Pràctica ASI-C3-IAIG: Facturació i comptabilitat. Abanq IV

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Objectius: Tarifes, descomptes, ràppels. Agents Comercials

Hi ha vàrios tipus de descomptes. Al cap i a la fi, els descomptes són estratègies comercials per fidelitzar els clients. Hi ha descomptes que s'apliquen directament als articles (línia de detall), i descomptes que s'apliquen al preu final.

Els agents comercials normalment cobren per sou fix + comissions. Veurem com podem calcular la líquidació dels agents comercials d'una forma alternativa.

Desenvolupament

Els grups de client ens permeten agrupar els clients en diferents categories. Per exemple, clients normals i clients bons. Això fa que podem associar diferents tarifes de productes als grups de client, aconseguint preus personalitzats depenent del client. A més, podem aplicar descomptes als clients, de manera que tenim una altra possibilitat per moldejar el preu final. Finalment, els ràppels representen un descompte que s'aplica en funció del número d'articles comprats. La idea és que l'article surti més barato a mida que el número d'unitats augmenta.

Un cas possible de raonament seria:

El preu unitari original és de 200e

però ens costa 190 e perque s'aplica la tarifa_XX, doncs el client pertany al grup que s'aplica aquesta tarifa.
22 unitats x 190e = 4180
A més apliquem un descompte del 6%, doncs aquest és el descompte associat a aquest client (pestanya descomptes de Client)
Descompte 6% = 4180*0,94=3929,2

L'alumne haurà de fer un raonament similar en la factura que obté.

Com que comprem 22 unitats (per ex) hauríem d'aplicar un descompte del 10% (per ex) segons el ràppel associat al client. Tanmateix, aquesta informació no s'aplica. La resposta és que ens falta instal.lar una extensió, que en aquest cas és de pagament:

Les extensions són funcionalitats addicionals que poden afegir-se als mòduls públics http://abanq.org/productos/productos.php?fam=ext

Extension 006. Rappel, Descuentos automáticos (118 euros)
Extensió 0032. Liquidació a Agents Comercials (213e).

Liquidació d'agents comercials

Així doncs, tampoc podem fer les liquidacions als Agents Comercials per saber quina quantitat han de cobrar per les vendes que han fet i les comissions que s'han endut. No obstant, recordem que si volem fer la liquidació dels Agents Comercials i estalviar-nos els 213 euros, disposem del codi font:

Les taules que ens interessen són:

Els agents estan associats a un client, i tenen una comissió. A més, veiem que els articles també estan associats a una comissió dels agents. Per fer els següents càlculs no tindrem en compte els articles, sinó només les factures. De fet, representa dues maneres diferents de fer el càlcul de les liquidacions. El que no pot ser és que els agents cobrin dues vegades pel mateix concepte.

abanq=> select codagente,nombre,apellidos,porcomision from agentes;
 codagente | nombre | apellidos | porcomision 
-----------+--------+-----------+-------------
 001    | Jordi | Quirós  |     10

abanq=> select * from articulosagen;
 codagente | referencia | comision | id | nombre | tipocomision 
-----------+------------+----------+----+--------+--------------
 001    | REF1    |    0 | 2 | Quirós | Porcentual
 001    | ref2    |    5 | 4 | Quirós | Porcentual
(2 filas)

abanq=> select codcliente,nombrecomercial,codagente from clientes;
 codcliente | nombrecomercial | codagente 
------------+-----------------+-----------
 000001   | client1     | 001
(1 fila)

Ara mirem les factures que s'han fet a aquest client i el seu import:

abanq=> select codcliente,totaleuros,fecha,codagente,porcomision from facturascli;
 codcliente | totaleuros |  fecha  | codagente | porcomision 
------------+------------+------------+-----------+-------------
 000001   |    11.6 | 2009-10-25 | 001    |     10
 000001   |    2320 | 2009-10-30 | 001    |     10
 000001   |    3480 | 2009-10-30 | 001    |     10

i amb tota aquesta informació ja podem liquidar els agents comercials per al mes d'octubre:

select a.codagente,nombre,apellidos,sum(totaleuros*a.porcomision/100) as total_comis from facturascli f,agentes a where f.codagente=a.codagente and to_number(to_char(fecha,'MM'),'99')=10 and to_number(to_char(fecha,'YYYY'),'9999')=2009
group by a.codagente,nombre,apellidos;

 codagente | nombre | apellidos | total_comis 
-----------+--------+-----------+-------------
 001    | Jordi | Quirós  |   581.16
(1 fila)

Entrega

No cal entregar res, es pot rastrejar a la BD la teva activitat. Com a objectiu hauràs d'aconseguir fer una factura on s'hagi aplicat una tarifa i un descompte.

Recursos

Durarda

3 horescreat per Joan Quintana Compte, octubre 2009

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines