Pràctica ASI-C3-IAIG: Facturació i comptabilitat. Abanq V

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Objectius: Comptabilitat

Un cop vists a classe els principis de comptabilitat, ja estàs en condicions de veure com en l'Abanq es poden fer assentaments; com es poden veure els assentaments produïts a partir d'operacions habituals com la generació d'una factura; el Llibres Diari i Major, Balanç,...

Desenvolupament

qualsevol activitat ha de quedar registrada en el Llibre Diari. Per exemple, treure diners del banc per poder fer front a un pagament en efectiu s'ha de registrar.

Crear un nou assentament

Hem de fer un reintegrament de 120 euros del teu compte corrent, és a dir, passar 120 euros de Bancs c/c a Caixa.

En crear un nou assentament hauràs d'afegir dues partides, una per al Deure i una per al Haver.

Quan hagis creat les dues partides, fixa't bé que el desquadre sigui 0, que vol dir que has posat la mateixa quantitat en el Deure i en el Haver.

Ara ves a Informes > Libro Diario, i al final de tot trobaràs el teu assentament. Estarà al final de tot perquè en el Llibre Diario les operacions es guarden en ordre cronològic.

2009-11-09 transf 5720000000 572. Bancos e instituciones de crédito c/c. vista, euros  transferencia_00     0,00  120,00
2009-11-09 transf 5700000000 570. Caja, euros                      transferencia_00    120,00   0,00

Podem veure també quin és l'estat del compte Caja, Euros, mirant en el Lliibre Diari (informe Major2, que no ordena per data i per tant queden els comptes ben agrupats).

Assentaments predefinits

Si aquesta operació l'haguessis de repetir moltes vegades, el millor és crear un assentament predefinit. Anem a veure primer com es crea un assentament predefinit per fer una nòmina.

L'assentament del càlcul de la nòmina ja està fet (NOM). Seguint els següents passos, crea l'assentament predefinit NOM_XX.

Càlcul de la nòmina dels agents comercials. Aquest exemple per crear una nòmina l'hem tret de la Guia d'usuari d'Abanq

Ejemplo. Creando y utilizando un asiento predefinido. Veamos cómo realizando un asiento predefinido para un asiento de nómina que debe tener las partidas similares al ejemplo siguiente:

DEBE   CANTIDAD     CONCEPTO           CONCEPTO          CANTIDAD       HABER
640   1.000       Sueldos
                            Seguridad Social      50          476
                            I.R.P.F.          150         4751
                            Remuneraciones pp      800         465

Este tipo de asiento es siempre el mismo, vamos a suponer que sólo varía en cada caso la cantidad del sueldo, que será introducido manualmente en función del destinatario de la nómina. Supongamos que el IRPF es un 15% y la seguridad social un 5%.

Insertamos un nuevo registro, y le damos un código determinado, por ejemplo NOM (en el teu cas, NOM_XX). La descripción va a ser Nómina.

A continuación insertamos la primera partida, que va a ser la partida de sueldos:

 1. Marcamos Debe
 2. Subcuenta. Va a ser fija, por lo que en Tipo ponemos Establecer. En Valor escribimos 640 y pulsamos punto (.)
 3. Importe. El importe lo establece el usuario, así que el Tipo será Pedir. Este valor lo vamos a guardar para usarlo más tarde. Escribimos Imp en Definir.
 4. Concepto. Será fijo (Establecer) e igual a Nóminas (en el teu cas fica Nomina_XX.
 5. Documento. Lo dejamos en blanco

Ya tenemos la primera partida, pulsamos F9 o el botón Aceptar y continuar para introducir la partida siguiente, que será la de seguridad social

 1. Marcamos Haber
 2. Subcuenta. Va a ser fija, por lo que en Tipo ponemos Establecer. En Valor escribimos 476 y pulsamos punto (.)
 3. Importe. El importe va a ser el 5% del importe bruto de la nómina, es decir, el importe de la partida anterior o el valor guardado en Imp. El tipo será Calcular y en la casilla rellenamos la fórmula Imp*0,05
 4. Concepto. Será fijo e igual al anterior, el tipo será Ultimo.
 5. Documento. Lo dejamos en blanco

La partida de IRPF será muy similar:

 1. Marcamos Haber
 2. Subcuenta. Va a ser fija, por lo que en Tipo ponemos Establecer. En Valor escribimos 4751 y pulsamos punto (.)
 3. Importe. El importe va a ser el 15% del importe bruto de la nómina. El tipo será Calcular y en la casilla rellenamos la fórmula Imp*0,15
 4. Concepto. Será fijo e igual al anterior, el tipo será Ultimo.
 5. Documento. Lo dejamos en blanco

Para terminar, vamos a cuadrar el asiento con la última partida, la de remuneraciones pendientes de pago:

 1. Marcamos Haber
 2. Subcuenta. Va a ser fija, por lo que en Tipo ponemos Establecer. En Valor escribimos 465 y pulsamos punto (.)
 3. Importe. El importe por fuerza será al que cuadre el asiento, por tanto marcamos tipo como Cuadrar.
 4. Concepto. Será fijo e igual al anterior, el tipo será Ultimo.
 5. Documento. Lo dejamos en blanco.

Ya tenemos el asiento predefinido. A continuación veremos cómo utilizarlo. Vamos a crear un asiento a partir del asiento predefinido. Vamos al menú financiera -> Opciones del diario -> Asientos

Així doncs, ara que ja tens calculat l'assentament predefinit NOM_XX, hauràs de calcular la nòmina dels teus agents comercials per als mesos d'octubre i novembre (pots fer una sola nòmina ajuntant els dos mesos).

Com hem vist en la pràctica anterior, pots calcular la comissió que s'han endut els teus comercials a partir de les vendes que han realitzat:

psql -h localhost -p 5432 -U abanq abanq
pwd: abanq

select a.codagente,nombre,apellidos,sum(totaleuros*a.porcomision/100) as total_comis from facturascli f,agentes a where f.codagente=a.codagente and (to_number(to_char(fecha,'MM'),'99')=10 or to_number(to_char(fecha,'MM'),'99')=11) and to_number(to_char(fecha,'YYYY'),'9999')=2009
group by a.codagente,nombre,apellidos;

Tots els alumnes han de tenir un agent comercial (cod_XX) associat a la seva empresa, tal com es va fer en la primera pràctica. Un cop saps la quantitat que ha de cobrar, crea una nòmina amb l'assentament predefinit que acabes de crear (NOM_XX).

Veure com aquest assentament queda reflexat en el Llibre Diari i en el Llibre Major (Módulos > Área Financiera > Informes).

Assentament predefinit transferència bancaria

Ara ja pots crear l'assentament predefinit per fer transferències del Banc a la caixa. Seguint els passos anteriors, t'ha de ser fàcil crear l'assentament APD_XX. En el Asiento que crees hi ha d'haver dues partides: en la primera (Deure) has de demanar una quantitat (Pedir) per al compte 570. Caja, euros; i en la contrapartida has d'establir la mateixa quantitat per al compte 572. Bancs

Veure com aquest assentament queda reflexat en el Llibre Diari i en el Llibre Major (Módulos > Área Financiera > Informes).

Balanços

A part del Llibres Diari i Major, també és important visualitzar i entendre els Balanços de Sumes i Saldos (o de comprovació); Balanç de Situació (o Balanç General); i Estat de Pèrdues i Guanys (o Estat de Resultats o Estat de Rendiment).

Entrega

No cal entregar res, es pot rastrejar a la BD la teva activitat.

Recursos

Durarda

3 horescreat per Joan Quintana Compte, octubre 2009

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines