Clients per a Oracle

De Wikijoan
Revisió de 15:35, 21 oct 2010; Joan (Discussió | contribucions)
(dif) ←Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova→ (dif)
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Oracle SQL Developer

És una eina d'Oracle basada en JAVA

http://www.oracle.com/technology/products/database/sql_developer/index.html

Oracle SQL Developer is a free and fully supported graphical tool for database development. With SQL Developer, you can browse database objects, run SQL statements and SQL scripts, and edit and debug PL/SQL statements. You can also run any number of provided reports, as well as create and save your own. SQL Developer enhances productivity and simplifies your database development tasks.

download: http://www.oracle.com/technology/software/products/sql/index.html

hi ha disponible un paquet rpm. Com que ho vull instal.lar a Ubuntu, amb l'aplicatiu alien puc convertir el paquet rpm a un paquet deb.

rpm -Uhv sqldeveloper-1.5.5.59.69-1.noarch.rpm

sudo alien --to-deb sqldeveloper-1.5.5.59.69-1.noarch.rpm
sudo dpkg -i sqldeveloper_1.5.5.59.69-2_all.deb

S'instal.la sense problemes. Quan arrenco per primer cop em demana on puc trobar la ruta per a JAVA (echo $JAVA_HOME):

/usr/lib/jvm/java-6-sun

SQuirreL SQL

Instal.lació a Client SQuirreL SQL

El problema del SQuirreL és que va bé per fer consultes SQL, però no està pensat per treballar amb procediments i blocs PL/SQL, per tant no és útil per a l'assignatura d'EC.

Tora

2009

És l'equivalent per a Linux del Toad. D'entrada es sap connectar a PostgreSQL. Si vull compatibilitat amb Oracle, s'ha de compilar des de les fonts. De moment no me n'he sortit.

2010

TOra is a Toolkit for Oracle which aims to help the DBA or developer of database applications. Features PL/SQL debugger, SQL worksheet with syntax highlighting, DB browser and a full set of DBA tools. TOra also includes support for MySQL and Postgres.

http://sourceforge.net/projects/tora/ descarrego tora-2.1.3.tar.bz2

Toolkit for Oracle is a program for database developers and administrators. The features that are available so far is (As of version 1.2):

Mirem el fitxer README i el fitxer INSTALL

* Handles multiple connections
* Support Oracle & MySQL
* Advanced SQL Worksheet
    * Explain plan
    * PL/SQL auto indentation
    * Statement statistics
    * Error location indication
    * SQL syntax highlighting
    * Code completion
    * Visualization of result
    * PL/SQL block parsing
    * Statement statistics comparison
* Schema browser
    * Table & view editing
    * References & dependencies
    * Reverse engeneering of objects
    * Tab & tree based browsing
    * Object & data filtering
* PL/SQL Editor/Debugger
    * Breakpoints
    * Watches
    * Line stepping
    * SQL Output viewing
    * Structure tree parsing
* Server tuning
    * Server overview
    * Tuning charts 
    * Wait state analyzer
    * I/O by tablespace & file
    * Performance indicators 
    * Server statistics
    * Parameter editor (P-file editor)
* Security manager
* Storage manager with object & extent viewer

* Session manager
* Rollback manager with snapshot too old detection
* SGA and long operations trace
* Current session information 

* PL/SQL profiler
* Explain plan browser
* Statistics manager 
* DBMS alert tool   
* Invalid object browser
* SQL Output viewer
* Database/schema comparison and search
* Extract schema objects to SQL script 

* Easily extendable
* Possible to add support for new or older Oracle versions without programming.
* SQL template help
* Full UNICODE support
* Printing of any list, text or chart
./configure
...
checking for Qt... configure: error: Qt not found.
   Please check your installation! For more details about this problem,
   look at the end of config.log.

funciona amb les llibreries Qt, que no tinc instal.lades

Instal.lo des del synaptic les llibreries relacionades amb Qt4, i ara ja funciona, però ara hi ha un altre error de checking:

...
checking for Qt... 
   libqt:   -lQtCore -lQtGui -lQtGui -lQtSql -lQtNetwork -lQtXml,
   libraries: /usr/lib,
   headers:  /usr/include/qt4
...
checking for oracle... configure: error: 
Couldn't compile and run a simpile OCI app.
Try setting ORACLE_HOME or check config.log.
Also make sure ORACLE_HOME/lib is in /etc/ld.so.conf or LD_LIBRARY_PATH

Però jo tinc el OCI instal.lat, o sigui que deu ser un problema de configuració.

$ export LD_LIBRARY_PATH=/u01/app/oracle/product/11.1.0/bbdd/lib

ja està (fer-ho permanent...)

i ara:

checking for qscintilla... configure: error: Couldn't compile a simple QScintilla application.
See config.log or specify its location with --with-qscintilla=/path/to/qscintilla

You can download qscintilla here:
http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/qscintilla/

What is QScintilla?

QScintilla is a port to Qt of Neil Hodgson's Scintilla C++ editor control.

As well as features found in standard text editing components, QScintilla includes features especially useful when editing and debugging source code. These include support for syntax styling, error indicators, code completion and call tips. The selection margin can contain markers like those used in debuggers to indicate breakpoints and the current line. Styling choices are more open than with many editors, allowing the use of proportional fonts, bold and italics, multiple foreground and background colours and multiple fonts.

Descarrego QScintilla-gpl-2.4.5.tar.gz

./configure --with-qscintilla=/home/joan/Escritorio/QScintilla-gpl-2.4.5
make

...
c++ -L/u01/app/oracle/product/11.1.0/bbdd/lib -L/home/joan/Escritorio/QScintilla-gpl-2.4.5/Qt4 -lqscintilla2 -lclntsh -lpq
/usr/bin/ld: cannot find -lqscintilla2

ld significa enllaç simbòlic:

You can't use -l that way. -l can only find things with names like libFOO.so, via -lFOO. You need a symbolic link without the version number if you want to specify it like this in the build.

Something like:

ln -s /the/path/to/the/libthing.so.1.0.0 /the/path/to/the/libthing.so

Now -lthing will work.

El problema és que de fet jo no he instal.lat QScintilla, i per tant no existeix els .so

All the documentation for QScintilla for Qt v4 (including installation instructions) can be found in doc/html-Qt4/index.html.

Installation

As supplied QScintilla will be built as a shared library/DLL and installed in the same directories as the Qt libraries and include files.

If you want to change the configuration then edit the file qscintilla.pro in the Qt4 directory. For example, if you want to build a static library, edit the value of CONFIG and replace dll with staticlib, and edit the value of DEFINES and remove QSCINTILLA_MAKE_DLL.

See your qmake documentation for more details.

To build and install QScintilla, run:

  cd Qt4
  qmake qscintilla.pro
  make
  make install

If you have both Qt v3 and v4 installed then make sure you use the correct version of qmake.

el problema està en què després de fer qmake qscintilla.pro es genera el fitxer Makefile, i aquest fitxer fa referència a les llibreries qt3 i no qt4. Deu haver alguna opció en qmake.

QMAKE(1)                                                     QMAKE(1)

NAME
    qmake - cross-platform makefile generator for Qt

Utilitzo:

$ qmake-qt4 qscintilla.pro

ara el Makefile ja fa referència a les qt4. Ja puc continuar amb el procés de compilació del QScintilla:

$ make
$ sudo make install

ja està instal.lat QScintilla, i puc continuar amb el Tora

./configure --with-qscintilla=/home/joan/Escritorio/QScintilla-gpl-2.4.5
make
...
undefined reference to `vtable for toAWR'

encara dóna un altre error!

A recompile from the SVN trunk source (after the tora folks fixed the
above toAWR compile issue) eliminated the seg fault for the Oracle
connection. I'm sorry I don't have a MySQL database to test a select
on...

és a dir, que potser el millor és agafar la versió penjada a SVN...

Em descarrego del Sourceforge el paquet tora_2.1.3-1_amd64.deb

$ sudo dpkg -i tora_2.1.3-1_amd64.deb

No em val perquè és de 64 bits, i no hi ha cap paquet disponible per a 32 bits

Em descarrego el SVN:

$ svn co https://tora.svn.sourceforge.net/svnroot/tora tora 

$ cd ~/Escritorio/tora/trunk/tora
$ ./autogen.sh
i es crea el configure
$ ./configure --with-qscintilla=/home/joan/Escritorio/QScintilla-gpl-2.4.5

error que ja el sé corregir...
$ export LD_LIBRARY_PATH=/u01/app/oracle/product/11.1.0/bbdd/lib
$ make

encara un altre error...

...
/home/joan/Escritorio/tora/trunk/tora/config/missing: line 54: makeinfo: orden no encontrada
WARNING: `makeinfo' is missing on your system. You should only need it if
     you modified a `.texi' or `.texinfo' file, or any other file
     indirectly affecting the aspect of the manual. The spurious
     call might also be the consequence of using a buggy `make' (AIX,
     DU, IRIX). You might want to install the `Texinfo' package or
     the `GNU make' package. Grab either from any GNU archive site.
make[3]: *** [tora.info] Error 1

que es soluciona fent:

sudo apt-get install textinfo
makeinfo --help (per comprovar que makeinfo està ben instal.lat)

tornem-hi:

$ make
$ sudo make install

i ara sí. L'executable tora queda dins de src/, i el més pràctic és associar-lo amb una drecera i ficar-lo en el penell. (ha quedat finalment a /home/joan/Escritorio/tora/trunk/tora/src/)

Toad

És per a Windows. No és lliure, versió d'avaluació.


creat per Joan Quintana Compte, novembre 2009

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines