Exemples Openlayers (ol package)

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Instal·lació[modifica]

Per a la instal·lació d'un projecte Openlayers amb node i el paquet ol, veure el projecte de: Openlayers:_ol_package._Exemple_Casa_de_Papel Per anar ràpids:

cd /home/joan/projectes/OSM/
mkdir exemples-ol
cd exemples-ol
PS1="$ "

$ npm init (deixar les opcions per defecte)
$ npm install ol
$ npm install --save-dev parcel-bundler

$ npm install --save-dev parcel (instal·lació local)
$ npm run build
$ npm start

*http://localhost:1234 

En el package.json tenim:

...
 "scripts": {
  "start": "parcel index.html",
  "build": "parcel build --experimental-scope-hoisting --public-url . index.html"
 },
...

I per tant per fer els diferents projectes només cal tenir un html en la carpeta arrel i el corresponent javascript. Per ex: index_bing.html i index_bing.js, i canviar la referència en el package.json. Per veure el funcionament només cal fer npm start, no cal fer el build.

Geolocation[modifica]

Es tracta de demostrar la capacitat de trobar quina és la meva posició geogràfica. S'utiltiza la API de geolocation, que té el mètode setTracking().

index.html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <title>Geolocation</title>
  <!-- The line below is only needed for old environments like Internet Explorer and Android 4.x -->
  <script src="https://cdn.polyfill.io/v2/polyfill.min.js?features=fetch,requestAnimationFrame,Element.prototype.classList,URL"></script>
  <style>
   .map {
    width: 100%;
    height:400px;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div id="map" class="map"></div>
  <div id="info" style="display: none;"></div>
  <label for="track">
   track position
   <input id="track" type="checkbox"/>
  </label>
  <p>
   position accuracy : <code id="accuracy"></code>  
   altitude : <code id="altitude"></code>  
   altitude accuracy : <code id="altitudeAccuracy"></code>  
   heading : <code id="heading"></code>  
   speed : <code id="speed"></code>
  </p>
  <script src="index.js"></script>
 </body>
</html>

index.js:

import 'ol/ol.css';
import Feature from 'ol/Feature';
import Geolocation from 'ol/Geolocation';
import Map from 'ol/Map';
import View from 'ol/View';
import Point from 'ol/geom/Point';
import {Tile as TileLayer, Vector as VectorLayer} from 'ol/layer';
import {OSM, Vector as VectorSource} from 'ol/source';
import {Circle as CircleStyle, Fill, Stroke, Style} from 'ol/style';

var view = new View({
 center: [0, 0],
 zoom: 2
});

var map = new Map({
 layers: [
  new TileLayer({
   source: new OSM()
  })
 ],
 target: 'map',
 view: view
});

var geolocation = new Geolocation({
 // enableHighAccuracy must be set to true to have the heading value.
 trackingOptions: {
  enableHighAccuracy: true
 },
 projection: view.getProjection()
});

function el(id) {
 return document.getElementById(id);
}

el('track').addEventListener('change', function() {
 geolocation.setTracking(this.checked);
});

// update the HTML page when the position changes.
geolocation.on('change', function() {
 el('accuracy').innerText = geolocation.getAccuracy() + ' [m]';
 el('altitude').innerText = geolocation.getAltitude() + ' [m]';
 el('altitudeAccuracy').innerText = geolocation.getAltitudeAccuracy() + ' [m]';
 el('heading').innerText = geolocation.getHeading() + ' [rad]';
 el('speed').innerText = geolocation.getSpeed() + ' [m/s]';
});

// handle geolocation error.
geolocation.on('error', function(error) {
 var info = document.getElementById('info');
 info.innerHTML = error.message;
 info.style.display = '';
});

var accuracyFeature = new Feature();
geolocation.on('change:accuracyGeometry', function() {
 accuracyFeature.setGeometry(geolocation.getAccuracyGeometry());
});

var positionFeature = new Feature();
positionFeature.setStyle(new Style({
 image: new CircleStyle({
  radius: 6,
  fill: new Fill({
   color: '#3399CC'
  }),
  stroke: new Stroke({
   color: '#fff',
   width: 2
  })
 })
}));

geolocation.on('change:position', function() {
 var coordinates = geolocation.getPosition();
 positionFeature.setGeometry(coordinates ?
  new Point(coordinates) : null);
});

new VectorLayer({
 map: map,
 source: new VectorSource({
  features: [accuracyFeature, positionFeature]
 })
});

Bing maps[modifica]

Baga xalet.png

Seria l'equivalent a Google Maps per a Microsoft. A Windows 10 es diu Windows Maps'. Les imatges aèries s'actualitzen amb freqüència.

Per utilitzar els mapes de Bing (visió satèl·lit) necessito una key. Per obtenir la clau/key de desenvolupament he de registrar-me al Bing Maps Dev Center:

Anem a l'apartat keys, i fem un Create key per a l'aplicació de prova que estem fent.

 • Application name: openlayers-example
 • url: blanc
 • type: basic
 • application type: dev/test
Key: ******
Application Url:
Key type: Basic / Dev/Test
Created date: 04/20/2020
Expiration date: None
Key Status: Enabled
Security Enabled: No

Veig que en l'aplicació d'exemple Londres és a les coordenades:

center: [-6655.5402445057125, 6709968.258934638],

Sistema de coordenades: Bing and Google are both in WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere) WKID 102100 or 3857

Per convertir a les coordenades UTM de Bagà (42.25437,1.85840) he de fer el mateix que vaig fer a La Casa de Papel:

...
import {fromLonLat} from 'ol/proj';
...
center: fromLonLat([1.85840,42.25437]),
...

Smoothing lines using Chaikins algorithm[modifica]

$ npm instal chaikin-smooth

creat per Joan Quintana Compte, abril 2020