Curs GDS (Dani Arribas)

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

code repository:

El curs es basa en la plataforma docker i JupyterLab: A containerised platform for Geographic Data Science: gds_env:

Instal·lació Docker per seguir el curs de GDS

seleccionem: Docker Engine - Ubuntu (Community)

$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Ubuntu
Description:	Ubuntu 18.04.2 LTS
Release:	18.04
Codename:	bionic

Instal·lació de Docker segons la documentació oficial:

sudo apt-get update

sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg-agent \
  software-properties-common

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

sudo docker run hello-world
(són 10GB de dades)

Descarregar el curs de GDS

Ja puc descarregar el docker del curs (necessari fer-ho amb sudo):

$ sudo docker pull darribas/gds:5.0
$ sudo docker image ls
REPOSITORY   TAG    IMAGE ID    CREATED     SIZE
darribas/gds  5.0    2d37947f8674  6 months ago  7.89GB
hello-world  latest  bf756fb1ae65  13 months ago  13.3kB

I ja el podem executar. És un Jupiter notebook:

$ sudo docker run --rm -ti -p 8888:8888 -v ${PWD}:/home/jovyan/work darribas/gds:5.0

To access the notebook, open this file in a browser:
    file:///home/jovyan/.local/share/jupyter/runtime/nbserver-9-open.html
  Or copy and paste one of these URLs:
    http://f81a24484fab:8888/?token=9c7b1b7b8c5fd251ddf3eef79fffe3079330e48a059fa0b6
   or http://127.0.0.1:8888/?token=9c7b1b7b8c5fd251ddf3eef79fffe3079330e48a059fa0b6
...

I ara hem d'obrir el navegador i connectar-nos a:

 • localhost:8888

El password és el token: 9c7b1b7b8c5fd251ddf3eef79fffe3079330e48a059fa0b6

I ja estem en el JupyterLab. En el Launcher tenim el Notebook de Python3, que podem utilitzar.creat per Joan Quintana Compte, febrer 2021