està pensat per a Debian Etch.

actualitzem el fitxer sources.list amb les següents entrades:

# /etc/apt/sources.list deb
deb http://ftp.de.debian.org/debian etch main deb-src
deb http://ftp.de.debian.org/debian etch main deb 
deb http://security.debian.org/etch/updates main contrib deb-src 
deb http://security.debian.org/etch/updates main contrib
$ sudo aptitude update
$ sudo aptitude install ssh tar zip unzip wget openssl
$ sudo aptitude install build-essential
$ sudo aptitude install linux-headers-`uname –r`

Hi ha algun problema amb http://security.debian.org main/contrib Packages

S'instal.la el Apache2, MySQL i PHP5 seguint les instruccions. (ja ho tinc fet).

del PHP5 hi ha paquets que potser no tinc instal.lats:

$ sudo aptitude install php5 php5-gd php5-imap php5-dev php5-ldap
$ sudo aptitude install php5-mysql

Posar un password a l'usuari root si encara no s'ha posat.

he de crear el usuari groupion del MySQL i he de crear la base de dades:

$ mysql -u root 
mysql> CREATE USER 'groupion'@'localhost' IDENTIFIED BY 'groupion';

mysql> CREATE DATABASE groupion CHARACTER SET utf8; 
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON groupion . * TO 'groupion'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
mysql> FLUSH PRIVILEGES; 
mysql> exit

Configurar el fitxer php.ini

The php.ini file is one of the most important configuration files on your web server. In order to optimize your server for Groupion, we recommend changing the settings as follows:

auto_globals_jit = On
default_mimetype = "text/html" 
display_errors = Off 
log_errors = On 
implicit_flush = Off 
magic_quotes_gpc = Off 
magic_quotes_runtime = Off 
max_execution_time = 1200 
max_input_time = 60 
memory_limit = 1024M 
output_buffering = Off 
post_max_size = 1024M 
register_argc_argv = Off 
register_globals = Off 
register_long_arrays = Off 
safe_mode = Off 
session.auto_start = Off (0?)
session.cookie_lifetime = 0 
session.use_only_cookies = On 
upload_max_filesize = 1024M

Configurar el servidor de mails Postfix Mailserver

Groupion uses the mail server of the hosting system to send emails. This is why you have to install a mail server in order to be able to send emails. The following paragraph uses Postfix to explain the installation process. If you want, you can use another mail server instead (e.g. Exim4).

$ sudo apt-get install postfix
          

Follow the instructions of the installation assistant. If you are using a mail-relay to send emails, choose the option “internet server with smart host” and enter the address of your mail relay.

Alternatively you can change the settings in the file /etc/postfix/main.cf.

 1. /etc/postfix/main.cf relayhost = {ihre_relay_ip}.

De moment, les dades que jo configuro en el servidor postfix es corresponen a una xarxa local :

 • sólo correo local
 • nombre del sistema de correo: oracle

Copiar els fitxer de Groupion

Descarregar la última versió de groupion i instal.lar-la a l'arrel del Apache: /var/www

De la pàgina web, Get Groupion > Editions and Pricing

A mi m'interessa la Startup Edition, que és gratuïta:

 • Target Group: Small companies and projects.
 • Included Packages: Organizer, Collaboration, Enterprise Resources, Customer Relations
 • Limitations: No iXML enhancements. Fixed bundle for 3 users.
 • Pricing: Free for 3 users.

Groupion Start-Up Edition supports no iXML-Services and extensions.

La Community Edition està limitada a 50 usuaris, però només té els paquets Organizer i Collaboration.

De la pàgina web em descarrego el fitxer groupion-3.002.tar.gz, que no em diu a quina edició es correspon.

$ sudo cp groupion.3.002.tar.gz /var/www
$ cd /var/www
$ sudo tar xvzf groupion.3.002.tar.gz

i ja puc entrar a http://localhost/groupion, i se'm visualitza l'assistent de configuració com que no tinc cap clau, només puc marcar la Community Edition o la Developers Edition.

De moment instal.lo la Community Edition Licence, de la qual em proporcionen la clau

Default language: English (espanyol no està disponible)

Tax Rate: canvio 19% (Alemanya) per 16% (Espanya)

Hi ha un problema amb els permisos de fitxers.

$ sudo chmod a+w -R *

fer això és una mica bèstia. Potser lo millor és instal.lar-ho en una carpeta que pengi de /home/joan

i llavors em demana el nou password de l'Administrador: Admin/jq****

Jo m'he instal.lat la Community Edition, i hi he jugat durant 20 minuts. Pel que veig, també s'ha instal.lat el mòdul de CRM i el mòdul de Enterprise Resources, tot i que en principi no ho feian (?)

Em registro per tenir una clau per a la Start-Up Edition:

Licensee: Joan Quintana
Licence Key: C4C9DFDC E25BA73F C00DC9CC A8DB8585

Esquema relacional

mysql> show tables;
+------------------------------------+
| Tables_in_groupion         |
+------------------------------------+
| col_files_categories        | 
| col_files_files          | 
| col_files_items          | 
| col_files_journal         | 
| col_files_shortcuts        | 
| col_forums_categories       | 
| col_forums_entries         | 
| col_forums_forums         | 
| col_forums_notify         | 
| col_forums_topics         | 
| col_forums_view          | 
| col_messages_accounts       | 
| col_messages_companies       | 
| col_messages_mailinglists     | 
| col_messages_mailings       | 
| col_messages_messages       | 
| col_messages_msglog        | 
| col_messages_people        | 
| col_messages_templates       | 
| col_news_channels         | 
| col_news_newsitems         | 
| col_news_view           | 
| crm_billing_deliveries       | 
| crm_billing_invoices        | 
| crm_billing_invoices_deliveries  | 
| crm_billing_offers         | 
| crm_billing_orders         | 
| crm_billing_payments        | 
| crm_billing_printouts       | 
| crm_billing_templates       | 
| crm_campaigns_campaigns      | 
| crm_campaigns_categories      | 
| crm_campaigns_companies      | 
| crm_campaigns_labels        | 
| crm_campaigns_people        | 
| crm_campaigns_records       | 
| crm_campaigns_tasks        | 
| crm_cases_cases          | 
| crm_cases_categories        | 
| crm_cases_classes         | 
| crm_cases_records         | 
| crm_cases_tasks          | 
| crm_contracts_categories      | 
| crm_contracts_classes       | 
| crm_contracts_contracts      | 
| crm_contracts_records       | 
| crm_customers_categories      | 
| crm_customers_customers      | 
| crm_customers_customers_categories | 
| crm_customers_journal       | 
| crm_opportunities_categories    | 
| crm_opportunities_opportunities  | 
| crm_opportunities_records     | 
| erp_archive_categories       | 
| erp_archive_elements        | 
| erp_archive_locations       | 
| erp_archive_rooms         | 
| erp_stockcalc_categories      | 
| erp_stockcalc_depletions      | 
| erp_stockcalc_depletions_serials  | 
| erp_stockcalc_devices       | 
| erp_stockcalc_incoming       | 
| erp_stockcalc_incoming_serials   | 
| erp_stockcalc_items        | 
| erp_stockcalc_items_categories   | 
| erp_stockcalc_orders        | 
| erp_stockcalc_printouts      | 
| erp_stockcalc_productions     | 
| erp_stockcalc_storages       | 
| erp_stockcalc_suppliers      | 
| erp_stockcalc_templates      | 
| erp_suppliers_categories      | 
| erp_suppliers_invoices       | 
| erp_suppliers_journal       | 
| erp_suppliers_suppliers      | 
| org_calendar_categories      | 
| org_calendar_events        | 
| org_calendar_invitations      | 
| org_contacts_categories      | 
| org_contacts_companies       | 
| org_contacts_companies_categories | 
| org_contacts_people        | 
| org_contacts_people_categories   | 
| org_contacts_people_companies   | 
| org_followup_categories      | 
| org_followup_records        | 
| org_followup_reminders       | 
| org_links_categories        | 
| org_links_links          | 
| org_notes_categories        | 
| org_notes_notes          | 
| org_tasks_categories        | 
| org_tasks_clocking         | 
| org_tasks_records         | 
| org_tasks_tasks          | 
| platform_associates        | 
| platform_boarditems        | 
| platform_charts          | 
| platform_exporttemplates      | 
| platform_favorites         | 
| platform_gadgets          | 
| platform_groups          | 
| platform_monitor          | 
| platform_services         | 
| platform_settings         | 
| platform_tags           | 
| platform_users           | 
| platform_weblets          | 
+------------------------------------+
108 rows in set (0.01 sec)

creat per Joan Quintana Compte, febrer 2009