50 Ways... Score Editors: Lilypond

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Objectius

En la way anterior vaig fer un post de com crear un soundfont. Ara amb aquest soundfont faré sonar una partitura generada amb el lilypond.

Desenvolupament

Acordió diatònic: una_plata_denciam_v8.ly

En aquest fitxer el que pretenem és:

Millora respecte la versió 7. La notació de la melodia és relativa, però la notació dels acords és absoluta. I això és important perquè si faig els baixos i acords de forma relativa era un autèntic caos.

\version "2.12.1"
\header {
 title = "Una Plata d'Enciam"
 composer = "tradicional catalana"
}

baixosnotacio = \chordmode {
 c4 c f c f g g c c c f c f g g c
 c4 c f c f g g c c c f c f g g c
}

partitura = \relative c'
<<
\new ChordNames {
	\set chordChanges = ##t
	\baixosnotacio
}

\new Staff = "veu 1"
{
 \clef treble
 \key c \major
 \time 2/4
 \tempo 4=80

	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f e f g e4 
}
\addlyrics { 
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
}

>>

fitxermidi = 
<<

\relative c'
\new Staff = "veu 1"
{

 \clef treble
 \key c \major
 \time 2/4
 \tempo 4=80
	%notes amb valors relatius
	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f e f g e4 
}

\new Staff = "baixosnotes"
{
  \key c \major
	%notes amb valors absoluts
	c,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
	c,8. r16 c,,8 r f'8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
	c,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
	c,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
}

>>

\score {
\partitura
 \layout { }
}

\score {
\fitxermidi
 \midi { }
}

S'ha creat un soundfont per al Castagnari Studio G-C. Una peculiaritat d'aquest soundfont és que s'han samplejat els baixos i els acords, i els acords s'han associat a notes midi. És a dir, que quan es dispara la nota midi sona l'acord. Ara bé, en la partitura no es pot visualitzar aquesta nota perquè no seria correcte, però en el fitxer midi sí que sonarà correctament l'acord.

La solució que s'ha adoptat és tenir dos \score, un per a la partitura, i un per al midi. De fet, la única cosa comuna en aquests dos contextos és la nota de la melodia (copy-paste).

Enllaços


creat per Joan Quintana Compte, desembre 2013

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines