Backup DELL Studio.sh

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Aquest script fa una còpia de seguretat del portàtil DELL (abans DELL Inspiron 6000, amb Ubuntu Studio; ara DELL Studio), que representa l'ordinador principal de producció, directament al disc de xarxa IOMEGA, a través del servidor Ubuntu, que és on hi ha definits els punts de muntatge del disc de xarxa. Concretament, aquest script copia a /home/joan/disc_xarxa/DELL_studio

  • a la variable backupdirs hi ha els directoris que volem copiar.

Requisits:

  • en el servidor ha d'estar ben configurat l'enviament de mails
  • al portàtil DELL ha de funcionar un servidor SSH
  • el portàtil ha de confiar en el servidor
  • compte que les IP's no canvïin si s'utilitza DHCP
#!/bin/bash
# backup_DELL_Studio.sh: DELL Ubuntu Studio Backup Script, Joan Quintana
# els scripts de backup es guarden a /home/joan/copia_seguretat/scripts
# els logs de backup es guarden a /home/joan/copia_seguretat/log
#recordem que per connectar-nos amb SSH sense password el servidor SSH ha de confiar en el client que es vol connectar.
#en el nostre cas el client SSH és el servidor UbuntuServer i el servidor SSH és el DELL_Studio
IP_DESTI="192.168.1.131"
USUARI="joan"
NOM_BACKUP="DELL_Studio"
tdate=`date +%d%m%y`
backupdirs="/home/joan/how_to_ubuntu /home/joan/backup_openbravo"

#on es guarden tots els log
if ! [ -d /home/joan/copia_seguretat/log ] 
then
mkdir /home/joan/copia_seguretat/log
fi

echo "Còpia de seguretat de $NOM_BACKUP, $tdate" >> /home/joan/copia_seguretat/log/"$NOM_BACKUP"_$tdate.log
echo "=========================================" >> /home/joan/copia_seguretat/log/"$NOM_BACKUP"_$tdate.log
echo "" >> /home/joan/copia_seguretat/log/"$NOM_BACKUP"_$tdate.log

# còpies de seguretat ##############
for path in $backupdirs
do
rsync -ae ssh --delete $USUARI@$IP_DESTI:$path /home/joan/disc_xarxa/"$NOM_BACKUP" --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/"$NOM_BACKUP"_$tdate.log
done

echo "" >> /home/joan/copia_seguretat/log/"$NOM_BACKUP"_$tdate.log
echo "Informe del ús del disc de xarxa IOMEGA" >> /home/joan/copia_seguretat/log/"$NOM_BACKUP"_$tdate.log
echo "=======================================" >> /home/joan/copia_seguretat/log/"$NOM_BACKUP"_$tdate.log
echo "" >> /home/joan/copia_seguretat/log/"$NOM_BACKUP"_$tdate.log

du --max-depth=1 /home/joan/disc_xarxa >> /home/joan/copia_seguretat/log/"$NOM_BACKUP"_$tdate.log

#enviem un mail
cat /home/joan/copia_seguretat/log/"$NOM_BACKUP"_$tdate.log | mail -s "log backup $NOM_BACKUP" joan_quintana@yahoo.com

exit 0

Tasca cron

modifiquem el fitxer /etc/crontab i afegim:

  • en el PATH, /home/joan/copia_seguretat/scripts
  • afegim la següent regla: backup_DELL_Studio.sh
./cron restart

creat per Joan Quintana Compte, novembre 2008