Pràctica ASI-C6-ASGBD: Sessió remota d'Oracle

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Objectius

Introducció d'una sessió a Oracle. Connexió remota via SSH en el servidor d'Oracle. Fer login a Oracle localment.

Els alumnes, que encara no tenen instal.lat l'Oracle com a client o com a servidor, sempre podran practicar connectant-se al servidor 192.168.0.10 via SSH, i executar el sqlplus en la màquina remota. D'aquesta manera els alumnes sempre podran treballar contra el servidor Oracle.

Desenvolupament

1. Logar-se via SSH al servidor Oracle. Des de LINKAT amb un client de ssh que s'executa en la consola. Des de Windows, pots utilitzar el putty.

$ ssh asi2aXX@192.168.0.10
login: asi2aXX
password: asi

$ . oraenv

Nota: la comanda oraenv és per inicialitzar les variables d'entorn per poder-te connectar correctament a la instància d'Oracle, i per tal que el PATH trobi la ruta dels fitxers executables. En el cas dels alumnes no cal doncs el script que s'executa en l'inici de sessió ja ho fa automàticament.

La instància a la que et connectaràs és BBDD, la única instància oracle que hi ha en el servidor 192.168.0.10

2. iniciar en el servidor Oracle una sessió de consola:

$ sqlplus asi2aXX
password: asi
SQL>

Ara estàs logat dins el teus esquema. Pots comprovar els objectes que et pertanyen fent:

SQL> SELECT * FROM TAB;

3. Crear el script vist a classe. Per crear-lo necessites un editor: vi, joe o un altre que estigui instal.lat en el servidor.

4. executar el script vist a classe. Taules ALUMNE, ASSIGNATURA, MATRICULA.

SQL> @/var/www/alumnes/asi2aXX/script.sql

5. modificar aquest script.

6. implementar un script que segueixi el mateix esquema que el vist anteriorment, basat en les taules AULA i ORDINADOR. La idea és tenir ben controlats on estan els ordinadors dins de les aules. És una relació 1:M: una alula té molts ordinadors, un ordinador pertany a una sola aula. Com implementes aquesta relació 1:M?

7. Fés una llista dels diferents tipus de dades que pots utilitzar a l'hora de crear una taula. Fés servir una guia de SQL d'Oracle.

8. El script ha de respondre les següents preguntes:

Consells per treballar

C:\> pscp.exe asi2aXX@192.168.0.10:script.sql C:\script.sql

http://www.adp-gmbh.ch/ora/sqlplus/column.html

SQL> help index

Enter Help [topic] for help.

 @       COPY     PAUSE          SHUTDOWN
 @@      DEFINE    PRINT          SPOOL
 /       DEL     PROMPT          SQLPLUS
 ACCEPT    DESCRIBE   QUIT           START
 APPEND    DISCONNECT  RECOVER         STARTUP
 ARCHIVE LOG  EDIT     REMARK          STORE
 ATTRIBUTE   EXECUTE   REPFOOTER        TIMING
 BREAK     EXIT     REPHEADER        TTITLE
 BTITLE    GET     RESERVED WORDS (SQL)   UNDEFINE
 CHANGE    HELP     RESERVED WORDS (PL/SQL) VARIABLE
 CLEAR     HOST     RUN           WHENEVER OSERROR
 COLUMN    INPUT    SAVE           WHENEVER SQLERROR
 COMPUTE    LIST     SET           XQUERY
 CONNECT    PASSWORD   SHOW
SQL> help column

 COLUMN
 ------

 Specifies display attributes for a given column, such as:
   - text for the column heading
   - alignment for the column heading
   - format for NUMBER data
   - wrapping of column data
 Also lists the current display attributes for a single column
 or all columns.

 COL[UMN] [{column | expr} [option ...] ]

 where option represents one of the following clauses:
   ALI[AS] alias
   CLE[AR]
   ENTMAP {ON|OFF}
   FOLD_A[FTER]
   FOLD_B[EFORE]
   FOR[MAT] format
   HEA[DING] text
   JUS[TIFY] {L[EFT] | C[ENTER] | R[IGHT]}
   LIKE {expr | alias}
   NEWL[INE]
   NEW_V[ALUE] variable
   NOPRI[NT] | PRI[NT]
   NUL[L] text
   OLD_V[ALUE] variable
   ON|OFF
   WRA[PPED] | WOR[D_WRAPPED] | TRU[NCATED]

Compara aquestes dues sortides:

SELECT member FITXER,V$LOG.STATUS FROM V$LOG, V$LOGFILE WHERE V$LOG.GROUP#=V$LOGFILE.GROUP# AND V$LOG.STATUS='CURRENT';

FITXER
--------------------------------------------------------------------------------
STATUS
----------------------------------------------------------------
/u01/app/oracle/oradata/BBDD/redo03.log
CURRENT

column FITXER format a50
column STATUS format a10

SELECT member FITXER,V$LOG.STATUS FROM V$LOG, V$LOGFILE WHERE V$LOG.GROUP#=V$LOGFILE.GROUP# AND V$LOG.STATUS='CURRENT';

FITXER                  STATUS
---------------------------------------- ---------
/u01/app/oracle/oradata/BBDD/redo03.log  CURRENT

Entrega

Recursos

Guia de SQL d'Oracle

El script vist a classe és:

DROP TABLE MATRICULA;
DROP TABLE ALUMNE;
DROP TABLE ASSIGNATURA;

CREATE TABLE ALUMNE (
id NUMBER(2) PRIMARY KEY,
nom VARCHAR2(15) NOT NULL,
cognom1 VARCHAR2(20) NOT NULL,
cognom2 VARCHAR2(20),
data_naix DATE
);

CREATE TABLE ASSIGNATURA (
id NUMBER(2) PRIMARY KEY,
nom VARCHAR2(15)
);

CREATE TABLE MATRICULA (
id_alumne NUMBER(2) REFERENCES ALUMNE,
id_assig NUMBER(2) REFERENCES ASSIGNATURA,
nota NUMBER(2),
PRIMARY KEY(id_alumne,id_assig)
);

INSERT INTO ALUMNE(id, nom, cognom1, cognom2, data_naix) VALUES(1,'Pere','Ramiro','Pou','23/03/1980');
INSERT INTO ALUMNE VALUES(2,'Maria','Guixers','Perelló','11/12/1980');
INSERT INTO ALUMNE VALUES(3,'Rita','Pau','','23/03/1980');
INSERT INTO ALUMNE VALUES(4,'Jordi','Compte',NULL,'23/03/1970');
INSERT INTO ALUMNE(id, cognom1, nom, data_naix) VALUES(5,'Sans','Pau','12/04/1990');

INSERT INTO ASSIGNATURA VALUES (1,'DFSI');
INSERT INTO ASSIGNATURA VALUES (2,'IAIG');

INSERT INTO MATRICULA VALUES(1,1,NULL);
INSERT INTO MATRICULA VALUES(1,2,NULL);
INSERT INTO MATRICULA VALUES(2,1,NULL);
INSERT INTO MATRICULA VALUES(2,2,NULL);

SELECT * FROM ALUMNE;
SELECT * FROM ALUMNE WHERE cognom2 IS NULL;
SELECT * FROM ALUMNE WHERE cognom2 = '';
SELECT * FROM ALUMNE WHERE cognom2 <> '';
SELECT * FROM ALUMNE WHERE data_naix > '01/01/1980';
SELECT * FROM ALUMNE WHERE cognom1 LIKE '%a%';

SELECT * FROM ASSIGNATURA;

SELECT A.nom,A.cognom1, ASSIG.nom FROM ALUMNE A, ASSIGNATURA ASSIG, MATRICULA M WHERE A.id=M.id_alumne AND ASSIG.id=M.id_assig;

UPDATE ALUMNE SET cognom2='Perello' WHERE cognom2='Perelló';
UPDATE MATRICULA SET nota=6 WHERE id_alumne=2 and id_assig=2;

DELETE FROM ALUMNE WHERE id=5;
SELECT * FROM ALUMNE;

DELETE FROM MATRICULA;
DELETE FROM ASSIGNATURA;
DELETE FROM ALUMNE;

SELECT * FROM ALUMNE;

Durarda

2 horescreat per Joan Quintana Compte, setembre 2009

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines