Midish command-line MIDI sequencer

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Instal.lació

Midish is an open-source MIDI sequencer/filter for Unix-like operating systems (tested on OpenBSD and Linux). Implemented as a simple command-line interpreter (like a shell) it's intended to be lightweight, fast and reliable for real-time performance.

Important features:

 • real-time MIDI filtering/routing (controller mapping, keyboard splitting, ...)
 • track recording, metronome
 • track editing (insert, copy, delete, ...)
 • progressive track quantization
 • multiple MIDI devices handling
 • synchronization to external audio and MIDI software/hardware
 • import and export of standard MIDI files
 • tempo and time-signature changes
 • system exclusive messages handling
$ sudo apt-get install libreadline-dev

$ cvs -d anoncvs@moule.caoua.org:/midish checkout -P midish
$ cd midish
$ ./configure
$ make
$ sudo make install

Funcionament

midish és una solució purament ALSA. El primer que hem de fer és tenir clar els dispositius MIDI que utilitzaré (lectura i escriptura), i editar el fitxer de configuració. Amb aquest fitxer de configuració midish podrà establir les connexions:

Arrenco el fluidsynth i un teclat midi, que són les eines que utilitzaré:

$ fluidsynth -a alsa -m alsa_seq /home/joan/soundfonts/Unison.sf2 
$ vkeybd

$ aconnect -io
client 0: 'System' [type=kernel]
  0 'Timer      '
  1 'Announce    '
client 14: 'Midi Through' [type=kernel]
  0 'Midi Through Port-0'
client 128: 'FLUID Synth (4753)' [type=user]
  0 'Synth input port (4753:0)'
client 129: 'Virtual Keyboard' [type=user]
  0 'Virtual Keyboard'

Editem el fitxer /etc/midishrc:

dnew 0 "128:0" wo        # attach the module (fluidsynth) as dev number 0
dnew 1 "129:0" ro        # attach the keyboard (vkeybd) as dev number 1

i millor:

dnew 0 "FLUID Synth (4753)" wo        # attach the module (fluidsynth) as dev number 0
dnew 1 "Virtual Keyboard" ro        # attach the keyboard (vkeybd) as dev number 1

i ara ja puc arrencar el midish:

$ rmidish

nota: utilitzem rmidish en comptes de midish: both midish and rmidish do the same thing. The only difference is that rmidish has a slightly nicer interface (prompt, command completion, history); it's a simple wrapper around the midish binary using readline.

Per escoltar la cançó que ve de demo:

send EOF character (control-D) to quit
[0000:00]> load "sample.sng"     # load the file
[0000:00]> p             # start playback
[0004:02]> s             # stop playback

i ja puc començar a gravar:

The following session shows how to record a simple track. First, we define a filter named piano that routes any event from device 1, channel 0 (input channel of the keyboard) to device 0, channel 0 (output channel of the sound module). Then we create a new track pi1, we start recording and we save the song into a file.

send EOF character (control-D) to quit
[0000:00]> fnew piano            # create filter "piano"
[0000:00]> fmap {any {1 0}} {any {0 0}}   # dev=1,ch=0 -> dev=0,ch=5
[0000:00]> tnew pi1             # create track "pi1"
[0000:00]> r                 # start recording
[0006:02]> s                 # stop recording
[0000:00]> save "mysong"           # save the song into a file
[0000:00]>                  # EOF (control-D) to quit

El resultat és un fitxer amb format propi de midish:

#
# midish (unoffical release)
#
{
	tics_per_unit 96
	tempo_factor 256
	meta {
		timesig 4 24
		tempo 500000
	}
	songfilt piano {
		filt {
			evmap any {1 0} > any {0 0}
		}
	}
	songtrk pi1 {
		curfilt piano
		mute 0
		track {
			100
			non {0 0} 72 127
			4
			noff {0 0} 72 0
			23
			non {0 0} 69 127
			1
			noff {0 0} 69 0
			non {0 0} 70 127
			3
			noff {0 0} 70 0
		}
	}
	curtrk pi1
	curfilt piano
	curpos 0
	curlen 0
	curquant 0
	curev any {0..15 0..15}
	metro {
		mask	rec
		lo	non {0 9} 68 90
		hi	non {0 9} 67 127
	}
}

Aleshores la cançó que acabem de crear la podem exportar a un fitxer MIDI (SMF):

$ export "mysong.mid"

que la podem obrir amb el Muscscore, i allà la podem modificar.

Podem donar àlias als dispositius que estem utilitzant. Aquests àlies els podem definir en la línia de comandes del rmidish, però millor fer-ho en el fitxer de configuració /etc/midishrc:

dnew 0 "128:0" wo        # attach the module (fluidsynth) as dev number
dnew 1 "129:0" ro        # attach the keyboard (vkeybd) as dev number 1
#dnew 0 "FLUID Synth (4753)" wo        # attach the module (fluidsynth)
#dnew 1 "Virtual Keyboard" ro        # attach the keyboard (vkeybd) as 
inew keyboard {1 0};
onew sinte {0 0};

i aleshores per gravar una cançó:

send EOF character (control-D) to quit
[0000:00]> fnew piano            # create filter "piano"
[0000:00]> fmap {any keyboard} {any sinte}
[0000:00]> tnew pi1             # create track "pi1"
[0000:00]> r                 # start recording
[0006:02]> s                 # stop recording
[0000:00]> save "mysong"           # save the song into a file
[0000:00]>                  # EOF (control-D) to quit

En comptes d'utilitzar el mode r (recording), és util utilitzar el mode i (iddle, performance mode), i aleshores s'envia l'entrada a la sortida.

Filtres

Per que soni alguna cosa, com a mínim he d'enviar el que arriba a l'entrada a la sortida:

[0000:00]> fmap {any keyboard} {any sinte}

Puc fer una transposició de notes. Per ex:

[0000:00]> fmap {any keyboard} {any sinte}
[0000:00]> fmap {note keyboard 1..100} {note sinte 4..103}

Puc obtenir informació dels filtres aplicats, i també puc fer un reset dels filtres aplicats:

[0000:00]> finfo
{
	evmap any {1 0} > any {0 0}
	evmap note {1 0} 1..100 > note {0 0} 1..100
}
[0000:00]> freset

Per fer la transposició millor així:

[0000:00]> ftransp {any sinte} 3

Time Structure

measure (compàs) is split in beats, and beat is split in ticks. La durada dels ticks està fixada pel tempo. Per defecte:

 • 24 ticks per beat
 • 4 beats per measure (compàs)
 • 120 beats per minut

Així, per defecte una rodona són 96 beats.


Si volem anar al compàs 3 farem:

g 3

metrònom

Té tres modes: off (deshabilitat), on (habilitat) i rec (habilitat en la gravació). Amb la comanda m podem canviar el mode. Per ex:

m on
p   #reproduir
s   #aturar

Canvis de temps de compàs (time signature changes)

Veure la documentació.

Canvi de tempo

g 0  #go to measure 0 
t 100 #set tempo to 100bpm
g 2  #go to measure 2
t 180 #set tempo to 180bpm

Creating scripts: batch mode