Versions backup openbravo

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Un backup representa una fotografia en un instant de temps de la base de dades, i això ens permet la realització d'una pràctica en unes condicions inicials fixes. A més a més, els alumnes podran remenar dins de l'aplicació i la base de dades amb la garantia que ràpidament una versió operativa pot ser restaurada.

El sistema per fer les còpies de seguretat i per fer la restauració és:

$ pg_dump -h localhost -p 5432 openbravo -i -U tad -F c -C -f /home/joan/backup_openbravo/backup_openbravo_1.dmp

Fent-ho d'aquesta manera forcem a què es torni a crear la base de dades openbravo, i per tant abans l'hem d'eliminar. Només podrem eliminar-la si ens connectem des d'una altra bd (postgres, amb l'usuari postgres que té primvilegis suficients).

$ psql -h localhost -p 5432 postgres -U postgres
postgres# drop database openbravo
postgres# CREATE DATABASE openbravo WITH ENCODING='UTF8' OWNER=tad;

Això serà possible fer-ho sempre i quan no hi hagi ningú connectat. En cas de què tingui problemes per tancar les sessions (i que reiniciant el dimoni tampoc funcioni), existeix un script que he trobat a Internet que servei per tancar les sessions: pgsession.sh

$ pg_restore -h localhost -p 5432 -d openbravo -i -U tad -F c /home/joan/backup_openbravo/backup_openbravo_1.dmp
$ vacuumdb -U tad -h localhost -d openbravo -f -z -v

Fem un vacuum de la base de dades per augmentar el rendiment (important).


  • -F c: format comprimit
  • -C, --create. include commands to create database in dump
  • -i: ignore version


En el cas de què estigui movent una instal.lació d'Openbravo a una altra màquina (http://wiki.openbravo.com/wiki/How_to_Move_Openbravo#PostgreSQL), abans de crear la base de dades també haurem de crear l'usuari tad:

postgres# CREATE ROLE tad LOGIN PASSWORD 'tad' SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE VALID UNTIL 'infinity';
postgres# UPDATE pg_authid SET rolcatupdate=true WHERE rolname='tad';
postgres# CREATE DATABASE openbravo WITH ENCODING='UTF8' OWNER=tad;

Versions de la base de dades documentades

  • backup_openbravo_1.dmp. Base de dades buida on hem aplicat ja la traducció al castellà. Només podem entrar amb Openbravo/openbravo
  • backup_openbravo_2.dmp. S'ha creat l'entitat IES Jaume Balmes, amb els usuaris BalmesAdmin i UserAdmin. S'ha importat el PGC del 2007 per a l'Estat Espanyol.
  • backup_openbravo_3.dmp. Càrrega massiva de dades de categoria d'articles i serveis, i articles i serveis.
  • backup_openbravo_4.dmp. Càrrega massiva d'articles i serveis, usuaris (els alumnes de la classe), tercers (clients, proveïdors, contactes)