Backup and Recovery d'Alfresco

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

http://wiki.alfresco.com/wiki/Backup_and_Restore

Backup recovery d'Alfresco en fred

Backup

La còpia de seguretat (i posterior recovery) implica tant fer la còpia de la base de dades com la còpia de tots els fitxers que pengen de dir.root (/opt/alfresco/alf_data, o el que estigui definit a <configRoot>/alfresco/extension/custom-repository.properties)

dir.root conté tant el contingut com els index. En un backup en fred com el que s'explica aquí (Alfresco tancat, és a dir, Tomcat tancat), n'hi hauria prou en copiar el contingut, i els index es podrien refer després del recovery.

Els passos són:

  • 1. Aturar Alfresco (aturar el tomcat)
$ cd /opt/alfresco
$ sudo ./alfresco.sh stop

això és equivalent a "$APPSERVER"/bin/shutdown.sh (comprovar que el procés de shutdown no dóna errors, i que no puc entrar a Alfresco)

  • 2. backup de la base de dades alfresco del mysql
$ mysqldump --add-drop-table -i -C -u root -p**** -r /home/joan/backup_alfresco/081228/copia_alfresco_081228.dmp -v alfresco
  • 3. fer còpia sencera de /opt/alfresco/alf_data (dir.root)
$ sudo cp -R /opt/alfresco/alf_data /home/joan/backup_alfresco/081228
  • 4. Recordar que la còpia del directori i de la base de dades han d'anar junts. L'un es correspon amb l'altre per tal que la còpia sigui consistent.
  • 5. Arrencar Alfresco
$ sudo ./alfresco.sh start

Recovery

Com a prova de foc, em carrego el directori i la base de dades alfresco, i restauro.

joan@userver:/opt/alfresco$ sudo rm -R alf_data/
joan@userver:/opt/alfresco$ mysql -u root -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 51
Server version: 5.0.67-0ubuntu6 (Ubuntu)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> drop database alfresco;
Query OK, 64 rows affected (0.34 sec)

mysql> exit
Bye

i faig la recuperació. Recordar que per fer un recovery d'una base de dades mysql, prèviament he de crear la bd

$ mysql -u root -p
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'alfresco'@'localhost' IDENTIFIED BY 'alfresco' WITH GRANT OPTION; 
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'alfresco'@'%' IDENTIFIED BY 'alfresco' WITH GRANT OPTION;
mysql> exit;

$ cd /opt/alfresco/extras/databases/mysql 
$ mysql -u root -p <db_setup.sql

$ mysql -u root -p**** alfresco < /home/joan/backup_alfresco/081228/copia_alfresco_081228.dmp
$ sudo cp -R /home/joan/backup_alfresco/081228/alf_data /opt/alfresco/alf_data

$ sudo ./alfresco.sh start

http://localhost:8080/alfresco

Triga una mica d'anar a la pàgina de login, però funciona sense problemes

també hi ha indicacions per fer una còpia de seguretat en calent (s'ha d'anar més amb compte) i es basa en que els index contenen la informació transitòria.creat per Joan Quintana Compte, novembre 2008