AWS: Amazon Web Services. Cloud

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Entro a la consola de AWS Management Console

Creo una màquina EC2: All services > Compute > EC2

Les màquines EC2 significa Elastic Computing, i forma part de la Capa gratuïta, 12 mesos gratis, 750 hores al mes (750 horas por mes de uso de instancias t2.micro con Linux, RHEL o SLES)

He de posar la informació de la target de crèdit per tal de poder escollir una instància.

Step 1: Choose an Amazon Machine Image (AMI)

Escullo:
Ubuntu Server 20.04 LTS (HVM), SSD Volume Type - ami-0885b1f6bd170450c (64-bit x86) / ami-054e49cb26c2fd312 (64-bit Arm)
(tier elegible)

Step 2: Choose an Instance Type

Step 7: Review Instance Launch
create a new key pair (joan.pem)

Your instances are now launching

Name: --
Instance ID: i-069719a8c85b6e2bd	
Instance state: Pending -> Running
Instance type: t2.micro
Status check
Alarm status
Availability Zone: us-east-1d
Public IPv4 DNS: ec2-52-207-224-88.compute-1.amazonaws.com
Public IPv4 address: 52.207.224.88

Ara ja m'he de poder connectar via ssh. El public DNS és:

  • ec2-52-207-224-88.compute-1.amazonaws.com
$ chmod 400 joan2.pem
$ ssh -i "joan.pem" ubuntu@ec2-52-207-224-88.compute-1.amazonaws.com

i ja puc entrar. Puc utilitzar scp per enviar fitxers al servidor. Recordar que quan acabi l'he d'apagar.

Base de dades langtrainer a AWS

Vull tenir un mysql en el cloud. Escullo Database RDS (RDS significa Amazon Relational Database Service)

De moment no tinc res:

  • DB Instances (0/40)

create database. Engine options: escullo Standard create, MySQL

  • Template: escullo Free Tier
  • DB instance identifier: database-2
  • username: admin
  • password: S*******

Miro quines opcions té el stardard create, i entre elles hi ha el public: no

Finalment: create database

(TBD). Havia de fer de manera d'obrir el port 3306 (inbound rule)

mysql -h langtrainer.cyr40ydu5rcj.us-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p
mysql -h langtrainer.cyr40ydu5rcj.us-east-1.rds.amazonaws.com -u admin -p langtrainer < /home/joan/copia_langtrainer_200902.dmp

Des del meu portàtil puc accedir a la base de dades remota:

php llista_langtrainer.php 

llista_langtrainer.php:


Màquina EC2 a AWS. LAMP

ssh -i /home/joan/Baixades/prova1_ec2.pem ec2-user@ec2-52-91-66-204.compute-1.amazonaws.com
sudo chmod 400 /home/joan/Baixades/prova1_ec2.pem
ssh -i /home/joan/Baixades/prova1_ec2.pem ec2-user@ec2-52-91-66-204.compute-1.amazonaws.com

Ja estic a la màquina remota.

Instal·lo el Apache i el LAMP (tutorial que vaig trobar, TBD)

També puc executar el script llista_langtrainer en la màquina remota: (la base de dades langtrainer està en una altra màquina de AWS)

Des de la línia de comandes:

php llista_langtrainer.php 

i també la puc accedir online:

script lista_langtrainer.php:

<?php
header('Content-type: text/html; charset=utf-8');

$servername = "langtrainer.cyr40ydu5rcj.us-east-1.rds.amazonaws.com";
$username = "admin";
$password = "She4aiVa";
$dbname = "langtrainer";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

mysqli_query($conn, "SET NAMES 'utf8'");

$sql = "select word, translation from WORD W, TRANSLATION T where W.id_word=T.id_word limit 10";

$resultset = mysqli_query($conn,$sql);


while($row = mysqli_fetch_array($resultset)) {
\techo $row['word'].": ".$row['translation']."\
";
}

mysqli_close($conn);

?>

creat per Joan Quintana Compte, setembre 2020