Pràctica ASI-C3-IAIG: Anglès empresarial

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Objectius

Desenvolupament

Utilitzaràs l'aplicació web langtrainer. La tens disponible a

http://192.168.0.10/langtrainer

Et logaràs amb el login i password asi2axx/asi. L'alumne ha d'aprendre-estudiar el vocabulari, i en un futur se l'avaluarà sobre aquest vocabulari.

Avaluació

Després d'un temps prudencial en què el professor consideri que els alumnes han tingut prou temps per practicar i estudiar, es procedirà a fer el test final. El test final és fer un test com els que han anat fent els alumnes fins aleshores. La única diferència és que ara la nota obtinguda serà una nota de classe que quedarà reflexada en la base de dades.

Notes per al professor

Per donar d'alta els alumnes (en cas de què no ho estiguin), les comandes SQL són:

INSERT INTO LOGIN(id_login,login,pwd,name,mail,default_lang_w,default_lang_t) VALUES (5,'asi2a01','718069449f1acb05475f1dadf50b79ad','Pere Mas','pmas@gmail.com',1,2);
...

per obtenir la nota final el professor executarà la sentència:

SELECT Q.id_quiz,login,name,day,number_quest,result FROM QUIZ Q,LOGIN L WHERE Q.id_login=L.id_login and login like 'asi%' and Q.id_quiz IN (SELECT MAX(id_quiz) FROM QUIZ GROUP BY id_login);

Recursos

El vocabulari que s'haurà d'aprendre es mostra a continuació:

accounts department: departament de comptabilitat (n)
advertise (to): anunciar (v)
AGM: Annual General Meeting (ac)
asset: assentament (comptabilitat) (n)
bargain: negoci, ocasió, ganga (n)
billboard: cartellera (n)
black economy: economia submergida (n)
blue-collar worker: operari (n)
boardroom: sala de juntes (n)
BPO: Business Partner Officer (ac)
brand: marca (n)
brief: sumari, instruccions (n)
  -...but that wasn't part of the brief you set us
budget: pressupost (n)
CEO: Chief Executive Officer (ac)
chairman: president (n)
consumer: client (n)
COO: Chief Operating Officer (ac)
CRM: Customer Relationship Management (ac)
CTO: Chief Technology Officer (ac)
customer: client (n)
dashboard: quadre de comandament (n)
deadline: plaç, data límit (n)
dealer: comerciant, home de negocis (n)
debt: deute (n)
deliver (to): entregar (v)
delivery: entrega (n)
DMS: Document Management System (ac)
EMS: Enterprise Management System (ac)
ERP: Enterprise Relationship Management (ac)
ETA: Estimated Time of Arrival (ac)
facilities: instal.lacions, comoditats (n)
GNP: Gross National Product (ac)
goal: objectiu (n)
goods: béns, articles (n)
Gross Domestic Product: PIB, Producte Interior Brut (ac)
HCM: Human Capital Management (ac)
headquarters: seu, oficina central (n)
Health Savings Plan: Pla de Salut Laboral (n)
HRM: Human Resources Management (ac)
in bulk: a l'engròs (av)
investment: inversió (n)
invoice: factura (n)
make a deal: fer un tracte (v)
maternity leave: permís per maternitat (n)
OSS: Open Source Software (ac)
outlook: perspectiva, pronòstic, punt de vista (n)
  -Spain Employment Outlook 2009
payoff: guany, rendabilitat (n)
point of sale: punt de venda (n)
POS: Point of Sale (ac)
product launch: llençament del producte (n)
prospect: perspectiva (n)
  -I'm very happy with our sales prospects for the next year
provider: proveïdor (n)
purchase: compra (n)
recruit (to): contractar, reclutar (v)
report: informe (n)
  -sales report
retail: detall (n); vendre al detall (v)
ROI: return of investment (ac)
Sales Department: Departament de Vendes (n)
salesforce: accions de vendes (n)
  -Automation Sales Force
sales representative: representant (n)
schedule: programa, calendari, horari (n)
SMB: Small and Midsize Business (ac)
SME: Small and Midsize Enterprise (ac)
SOHO: Small Office Home Office: petit negoci, autònom, tenda (ac)
staff: plantilla (n)
supply (to): subministrar, proveir (v)
target: objectiu, meta ()
  -teenager are our target customers
TCO: Total Cost of Ownership (ac)
  -Open Source recuces TCO up to 90%
to dismiss: acomiadar (v)
turnover: volum de negocis (n)
  -turnover is above 1 billion Indian Rupees
uptake: recepció (n)
  -This provider is not very quick on the uptake
VAT: Value Added Tax, IVA (ac)
venture funding: capital risc (n)
wage: salari (n)
warehouse: magatzem (n)
wares: mercaderies (n)
  -software, hardware, houseware
white-collar worker: oficinista, professional (n)
wholesale: majorista (n); venda a l'engròs (av)
  -Buy Wholesale Products from China
order: comanda (n)
waybill: albarà (n)
receipt: rebut (n)
PIM: Personal Information Management (ac)
leave: permís, llicència (n)
payroll: nòmina
applicant: aspirant, candidat (n)

Script:

CREATE DATABASE langtrainer;
USE langtrainer;

DROP TABLE QUIZ_DETAIL;
DROP TABLE QUIZ;
DROP TABLE TRANSLATION_ALT;
DROP TABLE TRANSLATION;
DROP TABLE WORD;
DROP TABLE LOGIN;
DROP TABLE LANGUAGE;

CREATE TABLE LANGUAGE(
id_language smallint primary key,
language varchar(20) not null,
abr varchar(3) not null
) TYPE=InnoDB;

CREATE TABLE LOGIN(
id_login smallint primary key,
login varchar(10) not null,
pwd varchar(50) not null,
name varchar(30) not null,
mail varchar(30),
default_lang_w smallint not null,
default_lang_t smallint not null
) TYPE=InnoDB;

ALTER TABLE LOGIN ADD FOREIGN KEY(default_lang_w) REFERENCES LANGUAGE(id_language) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE LOGIN ADD FOREIGN KEY(default_lang_t) REFERENCES LANGUAGE(id_language) ON DELETE CASCADE;

CREATE TABLE WORD(
id_word smallint primary key,
id_language smallint not null,
id_login smallint not null,
word varchar(25) not null, 
probability tinyint not null default 100,
day date not null,
day_learnt date
) TYPE=InnoDB;

ALTER TABLE WORD ADD FOREIGN KEY(id_language) REFERENCES LANGUAGE(id_language) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE WORD ADD FOREIGN KEY(id_login) REFERENCES LOGIN(id_login) ON DELETE CASCADE;

CREATE TABLE TRANSLATION(
id_translation smallint primary key, 
id_language smallint not null,
id_word smallint not null, 
translation varchar(255) not null,
type varchar(15) CHECK type IN('n','a','v','av','p','pv','e','ac'),
sample varchar(255)
) TYPE=InnoDB;
# noun, adjective, verb, adverb, preposition, phrasal verb, acronym

ALTER TABLE TRANSLATION ADD FOREIGN KEY(id_language) REFERENCES LANGUAGE(id_language) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE TRANSLATION ADD FOREIGN KEY(id_word) REFERENCES WORD(id_word) ON DELETE CASCADE;

CREATE TABLE TRANSLATION_ALT(
id_translation_alt smallint primary key, 
id_language smallint not null,
id_word smallint not null, 
translation_alt varchar(255) not null
) TYPE=InnoDB;


ALTER TABLE TRANSLATION_ALT ADD FOREIGN KEY(id_language) REFERENCES LANGUAGE(id_language) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE TRANSLATION_ALT ADD FOREIGN KEY(id_word) REFERENCES WORD(id_word) ON DELETE CASCADE;

CREATE TABLE QUIZ(
id_quiz smallint primary key,
id_login smallint not null,
day datetime not null,
number_quest smallint,
result decimal(4,2)
) TYPE=InnoDB;

ALTER TABLE QUIZ ADD FOREIGN KEY(id_login) REFERENCES LOGIN(id_login) ON DELETE CASCADE;

CREATE TABLE QUIZ_DETAIL(
id_quiz smallint,
id_quest smallint not null,
id_word smallint not null,
result char(1),
PRIMARY KEY (id_quiz, id_quest)
) TYPE=InnoDB;

ALTER TABLE QUIZ_DETAIL ADD FOREIGN KEY(id_quiz) REFERENCES QUIZ(id_quiz) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE QUIZ_DETAIL ADD FOREIGN KEY(id_word) REFERENCES WORD(id_word) ON DELETE CASCADE;

INSERT INTO LANGUAGE(id_language,language, abr) VALUES(1,'English','ENG');
INSERT INTO LANGUAGE(id_language,language, abr) VALUES(2,'Català','CAT');

INSERT INTO LOGIN(id_login,login,pwd,name,default_lang_w,default_lang_t) VALUES(1,'alumne','alumne','Alumne',1,2);

La base de dedes d'anglès empresarial està en el fitxer angles_empresarial_270410.sql, còpia de seguretat feta amb mysqldump. L'usuari que estaà creat és alumne (password: alumne, deshabiltiar l'encriptació en el fitxer us_login2.php)

$ mysqldump -i --complete-insert -u root -p -r /home/joan/angles_empresarial_270410.sql -v langtrainer

Fitxer:Angles empresarial 270410.sql.zip

Per importar-lo a la teva base de dades:

$ mysql -u root -p langtrainer < /home/joan/angles_empresarial_270410.sql

El script crea automàticament la base de dades langtrainer. És convenient fer-ho d'aquesta manera doncs si ho fas amb els inserts pots tenir problemes de codificació de caràcters.

Nota i solució (26-5-2010). El problema de la codificació dels caràcters es resol, fent abans dels inserts:

SET NAMES 'UTF8';

que equival a:

SET character_set_client = 'UTF8';
SET character_set_results = 'UTF8';
SET character_set_connection = 'UTF8';

(Ara ja podria utilitzar el següent script) No utilitzar el següent script, doncs hi ha problemes amb la codificació de caràcters:

INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(1,1,1,'accounts department',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(2,1,1,'advertise (to)',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(3,1,1,'AGM',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(4,1,1,'asset',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(5,1,1,'bargain',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(6,1,1,'billboard',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(7,1,1,'black economy',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(8,1,1,'blue-collar worker',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(9,1,1,'boardroom',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(10,1,1,'BOM',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(11,1,1,'BPO',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(12,1,1,'brand',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(13,1,1,'brief',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(14,1,1,'budget',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(15,1,1,'CEO',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(16,1,1,'chairman',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(17,1,1,'consumer',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(18,1,1,'COO',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(19,1,1,'CTO',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(20,1,1,'customer',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(21,1,1,'deadline',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(22,1,1,'debt',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(23,1,1,'deliver (to)',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(24,1,1,'delivery',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(25,1,1,'ETA',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(26,1,1,'facilities',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(27,1,1,'GNP',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(28,1,1,'goal',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(29,1,1,'goods',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(30,1,1,'Gross Domestic Product',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(31,1,1,'HCM',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(32,1,1,'headquarters',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(33,1,1,'HRM',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(34,1,1,'in bulk',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(35,1,1,'investment',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(36,1,1,'invoice',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(37,1,1,'make a deal',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(38,1,1,'maternity leave',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(39,1,1,'OSS',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(40,1,1,'outlook',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(41,1,1,'overhead',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(42,1,1,'payoff',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(43,1,1,'point of sale',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(44,1,1,'product launch',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(45,1,1,'prospect',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(46,1,1,'provider',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(47,1,1,'purchase',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(48,1,1,'recruit (to)',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(49,1,1,'report',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(50,1,1,'retail',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(51,1,1,'Sales Department',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(52,1,1,'salesforce',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(53,1,1,'schedule',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(54,1,1,'SMB',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(55,1,1,'SME',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(56,1,1,'SOHO',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(57,1,1,'staff',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(58,1,1,'supply (to)',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(59,1,1,'target',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(60,1,1,'TCO',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(61,1,1,'dismiss (to)',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(62,1,1,'turnover',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(63,1,1,'uptake',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(64,1,1,'VAT',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(65,1,1,'venture funding',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(66,1,1,'wage',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(67,1,1,'warehouse',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(68,1,1,'wares',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(69,1,1,'white-collar worker',100,'20/4/2010');
INSERT INTO WORD(id_word, id_language, id_login, word, probability, day) VALUES(70,1,1,'wholesale',100,'20/4/2010');


INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(1,2,1,'departament de comptabilitat','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(2,2,2,'anunciar','v');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(3,2,3,'Annual General Meeting','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(4,2,4,'assentament (comptabilitat)','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(5,2,5,'negoci, ocasió, ganga','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(6,2,6,'cartellera','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(7,2,7,'economia submergida','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(8,2,8,'operari','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(9,2,9,'sala de juntes','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(10,2,10,'Bill of Materials (llista de materials)','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(11,2,11,'Business Partner Officer','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(12,2,12,'marca','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(13,2,13,'sumari, instruccions','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(14,2,14,'pressupost','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(15,2,15,'Chief Executive Officer','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(16,2,16,'president','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(17,2,17,'client','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(18,2,18,'Chief Operating Officer','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(19,2,19,'Chief Technology Officer','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(20,2,20,'client','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(21,2,21,'plaç, data límit','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(22,2,22,'deute','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(23,2,23,'entregar','v');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(24,2,24,'entrega','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(25,2,25,'Estimated Time of Arrival','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(26,2,26,'instal.lacions, comoditats','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(27,2,27,'Gross National Product','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(28,2,28,'objectiu','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(29,2,29,'béns, articles','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(30,2,30,'PIB, Producte Interior Brut','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(31,2,31,'Human Capital Management','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(32,2,32,'seu, oficina central','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(33,2,33,'Human Resources Management','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(34,2,34,'a l''engròs','av');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(35,2,35,'inversió','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(36,2,36,'factura','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(37,2,37,'fer un tracte','v');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(38,2,38,'permís de maternitat','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(39,2,39,'Open Source Software','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(40,2,40,'perspectiva, pronòstic, punt de vista','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(41,2,41,'despeses generals','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(42,2,42,'guany, rendibilitat','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(43,2,43,'punt de venda','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(44,2,44,'llençament del producte','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(45,2,45,'perspectiva','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(46,2,46,'proveïdor','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(47,2,47,'compra','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(48,2,48,'contractar, reclutar','v');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(49,2,49,'informe','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(50,2,50,'detall','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(51,2,50,'vendre al detall','v');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(52,2,51,'departament de vendes','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(53,2,52,'accions de vendes','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(54,2,53,'programa, calendari, horari','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(55,2,54,'Small and Midsize Business','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(56,2,55,'Small and Midsize Enterprise','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(57,2,56,'Small Office Home Office: petit negoci, autònom, tenda','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(58,2,57,'plantilla','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(59,2,58,'subministrar, proveir','v');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(60,2,59,'objectiu, meta','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(61,2,60,'Total Cost of Ownership','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(62,2,61,'acomiadar','v');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(63,2,62,'volum de negocis','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(64,2,63,'recepció','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(65,2,64,'Value Added Tax, IVA','ac');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(66,2,65,'capital risc','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(67,2,66,'salari','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(68,2,67,'magatzem','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(69,2,68,'mercaderies','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(70,2,69,'oficinista, professional','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(71,2,70,'majorista','n');
INSERT INTO TRANSLATION(id_translation, id_language, id_word, translation,type) VALUES(72,2,70,'venda a l''engròs','v');

commit;

Durarda

El professor farà una exposició del funcionament de l'aplicació, i s'anunciarà una data per a posar el test final (en el termini d'un mes aproximadament). A partir d'aquí, l'alumne administrarà el seu temps per anar estudiant el vocabulari proposat.


creat per Joan Quintana Compte, setembre 2009

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines