Folklore del Lluçanès. Josep M. Vilarmau Cabanes

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Introducció

Bàsicament, m'interessa perquè el Josep M. Vilarmau Cabanes era un cosí de la meva àvia paterna, que es deixa Montserrat Cabanes Vilarmau (el meu pare, Josep M. Quintana Cabanas - escrit en a).

Era un folklorista d'afició que s'escrivia amb el Joan Amades. La casa pairal, Casa Escrigas, és ara una casa rural:

sembla ser que el seu fill va ser un hereu-escampa i es van haver de vendre la casa.

El projecte tracta de transcriure a format lilypond totes les cançons editades en el llibre Folklore del Lluçanès, editada el 1997 pel Grup de Recerca Folklòrica d’Osona, i fer-ne un CD.

Fitxers lilypond

Particularitats que m'he trobat en les partitures del llibre:

per formatar el tamany de la pàgina a cuartilla, mirar:

controlar el auto-beaming i deshabilitar-lo: (és a dir, com es lliguen les corxees):

The appearance of slurs may be changed from solid to dotted or dashed. Mirar slur-manual.ly a:

Com es fan les Grace notes. Està explicat a:

Si vull ficar la lletra de les cançons (bastanta feina):

http://lilypond.org/doc/v2.3/Documentation/user/out-www/lilypond/Time-signature.html#Time-signature

http://old.nabble.com/Change-font-of-titles,-composer-etc-td32368311.html

Per exemple, la 4a cançó queda de la següent manera:

% *******************************************************
% ** FOLKLORE DEL LLUÇANÈS - JOSEP M. VILARMAU CABANES **
% ** ED. GRUP DE RECERCA FOLKLÒRICA D'OSONA *************
% ** (C) de la transcripció: Joan Quintana **************
% *******************************************************

\version "2.12.3"
\header {
	title = \markup {
     \override #'(font-name . "SpectrumMT SC")
			\fontsize #-3.5 
     "4. Don Lluís de Montalbà"
   } 
	subtitle = \markup {
     \override #'(font-name . "SpectrumMT SC")
			\fontsize #-5 
     "La vida de les galeres"
   } 
	composer = \markup {
     \override #'(font-name . "SpectrumMT SC")
			\fontsize #-5 
     "Joan Casals Mir - Sta Maria de Merlès"
   } 
	tagline = "" %per tal d'eliminar el footer
}
#(set-default-paper-size "a6" 'landscape)


melodia =
\relative c'
{
 \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"
 \clef treble
 \key f \major
 \time 4/4
 \tempo 4=76
d4. f8 a4. f8 \time 3/4 g4. a8 \acciaccatura { bes16[ a] } g4 \time 2/4 \acciaccatura { a16[ g] } f4~ f8 r \time 4/4 d4. f8 a4. a8 g f d4 c~ c8 r \time 3/4 c8 d e f g a \time 4/4 g4 \acciaccatura { g16[ a g f] } d4~ d8 r a a d4. f8 g f d e16 d \time 3/4 c4~ c8 r f f a4 \acciaccatura { bes16[ a] } g4 e8 cis d4~ d8 r r4
\bar "|."
}

\score {
 \melodia
 \layout { #(layout-set-staff-size 15) }
 \midi { }
}

esborrany:

6.
r4 r8 e16 f g a b c e4. d8 c4 r8 e16 f g a b c d4. f16 e d c b a a8 g b c b8. a16 g8 f e4 e8 r
7.
r4 d8 d e e f f g f e4 e8 r e f g g g g a4 a8 r a8. a16 a8 g g g g f e4 e8 f g4. g8 d4. g8 e d e f g4. g8 d4. g8 e4 r
8.
r4 a8 cis8. b16 a8 d4 e8 cis8. b16 a8 cis8. b16 a8 d4 e8 cis4 a8 b8. a16 b8 cis4 a8 fis8. g16 a8 b8. a16 b8 cis4 b16 cis b a4.
9.
r8 r g a b c d d4 b8 g4 g8 r g a b c b d4 c4. c8 r b d d d c b4 g8 f4 f8 r f g a b c a4 g4. g8 r8 r
10.
r4 g8. a16 g8. a16 g8. a16 g8 fis4 a16 b c8 c c c d d16 c b8 g a fis g4 g8 r r4
11.
g4 b8 b4 a8 g4. g8 r r b4 b8 b4 b8 c4. c4. c4 c8 c4 c8 c4. c8 r r d4 d8 b4 b8 a4. g4. b4. b8 a b c4. c8 r r d4 d8 b4 b8 a4. g4.
12.
g8 g g g c4 b8 c d e d4 b d8 d d e c4 d8 b g b a4 g b b8 a16 b c4 c8 r d b g b a4 g
13.
a8 a a g fis4 fis8 r a a a a a4 b g b b b b4 b8 r cis cis a a g4 fis fis8 g16 a fis8 g16 a b4 b8 r cis cis a a g4 fis f8 r r4
15.
r8 g b b c4 a g b b c4 a8 g4 r8 g b b c b g e a a b a g e4
16.
r4 e8 fis gis4 a gis fis e e8 r gis a b4. b8 cis d e4 b b8 r cis d e4 b gis e8 gis fis4 fis8 r e fis gis4. a8 b gis fis4 e e8 fis gis4. a8 b gis fis4 e e8 r
17.
gis4. a8 b8. b16 b8. b16 b4 b8 r gis4. a8 b8. b16 b8. b16 b4 a gis2 a4 b cis2 a4 cis cis b b8 r cis4 b cis b cis d e d cis b gis2 b4 b2 cis4 b a2 gis
18.
d8 g g g g a bes2. g8 a bes c bes a bes a g4 g8 r d g g g g g g4 f r8 f a4 g8 f f f ees4 d d8 r
19.
r8 d e fis g4 g8 g b g a4. c4 c8 b d b a g fis g4 g8 g4 a8 g4. fis4. d8 fis a c4 b8 g4 g8 g4 a8 g4. fis4. d8 fis a c4 b8 g4.
20.
fis fis a fis g a fis4 fis8 a a a b4 b8 a4. a8 a a b4 b8 a g fis g a b a b g fis4.
21.
e8 a gis e4 fis16 gis a8 gis fis e a gis e4 fis16 gis gis4. e8 a gis e4 fis16 gis d4 b8 e a gis e4 fis16 gis g4.
22.
a8 a a a4 b8 a4 fis8 d d d cis4 b8 cis4. b8 cis d e4 fis8 a4 gis8 a b a gis4 gis8 fis4.
23.
g8 g g g e g c d e c b a g4. g8 r r c c c c r e g4. f4. a8 a a a e f g4. g8 r r
24.
r4 r8 a a a a b cis d e d cis4. b8 a4 b cis2 r8 cis a8 a b cis d cis b a fis4. e8 b4 d8 cis b4 b8 a e4 e8 r cis4 e8 d cis b a4 a8 r
25.
aes8 c aes f4 aes8 c4 aes8 aes c bes aes4 c8 bes4. aes8 c aes f4 aes8 c4 aes8 aes c a f4 g8 aes4. aes8 r r aes8 c aes f4 aes8 c4 bes8 aes c aes f4 g8 aes4.
26.
e8 f g a4 g8 a4 b16 a g4. e8 f g a4 b8 a4 b16 a g4. g8 a b c b a g8. a16 e8 g g g g4 d8 e4. g8 a b c b a g8. f16 e8 g g g g4 d8 e4. g8 a b c b a g8. a16 e8 g g g g4 d8 e4. g8 a b c b a g8. f16 e8 g g g g4 d8 e4. r4 r8
27.
f8 a c c d d d c a4 a8 r a d d f e d c2 r4 c8 d e f e c d c a4 a8 c8 c a g g f g a4. c8 c a g g f g a4 a8 r r4
28.
r4 e8 dis e4 g fis8 e g4 fis e8 dis e4 g fis8 e fis4 fis8 r g a b4 b a8 g b4 a g8 fis g b a g fis a g fis e4 g fis8 e fis4 fis g8 a b4 b a8 g fis a g fis e4 e8 r
29.
a4 f a8 bes16 a g8 e g4. a8 f d16 e f4 f8 r a4 f a8 bes16 a g8 e g4. a8 f d16 e f4 f8 r bes4 d8 c bes16 a a8 a bes4 d8 c bes16 a a4 a8 r a4 f a8 bes16 a g8 e g4. a8 f d16 e f4 f8 r a4 f a8 bes16 a g8 e g4. a8 f d16 e f4 f8 r
30.
r4 r r8 d g4 a8 b4 c8 d4. d4 e8 d4 c8 b4 a8 b4 a8 g4 d8 g4 a8 b4 c8 d4. d4 e8 d4 c8 b4 a8 g4. r8 r d e4 e8 d4 c8 d4. r8 r d e4 e8 d4 c8 d4. r4.
31.
r4 r r8 a a4 fis8 d4 fis8 a4 fis8 d4 fis8 a4 a8 a4 fis8 e4. e8 r e8 r4 fis8 g4 a8 b4. g4 b8 a4 g8 fis4 e8 d4. d8 r r
32.
r4 r r8 d g4 b8 d4 b8 g4. g4 d8 g4 b8 d4 b8 a4. a8 r a c4 d8 e4 c8 b4. d8 c b a4 b8 c b a b4. b8 r a c4 d8 e4 c8 b4. d8 c b a4 b8 c b a b4. b8 r r
33.
r4 r r8 b cis4 b8 cis4 b8 gis4. gis4 b8 e4 e8 e4 fis8 cis4. cis8 r cis cis4 cis8 e dis cis b b b b cis b gis4 a8 b4 cis8 dis4 e8 dis4 dis8 dis cis b gis4 b8 dis4 cis8 b4 a8 gis4. gis8 r r
34.
r4 r r8 g16 e4 e8 e4 f8 g4 g8 g f e g4 g8 g f e d4. d8 r d4 e8 f4 g8 a4. f4 a8 g4 g8 g4 g8 e4. e8 r g8 a4 a8 g4 fis8 g4. g8 r g a4 a8 g4 fis8 g4. g8 r r
35.
r4 r r8 d g4 b8 a b a g4. g8 r d g4 b8 d4 b8 a4. r8 r a c4 c8 c b a b4. d8 r g a4 c8 c b a g4. g8 r r
36.
r4 r r8 a a4 fis8 d4 fis8 a4. a4 a8 b4 a8 g4 fis8 e4. e8 r b b4 b8 b4 cis8 d4. a4 b8 a4 g8 fis4 e8 d4. d8 r r
37.
r4 r r8 g c4. b8 a4. d8 b4 b8 g c4. b8 a4. d8 b4. g8 a4. g8 b4 a8 g e. fis g g a4. g8 b4 b8 a g4 r
38.
r4 r r r d8 g4 b8 d4 a8 c16 b g8 d g4 b8 d4 c16 b g4. g8 r b8 d4 d8 d4 c16 b a8 b c d d8. a16 b a g4 g8 r a16 b c4 b8 g4 a8 fis4 g8 a a fis g4. g8 r r
39.
r4 r r8 e a4 a8 a g fis a4. gis4 e8 a4 a8 a b a gis4 e8 a4 a8 a b a gis4. gis8 r e gis4 gis8 g fis gis a4 gis8 e4 cis8 d8. d16 d8 d e fis a4 g8 e4.
40.
r4 r8 d b b b c b4 a16 a b c d4 a16 g a b a4 r8 d8 c c c c c4 b8 c d a a b g4 r
41.
r4 r8 d g4 g8 b4 a8 g4. g4 d8 g4 g8 b4 a8 g4. g8 r b8 d4 d16 d c b a8. b16 c8 d d c b a4 a8 r d8 g4 g8 b4 c8 d4 a8 c b a g4. g8 r r
42.
r4 fis8 fis b4. a8 b cis b4. a8 fis fis b4. a8 b cis a4. b4 a8 g4. a8 b a fis4 fis8 a4 fis8 g4 a8 b a fis4. a8 fis g4 a8 b a fis4. fis8 r
43.
r4 r e8 e a4. b8 d8. c16 c4 g g8 r e e a4. b8 d c a g4 g8 r c8. b16 a4. b8 b8. a16 a g f e4 r8 e f g4. a8 f g e4 e8 f g4. a8 f g e4 e8 r r4
44.
r4 r8 e g4 g8 g a4. b8 a4 g8 e g4 g8 g a4. b8 g4 r8 g c4 b8 g a4. f8 e4 c8 e g4 g8 f a4. f8 e4 e8 r
45.
r4 r8 fis a4 b8 cis d4. b8 d cis a fis a4 b8 cis d4 cis b a r8 a d4 d8 cis b4. fis8 fis4 d r8 fis a4 d8 cis b4. g16 a32 g fis4 fis8 r
46.
r4 r r8 b b4. a8 gis4 cis2 cis4 b4. cis8 b4 b4. a8 gis4 cis2 cis4 b2 b4 b4. a8 gis4 a4 gis fis gis4. a8 b4 b4. a8 gis4 a4 gis fis gis2 b4 b4. a8 gis4 a gis fis gis4. a8 b4 b4. a8 gis4 a gis fis gis2 r4
47.
g4 a b8. a16 g8 fis g4 a8. g16 fis8 e d4 b r g4 a b8. a16 e8 fis g4 g8 r g4 a b8. a16 e8 fis g4 g8 r g a b8. a16 g8 fis g4 a8. g16 fis e d4 b r g a b8. a16 e8 fis g4 g8 r g4 a b8. a16 e8 fis g4 g8 r
48.
r4 r8 e a8. cis16 b8. cis16 a4. b8 cis8. b16 cis8. d16 e4 b8. cis16 b8. cis16 b8. cis16 b4. b8 e8 cis a4 fis fis8 e e fis16 gis a4. cis8 e cis a4 fis fis8 e e fis16 gis a4 a8 r
49.
r4 e8 e e8 a a a a gis fis4 b fis8 gis a4 e8 e a4 fis8 gis a8. b16 a8. gis16 fis4 d e fis16 gis a gis fis4 fis8 gis e4 e8 r
50.
r4 r8 fis16 gis a8 a a b a fis b cis d b a4 r8 fis16 gis a8 b gis e cis d e gis fis e d4 d8 r
51.
r2 r8 fis16 gis a8 a a b a16 g fis g a4 g8. fis16 e4 r8 fis16 g a8 a a b a16 g fis g a4 g8.fis16 e4 r8 e16 fis g8 g g a fis16 e d e fis4 e8 e fis4 r8 e16 fis g8 g g a fis16 e d e fis4 e8 e d4 r
52.
r4 r8 a16 bes c8 c c c c8. d16 d4 d8 r d4 c8. bes16 c4 r8 a16 bes c8 c c c bes8. a16 a4 a8 r bes4 g8. g16 a4 a8 f16 g a8 a a a a8. bes16 bes4 bes8 r c4 c8. bes16 a4 r8 f16 g a8 a a a g8. f16 f4 f8 r g e8. e16 f4 f8 r
53.
r4 c8 c f8. g16 a8 g a a c4. a8 f g4 g8 r c c f8. g16 a8 g a a c4 a8 f g4 g8 r r g16 a. bes8. bes16 c8 c a f c4 g8 g16 a32 g f4 f8 r r g16 a bes8. c8 c a f g a bes g16 a32 g f4 f8 r r4
54.
r4 r8 d d4 f8. g16 a4. a8 d4 c8. a16 c4 f r8 a a8. bes16 a8. f16 g4. f8 a4 a8 a g16 f d4 f8 e4 g8 f16 g f d4 d8 r
55.
r4 g8 e d4. d8 g4. a8 b a g fis e4. e8 a4 a g r8 b16 c d8 d e fis g fis e d c4 b r8 b16 c d8 d e fis g8. fis16 e8 fis g4 g8 r
56.
r4 r r8 e a4 a8 g a b a b16 a g4 r8 e a4 a8 g b a16 b a g4 r8 e16 f g8. g16 g8 g a8. b16 a8 g16 f e4 d r8 e16 f g8 g g g a8. b16 a8 g16 f e4 r8 g16 g b8 a b a16 g e4 e8 r
57.
r4 r8 a16 gis fis8. gis16 a8. fis16 e8. d16 cis8 e8. e8 e e e fis4 r8 gis16 a b8. a16 gis8. fis16 e8. d16 c8 e e e e e fis8. a16 gis8. fis16 e4 cis a8. b16 cis8 cis b b a4 a8 r
58.
r4 r8 d16 d g8 g a a b a g4 g8 a b b c b a g fis4 fis8 r a8. b16 c4 c c d e4 d8 e d c b a g4 g8 r
59.
r4 e8 e g g g e g g g e g g g f16 e g8 f4 r8 d8. e16 f8 f f f g4 a8 a g g f f16 f e4. r
60.
r4 e8 e a a a a a gis e fis16 gis a8 a a gis e4 e8 r gis8. a16 b8 b b cis b4 a16 gis fis gis a8 fis16 gis a8 fis e4 r
61.
r8 d d g4 bes8 a g f a g4 g8 r. d16 d g4 bes8 a g f g4 bes16 bes bes4 d8 c bes a c bes4 bes8 r bes16 a g4 bes8 a g f g4.
62.
r2 d8 d g4 g8 g4 a8 b4 a8 g4 a8 b4 a8 g g a b a4 r8 g a b4 a8 g fis e d4. e4 fis8 e4 d8 d e fis g4. r8 g a b4 a8 g fis e d4. e4 fis8 e4 d8 d e fis g4. r4 r8
63.
r4 r8 b16 a g8 g g g16 b a8 g4 b16 a g8 g fis g a4 r8 a16 b c8 c c8. b16 g8 fis g b a fis4 a16 b c4. b16 g8 a fis4 g a8. b32 a g4 g8 r
64.
r8 fis g a4 a8 b a g b a4 r8 fis g a4 a8 b a g a4. r8 fis g a4 b8 g4 g8 fis d4 r8 e fis g4 a8 fis4 e8 d4. d8. e16 fis8 g4 a8 fis e e d4.
65.
r4 r8 c16 b a8 a a c b16 c b a4 c16 b a8 a gis a b4 r8 b16 c d8 d d8. c16 a8 a a c b g4 b16 c d8. c16 a8. a16 g4 a b8. c32 b a4 r
66.
r8 f a c4 c8 d4 bes8 d c4 r8 f a c4 c8 d bes d c4. r8 f a c4 c8 bes4 bes8 a4 f8 f8. g16 a8 bes4 bes8 bes4 bes8 a8 f4 r8 a bes c4 c8 bes4 bes8 a4. a8. g16 a8 bes4 c8 bes4 g8 f4.
67.
r2 a8. b16 a4. fis8 g a g4 fis fis8 r d8. cis16 b4. cis8 d8 cis b cis4 cis8 r e8. cis16 b4. cis8 d d cis8. b16 a4 a8 r cis8. b16 g4. a8 b8 a g fis4 fis8 r r4
68.
a8 a a a b4. cis8 b4 a a8 a a a b4. cis8 b4 a a8 d cis a b4 g fis fis8 r a d cis a b4 g fis fis8 r
69.
e8 f g a g4. f8 f e4 r8 e8. f g. a g4. e8 d4 d8 r d8 e f g b4. c8a8 g a4 b8 g f g4. f8 e4 e8 r
71.
fis8 g a b b b b a4 r8 fis8 g a b b b a4 a8 r fis8 a a a g fis e fis g4 g8 r g a b b a8. g16 fis4 fis8 r fis e fis fis. e fis fis e fis a g4 g8 r r g8 a b b a g fis4. fis8 r r
72.
r2 r8 d g4 d8 d e f e4 d r8 d g4 d8 d e f f4 e r8 e e4 e8 fis g a g4 fis r8 fis fis8 gis a b a4 g g8 r
73.
r4 r8 a16 g fis8 e fis g a8 a16 g fis8 e fis g a4 a8 cis b4. g8 a b a16 g fis8 a cis b4. g8 a b a16 g fis4 r8
74.
r4 a8. g16 fis8 g a b a4 a8 r a8. g16 fis8 g a b a4 a8 r b4 e fis8 a g fis e4 d b e fis8 a g fis e4 d d8 r r4
75.
d8 g g g g a g8. d16 g2 a8 b a b c b e a2 a8 b a b c b g4 e a8 b a4 b c8 b g4 a2
76.
r4 r8 cis e cis a4. cis4 cis8 d4. cis8 e cis a4. cis8 cis d cis a4. a8 b cis d4. cis4 a8 g4. g8 a a a4. cis8 cis d cis a4. r8 r4
78.
a8 a a a a a a b gis4 r8 e gis4 fis a8 gis fis4 e e8 r fis8 fis fis fis fis fis fis gis e4 dis8 e e fis d4 b8 d d e cis4 cis8 r
r4 r8 a a a a4 b8 a b4. b8 r g e4 e8 e fis g a16 g a4 r8 a a4 fis8 fis g a b8. cis16 b a b4. b8 b8 b8 b8. g16 a b cis8 d b16 cis32 b a4. a8 a b b cis a a g16 a32 g fis4. r8 r
80.
g4 e4. f8 g4 bes4. bes8 bes4 a a8 r a4 a4. b8 c4 b4. g8 a b16 a g4 g8 r g4 c4. c8 c4 b4. e8 f4 f8 r r4 a4. g8 g4 g4. e8 e4 d c c8 r
81.
a4. fis8 g4 a d4. cis8. a4 b2 g4. a8 b4 cis d4. cis8 b4 a2 a4. fis8 g4 a d4. cis8 b2. g4. a8 b4 cis d4. cis8 b4 a2
82.
a4 fis4. g8 a4 a4. b8 cis4 b2 b4 b4. cis8 d4 d4. cis8 b4 a2 a4 a4. fis8 a4 a4. c8 b2 r4 g4 g4. a8 b4 b4. a8 g4 fis2 a4 a4. fis8 a4 a4. b8 c4 b2 g4 g4. a8 b4 b4. a8 g4 fis2
83.
c4 a4. bes8 c4 f4. c8 d2. bes4 g4. a8 bes4 d4. e8 d4 c2 c4 a4. bes8 c4 f4. c8 d2. d8 e e4. f8 e4 d4. c8 bes4 a2 c4 a4. bes8 c4 f4. g8 f. e d4 d8 r d e e4. f8 e d d4. c8 bes4 a2
84.
e4 e4. f8 g4 a4. b8 a2. a2 r4 a a4. b8 c4 c4. b8 a4 g2 g2 r4 e4 e4. f8 g4 a4. b8 a2. a2 r4 g4 b4. g8 a4 g4. g8 f4 e2 e2 r4 e4 e4. f8 g4 a4. b8 a4 a2 a r4 g4 g4. g8 b4 g4. g8 f4 e2 e r4
85.
a8 fis8. g16 a8 d b16 cis b8 b4 b8 g8. a16 b8 b8. cis16 b cis32 b a4 a8 fis8. g32 a8 a8. b32 b8 b4 d8 cis8. a16 a8 a8. a16 g8 fis4
86.
r4 r8 e16 fis g8 fis e fis d4. e16 fis g4 g8 e16 fis g8 fis e fis d4. e16 fis g4 r8 e16 fis g8 fis e fis d4. e8 cis4 d8 e16 fis g8 fis e fis d4. e16 fis g4 r8 e16 fis g8 fis e fis d4. e8 cis4 d8 e16 fis g8 fis e fis d4. e8 d4 d8 r
87.
r4 r8 e8 g4 g8 g a4. b8 a4 g8 e g4 g8 g a4. b8 g4 r8 g c4 c8 b a4. g8 e4 c8 e g4 g8 b a4. g16 f e4 e8 r
88.
r4 r8 fis16 e a8 gis fis gis e4. fis8 a4 a8 e a gis fis gis e4 dis e4 r8 fis a gis fis gis e4. fis8 a4 a8 fis a gis fis gis e4 dis e r8 fis a gis fis gis e4 dis e e8 s a gis fis gis e4 dis e4 e8 r
89.
r4 fis8. g16 a8 a a a a f d16 e fis g a8 fis16 fis a8 fis fis8 e4. g8. a16 b8 b b b a d a16 g fis g a8 b16 a g8 a fis4 fis8 r
90.
r4 e8 e a a a b4 c8 b a16 a a a a8 a16 a a4 b c8 b a g a b a g e4 e16 fis e d e4 e16 f e d e4 e8 a gis a c b a4 a8 r r4
91. 
r4 r8 d8 g fis g a bes a a16 a a a g8 g16 fis g8 a bes a g a g f d f d4 d16 e d c d4 d16 ees d c ees4 d8 r d g f8. g16 a8 bes g4 r
92.
r4 r8 e16 e a8 c b d c16 b a4 e16 e a8 c b d c4 r8 b16 c d8 c b b a gis4 e16 e a8 a gis gis a4 r8 b16 c d8 c b a a gis4 e16 e a8 a gis gis a4 a8 r
93.
r4 r8 e16 e a8 gis a b c4 d8 c16 b a8. gis16 a8 b c4 r8 b16 c d8. c16 b8 a g8. g16 a8. b16 a8 g e4 r8 e16 f g8. e16 f8 g a4 c8. d16 b8 g e4 e8 r
94.
r4 r8 g a bes a g fis4 a8 a g4 r8 g a bes a g fis4 a8 g4. r8 g g d4 g8 g f ees ees d4 r8 bes bes bes4 d8 d c bes a c4 r8 a a bes a g fis4 a8 g4. g8 r r
95.
r4 g8 a bes4. c8 d4. c8 bes8 a g4 r g8 aa bes4. c8 d4 d8 c bes4 r8 a16 bes c8 c c c c g c4 bes8 a g4 g8 r g a bes d c bes a4 c bes a g4 fis8 g a fis g4 g8 r r4
96.
r2 r8 e16 f g g g a g e8 e16 a8 g e4 r8 e16 f g8 a g g16 f d4 f f16 e8 e16 d4 r8 e16 f g8 a g g16 f d4 d8 r
97.
r8 r r g4 a8 bes4 c8 bes4 a8 bes4 g8 bes4 c8 d4 ees8 d4 c8 d4. d8 r r c4 c8 c4 d8 bes4 a8 bes4 g8 g4 bes8 a4 c8 bes4 a8 g4. g8 r r
98.
r4 r8 e g4 g8 g a4. b8 a b16 a g8 e g4 g8 g a4. b8 g4 r8 g c4 c8 b a4. g8 e4 c8 e g4 g8 b a4 g8 f e4 e8 r
99.
r4. r8 g f e4 d8 e4 g8 g f4 r8 g f e4 d8 e4 a8 g4. r8 a b c4 b8 c4 a8 a g4 r8 g a g f e f4 d8 e4. r8 a b c4 b8 c4 a8 a g4 r8 g a g f e f4 d8 e4. r4.
100.
r8 c8 c8 c4 a8 f4 a8 a g4 r8 c c c4 a8 f4 f8 g4. r8 g a bes4 c8 d4 e8 f4 d8 a4 c8 e4 d8 bes4 g8 f4.
101.
c8 c c c c4 d8 c b a g4 g8 r g a b c b4 a g4 g8 r g8 c c b c4 d c4 c c8 r c d e f e4 d c4 c8 r
102.
g8. a16 b8 c a4. g8 b4 b8 a g8. a16 b8 c a4. g8 b4 b8 r g8. a16 b8 c a4. g8 e4 e g8. a16 b8 c a4. a16 g e4 e8 r

150.
R4 e8 e a4 b8 c a4. E8 a gis a b c4 b8 c d c b a b4 r8 e16 e a8. Gis16 a8 b c4 b8 a gis4. Gis8 a b c b a4 r
149.
R8 r e a a a a4 b8 cis cis4 cis 8 r e a a a a4 b8 cis cis4 r8 cis8 e d cis e4 cis8 b a b d cis16 b a gis16 fis8 e gis b4 b8 cis d fis e4 d8 cis a4
148.
R4 d8. Cis16 a8 b b b a4 r8 d16 e fis8 fis g4 a cis8 b a16 g fis e d4 fis16 e fis g a8 fis g4 a cis8 b a16 g fis e d4 r
147.
R2 a8 bes16 c d4.. c16 c8. B16 g4 g8 r a bes16 c d4.. d16 c8 bes16 a c4 bes a8. G16 f8. G16 a8. Bes16 g4 g8 r a8 bes18 c d4.. d16 c8. A16 c4 bes a8. G16 f8. G16 a8. Bes16 g4 g8 r a bes16 c d4.. d16 c8. A16 c4 bes a8. G16 f8. G16 a8. Bes16 g4 g8 r a bes16 c d4.. d16 c8. A16 c4 bes a8. G16 f8. G16 a8. Bes16 g4 g8 r r4
146.
G4 a8 b c4. B8 c4 d8 d c8. D32 c b4 b8 r g4 a8 b c4. B8 c4 d8 c16 d c b4 b8 r c4 c8 b a4 a8 b c4 c8 d16 c b g4 g b c8 b a b16 a g4 g8 a32 g f g a8 f g4 g8 r c4 c8 b a4 a8 b c4 c8 b g4 g b c8 b a16 b a g f8 g a16 b a g f4 g g8 r
145.
D8 g8. G16 g8 a8. B16 b4. B16 c d8. D16 d8 c8. B16 c8 d4 d4 r8 d8 d8. E16 e16 fis e d8. C16 b c d4 a8 c8. B16 g8 a8. A16 fis8 g4 g4 r8
144.
R2 r8 d g8. G16 g8 a b8. C16 c8 b4 b8 r r16 a b8. C16 d8 d8. E16 d4. D8 r d d8. E16 e8 e16 fis32 e d8. C32 c8 b4 b8 r b d8. C16 b8 a b8. A16 g4. G8 r r
143.
R4. e8 e e g4 a8 b c a b4. A8 c a b4. A8 g a b4. B8 b b a4 b8 g fis e fis4. B8 a fis e dis e fis4. B8 a fis e4. R4.
142.
R8 g d g4 bes a c a bes g4 r8 g d g4 bes8 a c a g4. R8 bes c d ees d c bes a a g4 r8 bes c d ees d c bes a g4. R8 g d g4 bes a c a bes g4 r8 bes c d ees d c bes a g4.
141.
R8 c f a4 a8 a bes g a16 f f4 r8 c f a4 a8 a bes a f8. F16 f8 f4 f8 f g a e g4 r8 bes bes a f a g f e f8. F16 f8 f4 f8 f8 g a e g4 r8 bes bes a f a g f e f4.
140.
R2 e8 e a4 c8 b a gis b a4 r8 e e a4 c8 b a gis a4. R8 c c c4 e8 e d c b d4 d8 c b a4 c8 c16 b a8 gis a4. R8 r4
139.
R2 d8 fis a4 a8 a b g a fis4 r8 d fis a4 a8 a b g fis fis fis fis4 fis8 fis a fis e g4 g8 b b b a a a e e fis4. R8 fis fis fis4 fis8 fis a fis e g4 g8 b b b a a a e fis fi4. R8 r4
138.
D8. Fis16 a8 g8. Fis16 g8 a4 a8 d8. Fis16 a8 g8. Fis16 g8 a4. Fis8. G16 a8 g8. Fis16 e8 d4 d8 fis8. G16 a8 g8. Fis16 e8 d4.
137.
R4 r8 d8. D16 g8 g4 g8. A16 b8 b4 r8 b8. C16 d8 d4 c8. B16 a16 b a g4 r8 g8. B16 b8 b4 b8. A16 g8 a4 r8 g8. B16 a8 a4 g8. G16 e f g4 g8. B16 a8 a4 g8. G16 e f g4 r
136.
D8. E16 fis8. G16 a8. A16 fis4 fis8 r fis fis b4. Cis8 b fis fis g a4 a8 r fis a a a a a a b b4 b8 r b a fis4 a2 b8 a fis8. E16 e4 fis fis8 r b a fis4 a2 b8 a fis8. E16 e4 fis fis8 r r4
134.
R4 d8 d g g a g a b4 r8 r d b a g4 a8 g a b4 r8 r b b a g4 a8 b g a4 r8 r b a g g4 a8 b a g4 r8
133.
R8 d d g4 a8 b16 a g4 r8 b c d4 d8 c16 b a4 r8 a b c4 b8 a b4 r8 b a g a4 fis16 e e4 r8 e d g4 a8 b16 a g4 r8 b c d4 d8 c16 b a4 r8 a b c4 b8 a b4 r8 b a g a4 fis16 e e4
132.
Fis8 g a a4 g8 e4 g8 a b b a g a4 g8 a b g4 a4. A8 a e g a fis e4 fis8 g a a4 g8 e4 g8 a b b a g a4 g8 a b g4 a4. A8 a e g a fis e4
131.
R4 r8 d g8. A16 bes8 c bes a g bes d4. Ees d4 r8 d ees8. D16 c8 bes d8. C16 a8 c a4 c bes8 a g4 r8 d ees8. D16 c8 bes d8. C16 a8 c a4 bes g g8 r
130.
R2 r8 e g4 g8 g4 a8 g4. E4. B4. G8 a b g4. R8 r e g4 g8 g4 a8 g4. E4. B4. G8 a b g4. R8 r e8 g8. G16 g8 c b8. A16 g8 e. F4. G8 a g e4 r8 e g8. G16 g8 c b8. A16 g8 e f4 a8 g16 f e4 e8 r
129.
R4 r8 e e8. D16 e8 f g f e g a4 c8 b g4 r8 e g g g g a8. G16 f8 e f4. A8 g f e4 r8 e g g g g a8. G16 f8 e f4 g e e8 r
128.
R2 d8 g8. G16 g8 a8. B16 c8 b4 r8 r16 c d8. D16 d8 e8. D16 c b a4 r8 r16 a b8. C16 d e d8. C16 b4. R8 r16 g a8. B16 c8 b8. A16 a16 b a g4 g8 r
126.
R2 gis8 a b4. A8 gis fis e gis a b4. B8 cis d cis4. B4. R8 cis cis b4. A8 gis fis e fis fis gis4. B8 a gis fis4. E4. R8 r4
125.
R4 g8 c c c b d c b b a g4 f g8 a g e g e f4 g a8 b a16 b a g e4 e8 r r4
124.
E8 g g g g g a4 g4 g8 r e8 g g g g g a4 a8 b c b g b a4 g g8 r c4. B8 g b a g f4 e4 e8 r
123.
R4 r8 d g8. A16 bes8 a16 g f4 r8 d g8. A16 bes8 a16 g f ees d4 d8 f8. G16 f8 c16 ees d4 r8 d16 ees f g g4 f16 ees d c bes8 c2 f2 ees4 f d d8 r
122.
R2 e8 f g a4 a8 b c b4 b8 r a b a8 g f g8. A16 g16 f e4 r8 e f g a4 a8 b c b8 a g a g f4. F8 g a g16 f e4 e8 r r
121.
E4. F8 g g g g a4 a8 c b a g a g4 g8 r e4. F8 g g g g a4 a8 b g g g g f4 e e8 r a b g g g g f4 e e8 r r4
120.
R4. F8 g a bes4. C4 bes8 a4. F8 f a bes4. C4 bes8 a8 f4 f8 r r f g16 a a8 bes4. F4 d8 e4. F8 g16 a a8 bes4. F4 d8 e8 f4 f8 r r f8 g a bes4. C4 bes8 a4. F8 g a bes4. C4 bes8 a8 f4 f8 r r f g16 a a8 bes4. F4 d8 e4. F8 g16 a a8 bes4. F4 d8 ees f4 r r8
119.
A4. Fis8 g4 a d4. Cis8 a4 b2 b4. A8 cis4 b4 a4. A8 g4 fis2 a4. A8 fis4 a d4. Cis8 a4 b2 cis4. E8 cis4 a a4. A8 g4 fis2 a4. Fis8 g4 a d4. Cis8 a4 b2 g4. A8 b4 cis a4. A8 g4 fis2
118.
R4 r8 d16 d g8 fis g a b b b c d d c c c4 a r8 a16 bes c8. Bes16 d8. C32 bes a4 g r8 c32 bes a8 g g f f8. Ees16 d4 d8 r r4
117.
R4 r8 d g g4 g8 fis g a8 a d d4 d8 a b c16 b a4 a8 r a8 b c16 d d4. C8 b a16 b c8 b a g4 a8. A16 fis8 g4 g8 r a8 b c16 d d4. C8 b a16 b c8 b a8 g4 a8. A16 fis8 g4 g8 r
116.
R2 a8 a8. B16 c8 b a b b4 r8 e f8. G16 a8 b b a16 g e4 r8 a a8. B16 c8 b a b b4 r8 e f8. G16 a8 b b a16 g e4 r8 r
114.
R2 fis4 b a8 b cis d cis b b4 fis b a8 b cis d cis b b4 b8 r fis b b a b cis b4 a b4. Cis8 e d a cis b a fis g a4. Cis8 e d a cis b a fis4
113.
D8 g g g g g a4 g g8 r g g d g g g a2 r4 a8 b a g g g g4 f2 f8 g a a g f g2 r4
112.
R2 r8 g b4 b8 b a a g4 g r8 d e4 d8 f d d c4 b r8 g b4 b8 b a a g4 f r8 d e4 d8 f d d c4 b r
111.
R4 d8 d d g g g fis4 a a8 r fis g a bes c bes a4 g g8 r d d d g g g fis4 a fis8 g bes8 a g fis e8 d4 r8 fis8 g bes a g fis e d4 r8
110.
D8 d d d e fis a g4 r8 b b b b c b a fis4 r8 a a a a e fisa g4 r8 a a a a g fis e d4 r8 d8. D16 d8 d e fis g4. A8. A16 a8 a g fis e d4 d8 r r
109.
R2 d8 d g4 a8 b4 a8 g4. R8 b c d4 d8 d4 c8 b g4 r8 a b c4 b8 a4 g8 e4. R8 c d e4 g8 f4 e8 d c4 r r8
108.
R4 d8 d g g a a b4 a8 a d c b a b b b b a g a b a4 b8 c b a g fis a4 g g8 r r4
107.
R2 r8 e16 f g8 e a a g e16 f g8 e a a g f d e16 f g8. F16 e8. D16 c8 c16 d e8 f e f e4 d g f8 f e4 r8 c16 d e4 f8 e d4 d8 r
106.
C4. D8 b g a b g4 g8 r c4. D8 b g a b a g e f g a b g a4 e8 f g g a c b a g f e4 e8 r c4 b8 a g4. E8 g g a4 c b8 a g f e4 e8 r
105.
R2 d8 d g4 b8 d4 b8 g4. R8 d d g4 b8 d4 c8 b a4 r8 c c c4 d8 e4 d8 b4. R8 g g g4 a8 b4 g8 e4 d8 d e fis g4. B8 c d e4 d c b a g4. B8. A16 b8 g4 a8 b c d e4 d8 c b a g4. G8 r r
104.
R1 r d8 g4 bes8 a d bes16 a g8 g d g4 bes8 a c bes16 a g4. G8 r bes d4 ees8 c4 d8 bes a bes c d d c16 bes a4 a8 r a d4 a8 c bes a g4 fis8 g bes a g4. G8 r r
103.
R4. R4 d8 g4 b8 a c b g4. G8 r d g4 b8 a c b g4. R8 r b d4 d8 d c b a b c d d d c16 b a4 a8 r a8 d4 d8 d c b g4 b8 a g fis g4. G8 r r

ToDo

Coses que falten: hi après amb midi.py veure la informació que hi ha dins del fitxer midi, i veig que en el fitxer midi no es queda guardada la informació de quin és el títol, el compositor,...


creat per Joan Quintana Compte, setembre 2011

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines