Editors de partitures: Musescore

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Instal.lació

Nota: veure més avall la instal.lació des dels repositoris. Per entrar notes des del teclat i que funcioni bé amb JACK, és necessària la versió 2.0 del Musescore. Nota2: Per entrar notes des del teclat i que realment funcioni, veure més avall.

Musescore v1.2. Ara bé, tot i que és la última versió estable, potser és millor descarregar una versió de desenvolupament, com es comenta en aquest fil:

Descarrego Musescore de Sourceforge (novembre 2012): mscore-1.2.tar.bz2

$ sudo apt-get install cmake
$ make
...
Fatal error: QT (version >= 4.6.0) required. 

La manera més fàcil d'instal.lar les llibrerires QT és instal.lar Musescore des dels repositoris. Si després d'avaluar-lo vull compilar la última versió ja tindré temps de fer-ho.

$ sudo apt-get install mscore

(efectivament instal.la les llibreries QT)

$ mscore

Configuració per detectar un teclat extern. Instal.lació portmidi (no cal! amb Musescore 2.0)

MuseScore uses PortMidi to detect your keyboard. Can you try to download PmDefaults (pmdefaults-setup-w32-217.zip) from http://sourceforge.net/projects/portmedia/files/portmidi/217/
Install it and verify that it can detect your keyboard. If it does, MuseScore should detect it as well, if so let's us know.

Descarrego i instal.lo portmidi-src-217.zip.

Edit > Preferences > I/O. Si ens fixem bé, Choose PortMidi Input Interface està deshabilitat. Aquí hauria d'aparèixer el meu teclat USB, MIDI i Jack-keyboard.

$ sudo apt-get install cmake-curses-gui

Llegir README_LINUX.txt

$ ccmake .

Per tal de configurar bé han d'estar ben posades les llibreries de JAVA (doncs pmdefaults utilitza JAVA):

Type 'c' (configure) and then 'g' (generate). You may have
to manually set JAVA_INCLUDE_PATH and JAVA_JVM_LIBRARY
by typing 't' (toggle to advanced mode) and using the 
editor to change the fields. You can find possible values
for JAVA_INCLUDE_PATH by typing "locate jni.h", and for
JAVA_JVM_LIBRARY by typing locate libjvm".
JAVA_INCLUDE_PATH = /usr/lib/jvm/java-7-oracle/include
JAVA_JVM_LIBRARY = /usr/lib/jvm/java-7-oracle/jre/lib/i386/client/libjvm.so

Ara ja puc configurar i generar:

$ ccmake .

Type 'c' (configure) and then 'g' (generate).

$ make

En un ordinador m'ha funcionat el make, i en l'altra m'ha donat el següent error:

...
make[2]: *** [pm_java/pmdefaults/PmDefaults.class] Error 2
...

que s'ha solucionat tal com es comenta a http://comments.gmane.org/gmane.linux.slackware.slackbuilds.user/6481 fent:

$ sed -i "s|pm_java/pm_java|pm_java|" pm_java/CMakeFiles/pmdefaults_target.dir/build.make

I ara ja puc instal.lar: $ sudo make install </pre> I ja puc engegar pmdefaults:

$ pmdefaults

Now, you can run pmdefaults. (compte! amb s final). Però no es veu res, ja que encara s'ha de fer (com diu el fitxer):

$ LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib
$ export LD_LIBRARY_PATH
$ echo $LD_LIBRARY_PATH
/usr/lib32:/usr/local/lib

To set LD_LIBRARY_PATH, you might want to add this to your ~/.profile (if you use the bash shell):

LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib
export LD_LIBRARY_PATH

(TBD) També se m'instal.la la versió 1.2 (Ubuntu 12.04)

Instal.lació des dels repositoris. Musescore 2.0

Requisits prèvies (a part de la llibreria QT que es comenta més avall):

$ sudo apt-get install libmp3lame-dev

Com que hi ha problemes de musescore i Jack, baixo la última versió dels repositoris. Vull instal.lar la versió 2 del SVN que encara no és estable

El problema principal d'instal.lar-ho des dels repositoris és que he de tenir les llibreries de Qt adequades.

$ git clone git://github.com/musescore/MuseScore.git
$ make

-- Found pulseaudio: /usr/lib/libpulse.so
-- The installed Qt version 4.6.2 is too old, at least version 4.8 is required
CMake Error at CMakeLists.txt:133 (message):
  Fatal error: QT (version >= 4.8.0) required. 

També:

$ svn co https://mscore.svn.sourceforge.net/svnroot/mscore mscore 
cd mscosre
make

...
Fatal error: QT (version >= 4.7.0)
...

En una màquina més nova instal.lo les llibreries de desenvolupaement:

$ sudo apt-get install libqt4-dev

Finalment:

$ make
$ sudo make install

$ mscore

I ja tinc instal.lada la versió 2.0

Configuració per entrar notes des del teclat

Nov 2012. Funciona correctament? NO! Em passa exactament el mateix que a:

Quan entro notes sueltes, funciona molt bé. Això ho he provat tant fent funcionar el mscore des de JACK (jack-keyboard i teclat casio) com amb una solució purament ALSA (amb el Casio). Quan entro notes sueltes no es penja. Quan entro dues notes juntes o molt juntes (que a vegades pot passar per error), sempre es penja. Hi ha un bug reportat, i s'haurà d'esperar a una nova revisió. És un bug que no passava en versions anteriors, o sigui que s'espera que es solucionil.

Recordar que mscore, treballant amb JACK, apareix a la pestanya MIDI, i que per tant s'ha d'utilitzar:

$ a2jmidid -e

I el teclat M-Audio Axiom-25?:

NOTA. Hi ha altres opcions a utilitzar a2jmidid: a2jmidi_bridge, JACK amb Xseq, JACK amb Xraw.

Configuració correcta per treballar amb un teclat MIDI

Al final la solució era més simple, tot i que totalment ilògica.

No hi havia manera de fer servir el teclat MIDI ni amb ALSA ni JACK, ni amb la versió 2.0.0 i la 1.3

La última versió estable està molt desfasada, i he instal.lat una versió des dels PPA:

deb http://ppa.launchpad.net/mscore-ubuntu/mscore-stable/ubuntu precise main
deb-src http://ppa.launchpad.net/mscore-ubuntu/mscore-stable/ubuntu precise mai

De totes maneres aquesta no és el problema. La solució estava a la web en un que li passa el mateix:

Musescore midi input problem

Allright mates! Sorted it out. I had to disable jack audio output and enable portaudio. I can always use fluidsynth for playback so its not a problem. 

A Edit > Preferences > I/O

I ara funciona pefectamaent. Buscant una configuració mínima per escriure partitures de forma ràpida, realment funciona bé amb ALSA i amb la targeta interna del portàtil. (no cal la Edirol ni utilitzar JACK, si el que volem és escriure la partitura). En resum, va molt bé per entrar de forma ràpida una partitura... i una cosa bona que té és que la partitura es pot exportar a Lilypond.

Ara bé:

MuseScore is not capable of capturing a live performance. 

És a dir, no és un seqüenciador. No em serveix per això que estic buscant de poder tocar en viu amb el teclat o la EWI per entrar notes. Si vull seqüenciadors que siguin més simples que el Ardour, Rosegarden,..., llista de sequencers per a Linux:

Tutorials


creat per Joan Quintana Compte, novembre 2012

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines